Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie

Archiv aktualit

Archiv aktualit za rok 2024

Průhlednost vody na jezeře Milada

Aktuálně nastala situace vyššího výskytu jednoho druhu centrické rozsivky (Cyclotella ocellata) v jezeře Milada. Tato jednobuněčná řasa se volně vznáší ve vodním sloupci v závislosti na viskozitě vody (pozn.: viskozita klesá s rostoucí teplotou, resp. čím tepleji, tím se přesouvá výše ve vodním sloupci), a protože máme za sebou velice teplé období, řasa se přesunula výše. Rozsivky jsou bioindikátorem kvality vody (hlavně jejího prokysličení), nejsou nebezpečné a nezpůsobují významné zhoršení kvality vody, ale mají vliv na optický charakter vody.

Odstřel skipové věže Dolu Lazy proběhne 27. 7. 2024 (informace pro veřejnost)

Státní podnik DIAMO pokračuje s demolicí bývalého Dolu Lazy. V sobotu 27. 7. v 10:00 hodin dopoledne provede specializovaná firma odstřel skipové věže. 

Veřejnost událost může sledovat na vybraném bezpečném místě. Detaily akce včetně mapy jsou uvedeny v příloze. 

Děkujeme Vám, že budete kvůli zajištění bezpečnosti respektovat všechna pravidla.

Občasník DIAMO červen–červenec 2024

Stát vybral metodu pro sanaci heřmanické haldy, DIAMO2026, Úsek pro strategii a rozvoj má nového náměstka, Odstranění ekologické zátěže ve Vikanticích, Sociální centrum v Ostravě obdrželo téměř 300 nových žádostí o restrukturalizační příspěvek horníkům, Nová kamera pro kontrolu vrtů, Vyhodnocení radiační ochrany za rok 2023, Den otevřených dveří závodu TÚU, Podporujeme studium technických oborů, Dopouštění jezera Most, Návštěva dolu Kristineberg ve Švédsku, Taktické cvičení složek IZS, Práce báňských záchranářů ve Velkých Svatoňovicích, Příspěvky z našich řad, Teambuilding na HBZS, Strážský Challenge Cupu, Stáž u zdravotnické záchranné služby, 18. evropský den horníků a hutníků v Bad Ischlu, Spolek Stará Karviná vyznačuje půdorys zbouraného kostela sv. Jindřicha, S horníky v Senátu PČR, Výcvik hasičů na dole Řimbaba ve Vysoké Peci u Příbrami

Stát vybral metodu pro sanaci heřmanické haldy. Hoření zastaví ochranný sarkofág.

Pracovní skupina zřízená Ministerstvem průmyslu a obchodu posoudila a doporučila metodu, pomocí které státní podnik DIAMO bezpečně dokončí sanaci heřmanické haldy a spolehlivě ochrání jak okolní životní prostředí, tak zdraví obyvatel. Jde o metodu, kterou doporučili odborníci jako nejvhodnější a kterou již DIAMO v minulosti úspěšně aplikovalo. Délka prací je odhadnuta zhruba na 10 let.

Den otevřených dveří o. z. TÚU

Zveme vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ odštěpného závodu TÚU státního podniku DIAMO, který se uskuteční v sobotu 22. 6. 2024 od 9 do 13 hodin v areálu závodu ve Stráži pod Ralskem.

DIAMO zahajuje od června propouštěcí pohovory v rámci reorganizace podniku

Reorganizace státního podniku DIAMO, která probíhá od začátku letošního roku, přináší významné změny ve fungování podniku, jeho organizační struktuře a také v nastavených agendách a procesech. Změny se dotýkají také personální oblasti a s tím souvisejícího snížení počtu pracovních míst a propouštění zaměstnanců. Propouštění jako důsledek organizačních změn se dotkne celkem 341 zaměstnanců. Cílem prováděných změn je snížení nákladů a zefektivnění činnosti podniku. 

DIAMO rozšířilo imisní monitoring u heřmanické haldy

Zdravotní ústav v Ostravě už zhruba měsíc měří imise na dvou místech nedaleko heřmanického odvalu. Konkrétně v místní části Bohumína ve Vrbici a v Ostravě‑Heřmanicích nedaleko věznice. Mobilní stanice jsou umístěny v nejbližších obydlených místech od odvalu.

Občasník DIAMO květen 2024

Skipovou věž na Dole Lazy odstřelíme v červenci, DIAMO2026, Úsek pro personalistiku na ředitelství má novou náměstkyni, Přechod s vedením platebních účtů pod ČNB, Projekt Digitální automatizovaný monitoring synergických vlivů zatápění uzavřených dolů kladenského revíru, DIAMO na sociálních sítích, Vyhodnocení Dohody o spolupráci mezi DIAMO a OS PHGN, Auditor ukončil prověrku účetní závěrky za rok 2023, Činnost odboru dotací za období leden až duben roku 2024, Dokončili jsme odebírku technologických vzorků ve Zlatých Horách, Báňští záchranáři na soutěži Rozkoš RESCUE 2024, Propad zásypu v Drmouli, Příspěvky z našich řad, Obnova technické památky na dole Drkolnov, Průzkumné vrty na Kladensku, Exkurze pro studenty ve Stráži pod Ralskem, Křest knihy a pietní akt, 10. prvomájový hornický výlet, 135. Skok přes kůži, Valná hromada v Rudolfově

Dokončili jsme odebírku technologických vzorků ve Zlatých Horách

DIAMO dokončilo ve Zlatých Horách odebírku technologického vzorku pro ověření poloprovozní flotační úpravy komplexních Au-Zn-Cu-Pg-Ag rud z ložiska Zlaté Hory-západ. 

Vyhodnocení Dohody o spolupráci mezi DIAMO a OS PHGN

Letos již počtvrté od podpisu Dohody o spolupráci se zástupci státního podniku DIAMO a Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) sešli, aby vyhodnotili vzájemnou spolupráci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovněprávní legislativy, zdravotnické legislativy, důchodového pojištění a vzájemného poskytování informací. Prostřednictvím předsedy OS PHGN pana Rostislava Paličky a ředitele státního podniku DIAMO Ludvíka Kašpara společně zkonstatovali, že Dohoda byla za hodnocené období od 8. června 2023 do 30. dubna 2024 ve všech oblastech stoprocentně plněna. 

Služby u jezera Milada na dalších deset let

Státní podnik DIAMO ve spolupráci s městy a obcemi sdruženými do Dobrovolného svazku obcí jezero Milada vybral v rámci vyhlášené veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření nájemních smluv k částem pozemků určených k poskytování služeb na jezeře Milada nové poskytovatele služeb v zájmovém území jezera Milada. Soutěžilo se celkem o 3 pozice na hlavní pláži a 1 pozici na pláži Trmice. Návštěvníci jezera zde najdou nejen různé druhy občerstvení, ale také půjčovnu sportovních potřeb a prostory pro cvičení pod širým nebem (např. jóga). Novinkou bude od letošního roku provoz vodního vleku.

Občasník DIAMO duben 2024

Ministr financí ve Stráži, DIAMO2026, Co nového na haldě Heřmanice, Jarní setkání ekonomických pracovníků, Návštěva báňských záchranářů z Polska, Návštěva inspektorů MAAE, Spolupráce s ČZU v Praze, Propad v Chomutově, Důl ČSA v Karviné, Projekt SUPREEMO, Příspěvky z našich řad, Střelecký závod, Hornický ples, Návštěva ČIŽP, 30 let od posledního huntu na Dole Kateřina, Laboratoř v Horním Slavkově, Netopýři v důlních dílech

Důl ČSA v Karviné chtějí památkáři zapsat na seznam kulturních památek

Zástupci Památkového ústavu, Ministerstva kultury, Ministerstva financí a Moravskoslezského kraje se zúčastnili ohledání na Dole ČSA v Karviné. Prohlédli si v rámci správního řízení budovy i zařízení bývalého černouhelného dolu, který chtějí právě památkáři zapsat na seznam kulturních památek. Důl Československé armády je z historického pohledu výjimečný. Vznikl po 2. světové válce sloučením menších provozů a podle památkářů je nutné zachovat alespoň jeho část. Návrh za prohlášení za kulturní památku zahrnuje celé jádro dolu, to znamená dvě těžní věže ze tří, administrativní budovy, úpravárenské provozy a také elektrárnu, která na důl navazovala. Těžba černého uhlí tam skončila v únoru 2021 po 165 letech.

Ministr financí Zbyněk Stanjura navštívil DIAMO, ve Stráži pod Ralskem jednal o financování podniku a navštívil sanační technologie

V rámci výjezdního zasedání vlády ČR v Libereckém kraji navštívil ministr financí Zbyněk Stanjura státní podnik DIAMO ve Stráži pod Ralskem, kde jej přivítal ředitel státního podniku Ludvík Kašpar. Hlavním tématem návštěvy bylo zajištění činnosti podniku a financování v letošním roce. Na odštěpném závodě Těžba a úprava uranu se detailně seznámil s požadavky na zajištění provozu komplexu sanačních technologií a navštívil i nové zázemí Závodní báňské záchranné služby Hamr.

PODMÍNKY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku určeného k poskytování služeb na jezeře Milada

Chcete poskytovat své služby na jezeře Milada po dobu 10 let? Podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření nájemní smlouvy naleznete zde: https://tenderarena.cz/.../seznam-profilu.../detail/Z0004730

PODMÍNKY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku určeného k poskytování služeb na jezeře Milada

Občasník DIAMO únor–březen 2024

Mýty kolem haldy Heřmanice a jaká je skutečnost, DIAMO2026, Jmenování náměstkyně ředitele s. p. pro personalistiku, Návštěva hejtmana na ZBZS Odolov, Propad v lokalitě Hůrka, Projekt LIFE dokončen, Armáda ČR na odkališti ve Stráži, Karotážní práce v Kladně, Záchranáři ze závodu TÚU, Radiační ochrana, Prezident Pavel ve Stříbře, Interní kontrolní činnost, Záchranáři ZBZS Odolov, Příspěvky z našich řad, Poděkování dlouholetému zaměstnanci, Nová dýmnice, Bratrstvo sv. Barbory na mineralogické burze, Pozvánka na střeleckou soutěž

Tisková zpráva MPO: První zasedání mezirezortní skupiny k heřmanické haldě: Monitoring kvality ovzduší v okolí bude nepřetržitý

Tento týden jednala poprvé pracovní skupina k haldě Heřmanice, kterou svolalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na jednání zaznělo, že data pravidelně měřená nezávislými institucemi neukazují bezprostřední nebezpečí pro obyvatele nebo životní prostředí. S cílem zajistit lepší informovanost o dopadech haldy však dala skupina státnímu podniku DIAMO pokyn, aby ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Ostravě rozšířil sledování a měření znečišťujících látek v jejím okolí. Dále skupina prodiskutovala možné další varianty postupu sanace haldy.

DIAMO pokračuje v likvidaci dolů

Tři roky po ukončení těžby uhlí na Dole Darkov zahájil dnes státní podnik DIAMO zásyp devět set metrů hluboké jámy Pomocného závodu Darkov nedaleko rekreační oblasti Karvinské moře. 

Analýza dat z měření kvality ovzduší: Vliv heřmanického odvalu na ovzduší v jeho okolí je minimální

Zdravotní ústav v Ostravě provádí pravidelné čtvrtletní měření kvality ovzduší na třech místech v okolí heřmanické haldy a výsledky těchto měření jsou srovnávány s hodnotami dosaženými na čtyřech měřicích stanicích provozovaných Zdravotním ústavem na dalších místech v Ostravě. Analýza dlouhodobých výsledků těchto měření ukazuje, že úroveň škodlivých látek se drží v mezích stanovených zákonem.

Návštěva hejtmana Královéhradeckého kraje na ZBZS Odolov

Koncem ledna navštívil naši Závodní báňskou záchrannou stanici v Odolově senátor a současně hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček. Tato báňská záchranná stanice patří pod odštěpný závod Hlavní báňské záchranné stanice se sídlem v Ostravě (HBZS). Pana hejtmana přivítal za DIAMO, s. p., ředitel HBZS Josef Kasper a vedoucí Závodní báňské záchranné stanice Odolov (ZBZS) Martin Dvořák.

Občasník DIAMO leden 2024

Slovo ředitele státního podniku, DIAMO2026, Dozorčí rada DIAMO má dva nové volené členy, Etika a morálka v každém z nás, Ohlédnutí za rokem 2023, 30 let od otevření Hornického muzea v Ostravě, Termický průzkum odvalů v Kladně, DIAMO plánuje těžit plyn v bývalém Dole Frenštát, Příspěvky z našich řad, Vánoční setkání zaměstnanců ŘSP, Běžecký tým DIAMO, Předvánoční setkání Spolku svaté Barbory, Nová rozvodna elektrické energie na Chemické úpravně GEAM, Hornická paráda v saském Zwickau

DIAMO svolalo jednání o problematickém odvalu Heřmanice s představiteli města a kraje

Poprvé v tomto formátu, vedením státního podniku DIAMO, odštěpného závodu ODRA a vedením města Ostravy a Moravskoslezského kraje, se uskutečnilo jednání o problémech na heřmanickém odvalu. „Chceme primátora Ostravy a hejtmana seznámit s aktuální situací a nabídnout představitelům města i kraje pravidelné setkávání ideálně na měsíční bázi na takzvaných kontrolních dnech, kde budeme předávat nejnovější informace o vývoji pozastavení sanačních prací na úložném místě těžebních odpadů v Ostravě-Heřmanicích,“ uvedl Ludvík Kašpar, ředitel DIAMO, s. p.

Archiv aktualit za rok 2023

DIAMO muselo pozastavit sanaci odvalu Heřmanice. Akutní nebezpečí lidem žijícím v okolí ale nehrozí.

Státní podnik DIAMO již dlouhá léta spravuje termicky aktivní odval Heřmanice na Ostravsku, na kterém do nedávné doby prováděl sanační práce dle stanoveného plánu. Sanace odvalu se ale aktuálně pozastavila, a to z důvodu sporů se zhotovitelem prací, který měl v požadované kvalitě zrealizovat opatření proti šíření termické aktivity odvalu směrem k existující skládce chemických odpadů, i změny majetkových poměrů na lokalitě. 

Občasník DIAMO prosinec 2023

DIAMO a Regionální rozvojová agentura budou spolupracovat, DIAMO2023, Kolektivní vyjednávání o dodatku PKS, MAAE a SÚJB ocenily DIAMO, Návštěva hejtman LBK, Likvidace Dolu Frenštát, Báňští záchranáři dostali vyznamenání, Cvičný chemický poplach, Projekt POVEZ II, Setkání v Argentině, Oprava kalolisu, Českých 100 Nejlepších pro DIAMO, Modelová studie podzemní přečerpávací elektrárny, Zlatokopové na Ústeckoorlicku, PARDON, Průzkumy důlních děl na Kladensku, Zaniklé město Karviná, Už je nás 36!, Příspěvky z našich řad, Krkonošské kutání, Informace o termínech výplaty, Záchranáři opravili ohlubňový poval, Výlet Bratrstva sv. Barbory, Oprava štoly v Jáchymově

Cena v soutěži Českých 100 Nejlepších pro DIAMO

Státní podnik DIAMO získal prestižní ocenění, a to v rámci 28. ročníku soutěže Českých 100 Nejlepších. Ocenění nám udělila společnost COMENIUS v oborové kategorii Stavebnictví a doprava. Slavnostní galavečer s předáním cen proběhl 1. prosince 2023 v Obecním domě v Praze.

DIAMO pokračuje v likvidaci Dolu Frenštát. K zemi půjdou první povrchové stavby.

Po zásypu těžních jam F4 a F5 začne státní podnik DIAMO bourat první objekty v areálu Dolu Frenštát. Zmizet nakonec nemusí úplně všechny. Obec Trojanovice totiž požádala o zachování těžních věží a strojovny jako připomínku hornické činnosti. Objekty chce v budoucnu využít pro projekt CÉRKA. Přeměnu industriálních staveb bude řešit generální projektant, kterého obec aktuálně vybírá ve veřejné soutěži.

DIAMO a Regionální rozvojová agentura budou spolupracovat na rozvoji Ústeckého kraje

Ústí nad Labem, 20. listopadu 2023 – Státní podnik DIAMO a Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje (dále RRA) podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci v Ústeckém kraji. Za státní podnik DIAMO dokument podepsal ředitel podniku Ing. Ludvík Kašpar a za Regionální rozvojovou agenturu Ústeckého kraje její generální ředitel Ing. Mgr. Marek Hartych. Kromě podpisu stvrdily obě společnosti spolupráci symbolickým zasazením dvou jabloní regionálního původu v budoucím ovocném sadu.

PARDON a první pomoc

Práce našich báňských záchranářů nespočívá výhradně v činnostech v terénu. Naši odborníci předávají své znalosti a zkušenosti nejen našim vlastním zaměstnancům, ale také různým jiným skupinám zájemců. Středisko ZBZS Odolov z odštěpného závodu HBZS Ostrava po mnoho let spolupracuje se svým sousedem – Věznicí Odolov.

Občasník DIAMO listopad 2023

Veletrh vzdělávání a práce, DIAMO2023, Ekonomické úseky jednaly, Porada podnikových právníků a zástupců oddělení smluvních vztahů, Novela zákoníku práce, Likvidace komína na Dole Rožná, Štáb báňské záchranné služby ČR, Předběžný audit účetní závěrky DIAMO, Zvládání radiační mimořádné události, Mezinárodní hornické sympozium, Příspěvky z našich řad, Sportovní dny odborové organizace, Pevnost Stachelberg, Den otevřených dveří HBZS v Ostravě, Těžba a její dopady na živ. prostředí, Sokolov ozdobily hornické uniformy

Veolia, DIAMO a VŠB-TUO testují využití tepla z prohořívající haldy v Ostravě

Na největší ostravské haldě startuje unikátní projekt společnosti Veolia Energie, státního podniku DIAMO a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Pomocí výzkumného vrtu s koaxiálním výměníkem tepla budou odborníci sledovat dynamiku podzemních tepelných toků. Cílem spolupráce je ověřit formou výzkumného projektu možnost využití tepla z prohořívajících odvalů pro vytápění budov.

Občasník DIAMO září–říjen 2023

Zásyp Dolu Frenštát, DIAMO2023, Vyhodnocení Podnikové kolektivní smlouvy na roky 2023–2027 za 1. pololetí 2023, Odvodnění odkališť v Mydlovarech, Likvidace opuštěného důlního díla v Bohdašíně, 27. setkání hornických měst a obcí ČR v Ostravě, Laboratoře závodu SUL, Den otevřených dveří na Dole Žofie, Whistleblowing – nový zákon o ochraně oznamovatelů, Příspěvky z našich řad, Dětský letní tábor, Den horníků ve Stráži pod Ralskem, Vzdělávací akce 2023, Letní škola s Permoníky, Závod TÚU přivítal studenty z Francie, Setkání na ohlubni, Ohlédnutí za festivalem na Dole Barbora

Státní podnik DIAMO a odborové organizace vyhodnotily Podnikovou kolektivní smlouvu na roky 2023–2027 za 1. pololetí 2023

Státní podnik DIAMO a zástupci odborových organizací působících ve státním podniku DIAMO vyhodnotily, v souladu s článkem 41 smlouvy, dne 13. 9. 2023 v Praze, Podnikovou kolektivní smlouvu státního podniku DIAMO (PKS DIAMO) na roky 2023–2027 za 1. pololetí 2023.

Začal zásyp Dolu Frenštát

Čtyři týdny poté, co státní podnik DIAMO ukončil činnost na Dole Frenštát symbolickým vytěžením posledního okovu za účasti ministrů financí a životního prostředí, zahájil plánovaný zásyp jam tohoto dolu. Ten má trvat zhruba měsíc a odštěpný závod DARKOV, který zásyp provádí, k němu využije připravených 214 tisíc tun nezpevněného zásypového materiálu. video zde

Den otevřených dveří o. z. HBZS

Zveme vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ odštěpného závodu HBZS Ostrava státního podniku DIAMO, který se uskuteční v sobotu 23. 9. 2023 od 9 do 13 hodin v areálu závodu.

Prezentace Závodní báňské záchranné služby z Odolova

Ve čtvrtek 7. 9. 2023 proběhla v Hradci Králové rozsáhlá prezentace složek Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje. DIAMO prezentovali naši kolegové ze Závodní báňské záchranné služby z Odolova. Všem zájemcům vyprávěli o své práci, předváděli používanou techniku i vozidla a odpovídali na velké množství dotazů. O práci všech složek byl mezi malými i dospělými velký zájem.

Den otevřených dveří závodu ODRA

Den otevřených dveří závodu ODRA se vydařil. Slunečné počasí a možnost nahlédnout do hornických tradic přilákaly do areálu Dolu Žofie celkem 710 lidí. Největším lákadlem byl výstup na 42 metrů vysokou těžní věž. Děkujeme návštěvníkům a všem, kteří se na akci podíleli.

Pozvánka na den otevřených dveří o. z. ODRA – Důl Žofie

Zveme vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO, který se uskuteční v sobotu 2. 9. 2023 od 10 do 16 hodin v areálu Dolu Žofie v Orlové-Porubě.

Občasník DIAMO červenec–srpen 2023

Ukončení činnosti Dolu Frenštát, DIAMO2023, Urbanistický projekt roku, Závod PKÚ má novou ředitelku, Činnost odboru dotací, Úspěch pro DIAMO, Využití kalů z čištění důlních vod, Převod majetku ZBZS Libušín a Odolov, Letní víkendy na Barboře, Osobnost Karlovarského kraje, Hornická akce ve Stříbře, Zkrášlujeme Stráž pod Ralskem, Na radiaci jsme připraveni!, Vzpomínáme, Příspěvky z našich řad, Návštěva u hejtmana LBC kraje, 30 let Cechu příbramských horníků a hutníků, Nový web pro klienty Soc. centra, Prokopská pouť, Informace o činnosti DIAMO, Světový hornický kongres v Brisbane, Pozvánka na den otevřených dveří – důl Žofie

Ministři financí a životního prostředí symbolicky ukončili činnost Dolu Frenštát na závodě DARKOV

Symbolickým vytěžením posledního okovu na Dole Frenštát ukončil státní podnik DIAMO činnost černouhelného dolu a zahájil jeho likvidaci. Hornický ceremoniál proběhl za účasti ministra financí Zbyňka Stanjury a ministra životního prostředí Petra Hladíka, kteří se při této příležitosti podrobně seznámili s postupem prací a přípravou zásypu na Dole Frenštát a také stavem prací na ostatních lokalitách, které státní podnik DIAMO převzal ve dvou vlnách v roce 2021 od společnosti OKD.

Dokončili jsme sanaci propadu na Březových Horách a plochu předali zpět městu Příbram

Odštěpný závod SUL státního podniku DIAMO předal městu Příbram zajištěný propad v historické části Příbrami v Březových Horách. Propad, jehož sanaci DIAMO provedlo, se objevil koncem září loňského roku v těsné blízkosti kostela sv. Vojtěcha na náměstí J. A. Alise.

Klienti Sociálního centra mají k dispozici podrobné informace na novém webu

Státní podnik DIAMO zajišťuje výplatu sociálních zdravotních dávek pro současné i bývalé zaměstnance státního podniku DIAMO a také bývalým zaměstnancům rušených, privatizovaných nebo jinak reorganizací dotčených hornických podniků, pro které je DIAMO nástupnickou organizací. Všichni klienti sociálního centra, jejich rodinní příslušníci či další subjekty mají od 1. srpna 2023 možnost zjistit si podrobné informace k jednotlivým druhům dávek přímo na nových webových stránkách.

Urbanistickým projektem roku se stala Územní studie jižní části jezera Most

Ředitel našeho podniku, Ing. Ludvík Kašpar, a náměstek ředitele o. z. PKÚ, Ing. Petr Kubiš, se zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže Urbanistický projekt roku 2023 v Galerii Nadace ABF v Praze. Soutěž již 31 let organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program. Stavby hodnotí odborná porota a sbor expertů. Přihlášeno bylo celkem 18 projektů z celé České republiky. Byly uděleny nominace Koncepční studii území jezera Milada i Územní studii jižní části jezera Most, kterou do soutěže přihlásil Magistrát města Mostu. Odborná porota oba projekty ocenila, ale vítěz může být jen jeden. Hlavní výhru v soutěži získala Územní studie jižní části jezera Most. Gratulujeme autorům! Doprovodná výstava k soutěži bude v Galerii Nadace ABF k vidění až do září 2023. 

DIAMO a TUL spolupracují na výzkumu získávání strategických prvků

Státní podnik DIAMO uzavřel s Technickou univerzitou v Liberci (TUL) Smlouvu o spolupráci na projektu „Udržitelná sanace radionuklidů a využití kritických materiálů“. Cílem projektu je vytvořit mezinárodní sdílený výzkumný program a zásobník projektů pro řešení problémů sanace a znovu využití radionuklidů po těžbě uranu se zvláštním zaměřením na prvky vzácných zemin a další kritické prvky (např. uran, zlato, lithium), podporující postupný přechod na cirkulární ekonomiku, využití vody, půdy a materiálových zdrojů.

Nové webové stránky Archivu DIAMO

Na webu DIAMO jsme spustili nové stránky Archivu DIAMO. Odkaz naleznete v zápatí webu v sekci Doporučujeme navštívit. https://www.diamo.cz/cs/archiv-diamo

Nové webové stránky Archivu DIAMO

Občasník DIAMO červen 2023

Koncepční studie jezera Milada, DIAMO2023, Monitoring životního prostředí, Dohoda o spolupráci, Raw Materials Summit 2023, Evakuační cvičení závodu DARKOV, Setkání finančních ředitelů, Změny zákoníku práce, Compliance program, Centralizace soc. zdr. dávek, Erasmus, Radiační ochrana, Výrok k výroční zprávě, Gratulace vodohospodářce, Náhradní výsadba Svinov, Spolek svatá Barbora, Výlet PKÚ, Setkání zaměstnavatelů, Oslava SDH, Příspěvky z našich řad, Výlet hornických přátel, Bowling, Otevření sezóny na dole Mauricius, Park U Boříka, Setkání horníků, Pozvánka na Geologický den

ÚSPĚCH pro DIAMO

Státní podnik DIAMO se stal ZAMĚSTNAVATELEM ROKU 2023. Na celostátním finále soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku obdržel speciální ocenění Klubu zaměstnavatelů v kategorii státní správa, veřejný sektor a státní podniky, a to na základě výsledků mezinárodní metodiky PwC Saratoga.

Státní podnik DIAMO a OS PHGN již potřetí vyhodnotily Dohodu o spolupráci

Státní podnik DIAMO a Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) letos již potřetí společně vyhodnotily na základě uzavřené Dohody o spolupráci vzájemnou spolupráci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovněprávní legislativy, zdravotnické legislativy, důchodového pojištění a vzájemného poskytování informací. Jak předseda OS PHGN Rostislav Palička, tak i ředitel státního podniku DIAMO Ludvík Kašpar společně zkonstatovali, že Dohoda byla ve všech oblastech stoprocentně plněna. 

Prezentace Koncepční studie a Design manuálu jezera Milada

V červnu roku 2020 vyhlásil státní podnik Palivový kombinát Ústí (dnes patřící pod státní podnik DIAMO jako jeho odštěpný závod PKÚ) mezinárodní Krajinářsko-urbanisticko-architektonickou soutěž Jezero Milada. Tato soutěž měla za cíl najít optimální proveditelnou a udržitelnou koncepci postupné přeměny území jezera Milada, které vzniklo rekultivací po těžbě hnědého uhlí. Vítězem soutěže se v roce 2021 stalo švédské architektonické studio Mandaworks AB ze Stockholmu. Architekti studia zpracovali ve spolupráci s mnoha odborníky i samosprávou Koncepční studii území jezera Milada a Design manuálu, kterými by se měl řídit další rozvoj tohoto unikátního území. Tuto koncepci osobně představili odborníkům i veřejnosti na setkání 17. května v Ústí nad Labem. V obou dokumentech se zdůrazňuje princip souladu dvou zdánlivě nesourodých přístupů k budoucímu užívání území – živé krajiny a jejího rekreačního a sportovního využití. Podrobnější informace včetně záznamu z prezentace naleznete zde vizemilada.cz

Občasník DIAMO květen 2023

Na Dole Darkov by mohlo být gravitační úložiště energie, DIAMO2023, Ohlédnutí za Sympoziem Ložisko Zlaté Hory 2023, Účetní závěrka roku 2022, DIAMO spolupracuje s akademickou sférou, Co je nového na závodě TÚU, Zpráva o platbách za rok 2022, Návštěvníci si přišli prohlédnout ČDV v Horním Slavkově, Poslední vůz na Dole Staříč, Oprava cyklostezky u Kladna, Vzpomínáme, Příspěvky z našich řad, Vrtací souprava Epiroc DIAMEC Smart U4 v provozu, Hornický spolek pomáhá, Skleněné negativy v Archivu DIAMO v Příbrami

Na Dole Darkov by mohlo být gravitační úložiště energie, projekt přijel podpořit britský velvyslanec

Státní podnik DIAMO a britská společnost Gravitricity spolupracují na ověření možnosti vybudovat první velké gravitační úložiště energie na světě v jámě Dolu Darkov, kde skončila těžba uhlí před dvěma roky. Projekt přijel podpořit britský velvyslanec v ČR a sfáral do dolu. Zástupce firmy Gravitricity potvrdil, že už podali žádost o dotaci z evropského inovačního fondu.

Propojení mezi doly Darkov a ČSM je uzavřeno

Státní podnik DIAMO, podobně jako společnost OKD na své straně, připravil v uplynulých týdnech vše potřebné pro bezpečné uzavření oblasti mezi doly Darkov a ČSM. Uzavření větrního propoje v hloubce 900 metrů proběhlo 27. dubna v dopoledních hodinách za účasti báňských záchranářů.

Návštěvníci si přišli prohlédnout Čistírnu důlních vod v Horním Slavkově

V sobotu 22. dubna proběhl den otevřených dveří Čistírny důlních vod v Horním Slavkově. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si technické zařízení čistírny a seznámit se s jejím provozem a technologií čištění důlní vody. Pracovníky ČDV mile překvapila vysoká účast. Náš provoz navštívilo téměř 100 lidí včetně dětí.

Poslední vůz na Dole Staříč

Proběhlo symbolické rozloučení na Dole Staříč/Paskov v podobě vyvezení posledního vozíku s uhlím. Za pár dní se totiž začne jáma zasypávat. Těžba tam skončila v roce 2017, ale tradiční slavnostní akce byla tehdy zrušena kvůli insolvenční situaci těžební společnosti. Horníci ale vůz schovali a čekal ve skladu 6 let. Rozloučení bylo skromnější, než bývá zvykem, ale hornická kapela a hornická hymna nechyběly.

Ohlédnutí za odborným sympoziem ve Zlatých Horách

Státní podnik DIAMO se podílel na organizaci akce s názvem Sympozium Ložisko Zlaté Hory 2023. Setkání proběhlo 13.–14. 4. 2023 ve Zlatých Horách v Jeseníkách. Téměř 100 odborníků z celé České republiky i sousedního Polska zde diskutovalo o historii, současném průzkumu a možnostech budoucího využití nejen zlatého ložiska. Během prezentací byla zmíněna témata ložiskového průzkumu, technologie úpravy surovin nebo geologický vývoj území zlatohorského revíru. Zájemci měli možnost také navštívit bývalý měděný důl, tzv. Poštovní štolu. Na sympoziu dále spolupracovalo město Zlaté Hory, Hornický spolek Cukmantl, Hornický spolek Praha a Nadace Landek Ostrava.

Ohlédnutí za odborným sympoziem ve Zlatých Horách

Pozvánka na den otevřených dveří o. z. SUL – Čistírna důlních vod Horní Slavkov

Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ odštěpného závodu Správa uranových ložisek Příbram státního podniku DIAMO, který se uskuteční v sobotu 22. 4. 2023 od 9 do 14 hodin v areálu Čistírny důlních vod Horní Slavkov.

Občasník DIAMO duben 2023

Prezident republiky Petr Pavel navštívil DIAMO, fáral na Dole Darkov, DIAMO2023, Kolektivní smlouva vyššího stupně podepsána, Uranium Group Meeting ve Vídni, Měření důlních vod v kladenském revíru, Vyhodnocení orientovaného jádrového vrtání na závodu GEAM, Zasypání Dolu Frenštát, Příspěvky z našich řad, Rok s odborem interního auditu, Konference odborové organizace závodu TÚU, Pozvánka na výlet, Střelecký závod, Veletrh Kariéra+ v Ostravě, Bowling 2023

Prezident republiky Petr Pavel navštívil DIAMO, fáral na Dole Darkov

Prezident Petr Pavel strávil část návštěvy Moravskoslezského kraje na Dole Darkov v Karviné. Sfáral společně s ředitelem státního podniku DIAMO na 10. patro šachty, které je zhruba 900 metrů pod povrchem. Stal se po více než 30 letech prvním prezidentem, který se podíval do podzemí Ostravsko-karvinského revíru.

Setkání expertů WISMUT GmbH a DIAMO, s. p.

V saském Schwarzenbergu im Erzgebirge proběhlo setkání zástupců společností WISMUT GmbH a DIAMO, s. p., za účasti 7 německých a 6 našich odborníků. WISMUT GmbH je naším dlouholetým partnerem, který se zabývá podobnými činnostmi jako státní podnik DIAMO v oblasti likvidací následků těžby uranu v německé části Krušných hor. Projednávali jsme zapojení německých expertů do vzdělávacích programů organizovaných naším mezinárodním školicím střediskem a domlouvali možnosti spolupráce při strategickém rozvoji obou podniků. Na závěr jsme navštívili bývalý cínový a uranový důl v obci Pöhla.

DIAMO připravuje zasypání Dolu Frenštát

Státní podnik DIAMO dokončil s 3měsíčním předstihem návoz zásypového materiálu do areálu černouhelného Dolu Frenštát. Doprava potřebných zhruba 200 tisíc tun hlušiny probíhala postupně od loňského července. Zásyp dolu je v plánu koncem léta po vyřízení všech náležitostí. Obec Trojanovice, v jejímž katastru se důl nachází, dokončení návozu vítá, zasypání dolu umožní spustit nové projekty a další rozvoj regionu.

Občasník DIAMO březen 2023

Báňští záchranáři cvičili ponory v zamrzlé přehradě, DIAMO2023, Britská firma Gravitricity a státní podnik DIAMO budou spolupracovat na pilotním projektu ukládání energie v dole, Příspěvky z našich řad, Propady Na Vysokém u Kladna, Všechno je teď…, Zemětřesení v Turecku, Podpořili jsme projekt Rozsvěcíme Ukrajinu, Trochu podzemí ze severovýchodních Čech, Večerní hornický průvod, Pozvánka na den otevřených dveří

Britská firma Gravitricity a státní podnik DIAMO budou spolupracovat na pilotním projektu ukládání energie v dole

Na Britském velvyslanectví v Praze podepsal státní podnik DIAMO Memorandum o porozumění se skotskou společností Gravitricity Ltd. zabývající se akumulací energie. Společnost Gravitricity vyvinula technologii podzemního skladování energie, která využívá sílu gravitace a mohla by hrát významnou roli při přechodu Evropy na obnovitelné zdroje. Cílem memoranda je zahájit spolupráci na ověření proveditelnosti projektu a případně také přípravě prvního velkého gravitačního úložiště energie v Dole Darkov na Karvinsku, kde skončila těžba uhlí před dvěma roky. Na projektu bude spolupracovat také VŠB-Technická univerzita Ostrava.

Česká republika potřebuje novou generaci geologického průzkumu

DIAMO je již od roku 2017 zapojen do plnění záměrů a cílů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin Evropské unie. Společně s Českou geologickou službou DIAMO přehodnotilo využitelnost všech perspektivních lokalit s výskytem kritických nerostných surovin pro hospodářství ČR, resp. Evropské unie. Na prioritních lokalitách jsou plánovány a realizovány podrobnější geologicko-průzkumné práce. Cílem těchto prací je zajistit pro vládu ČR relevantní aktuální informace o stavu zásob strategických nerostných surovin. Tyto informace pak budou nanejvýš užitečné v době kritického nedostatku nerostných surovin, které jsou a budou nezbytné v průmyslových sektorech klíčových pro udržitelný rozvoj naší společnosti.

Občasník DIAMO únor 2023

Výsadba dřevin na původním místě kostela, DIAMO2023, Ministr ocenil práci našich zaměstnanců, Implementace sociálních dávek PKÚ, Jmenování nového náměstka ředitele s. p., Elektronické stravovací karty, Exkurze ve Zlatých Horách, 25 let od ukončení těžby na Dole Fučík, Termický průzkum odvalů, Konečné zúčtování dotací za rok 2022, DARKOV – zachování těžních věží, Vracení kalových důlních vod do podzemí, Spolek svaté Barbory, Dobročinná sbírka, Příspěvky z našich řad, Prvky vzácných zemin, Bowling, Databáze starých zátěží, IEIS DIAMO, Akce Ledová města, Střelecký závod

Na vojenském letišti v Líních probíhají průzkumné práce

Z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu zahájil státní podnik DIAMO geologické průzkumné práce na lokalitě v Líních, během kterých podnik odebere vzorky podzemní vody a hornin. Od těchto místních měření a navazujících laboratorních výsledků se bude odvíjet další postup v rámci projektu Strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně. Jde o standardní proceduru, která předchází všem obdobným projektům. Samotné fyzické práce na lokalitě má státní podnik v plánu dokončit během dvou měsíců a nijak neomezí fungování letecké záchranné služby. více v tiskové zprávě MPO

Na vojenském letišti v Líních probíhají průzkumné práce

Občasník DIAMO leden 2023

Slovo ředitele, DIAMO2023, DIAMO a odborové organizace podepsaly PKS na roky 2023–2027, DARKOV pokročil v likvidačních pracích, Zajištění propadu v lokalitě Kutná Hora, Kaňk, Valná hromada Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, Čisticí systém na lokalitě Hájek, DIAMO, Veolia a VŠB-TUO budou společně testovat využití tepla z prohořívající haldy v Ostravě, Báňské záchranářské základny Libušín a Odolov přešly pod závod HBZS, Pozvánka na Hornický ples, Příspěvky z našich řad, Zajištění jámy Adolf, Hornický průvod, Zhodnocení roku Bratrstva sv. Barbory ve Stříbře, Setkání zaměstnanců ŘSP

Výsadba dřevin na původním místě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Na svahu mezi hradem Hněvín a jezerem Most vzniká nové odpočinkové místo. Náš podnik prostřednictvím střediska Kohinoor zde realizuje projekt výsadby dřevin na původním místě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Tento kostel musel být v roce 1975 přesunut kvůli postupující těžbě hnědého uhlí o více než 840 metrů. Přesun kostela je zapsán do zlaté knihy Guinessových rekordů tisíciletí jako nejtěžší předmět přepravovaný po kolejích, protože jeho celková váha činila 12 tisíc tun. celé znění viz příloha

Výzva k podání nabídek na poskytování služeb na území jezera Milada v sezóně 2023

Státní podnik DIAMO, odštěpný závod PKÚ, vyhlašuje Výzvu k podání nabídek na poskytování služeb na území jezera Milada v sezóně 2023. Nabídky zasílejte nejpozději do 31. ledna 2023. Podrobné informace naleznete zde.

Výzva k podání nabídek na poskytování služeb na území jezera Milada v sezóně 2023

Archiv aktualit za rok 2022

DIAMO, Veolia a VŠB-TUO budou společně testovat využití tepla z prohořívající haldy v Ostravě

Termicky aktivní odvaly po těžbě uhlí patří mezi dlouholeté ekologické zátěže Ostravska. Nabízí se otázka, zda by mohly sloužit jako zdroj tepelné energie. Za jakých podmínek by to bylo možné, budou zkoumat společně odborníci ze státního podniku DIAMO, společnosti Veolia Energie a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Cílem spolupráce, stvrzené memorandem, je ověřit možnost využití tepla z prohořívajících odvalů jako alternativu pro vytápění a přípravu teplé vody pro budovy v blízkém okolí odvalů, a to formou pilotního projektu. 

Dokončili jsme další etapu sanace propadu na náměstí v Příbrami – Březových Horách

Provoz Příbram odštěpného závodu SUL dokončil na přelomu listopadu a prosince dílčí etapu sanace propadu na nám. J. A. Alise v Příbrami – Březových Horách.

Poděkování věznice v Odolově

Středisko ZBZS Odolov dlouhodobě spolupracuje s věznicí v Odolově. Náš báňský záchranář, Petr Šafář, zde přednáší a prakticky vede lekce zdravovědy v rámci terapeuticko-edukativního programu pro odsouzené řidiče s problémovým průběhem řidičské praxe. Pro frekventanty kurzu představují poznatky a zkušenosti z praxe a možnost vyzkoušet si nepřímou masáž srdce na figuríně cenný příspěvek k efektivitě celého programu.

Občasník DIAMO prosinec 2022

Zajištění stability kolektoru Krajské nemocnice v Liberci, DIAMO2023, Laboratorní výsledky v ložisku Zlaté Hory, Kurzy WNU SUP, Setkání pracovníků spisové a archivní služby, Rámcová smlouva na sjednávání kurzů pro platby v zahraničních měnách, Nový zákon o účetnictví, Návštěva důlního komplexu Trepča, PŘÍSPĚVKY Z NAŠICH ŘAD, Zajištění hlavního důlního díla v Podkrkonoší, Rekonstrukce objektu na Březových Horách, Kritické suroviny – III. část, Konsolidace státu a zpracování výkazu Pomocný konsolidační přehled, Valná hromada Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, DOD v Archivu DIAMO, Poděkování

Báňští záchranáři dostali vyznamenání

Záchranářské záslužné kříže získalo letos 31 báňských záchranářů. Vyznamenání jim předal předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka v Hornickém muzeu Landek Park v Ostravě-Petřkovicích 2. prosince. Mezi oceněnými byli záchranáři nejen z HBZS, ale i ze závodů DARKOV, ODRA, GEAM, PKÚ, TÚU a z Dolu ČSM (OKD). 

Zajištění hlavního důlního díla ve Rtyni v Podkrkonoší

Naši báňští záchranáři ze ZBZS Odolov zajistili hlavní důlní dílo Výduch ze třetí výhybky (22. svážná), což je svážné důlní dílo dolu Zdeněk Nejedlý. Štola má celkovou délku 438 m. Vzhledem k degradaci materiálů hrozil vznik propadů na povrchu terénu v místech nad ústím, kudy prochází lesní cesta. Záchranáři nejprve odkryli ocelovou troubu a podchytili její zdevastovanou úvodní část v délce cca 10 m. Poté následovaly další rozsáhlé zemní práce k nalezení a odkrytí původního ústí díla. Bylo nutné stabilizovat volné prostory betonovou směsí včetně vrtů odvrtaných z lesní cesty, aby zde nehrozil propad těžké kolové lesní techniky. Nakonec záchranáři vybudovali upomínku na toto důlní dílo – 8 m dlouhou štolu vystavěnou z pískovcových bloků se vstupním portálem. Ten uzavírá ručně kovaná ocelová mříž s hornickými znaky.

Odborníci státního podniku DIAMO úspěšně sanují propad v centru Březových Hor

Zaměstnanci státního podniku DIAMO, z odštěpného závodu SUL Příbram, odborně zajistili propad komunikace v Příbrami-Březových Horách. K propadu došlo koncem září v těsné blízkosti kostela sv. Vojtěcha v městské části Březové Hory. V této oblasti je zdokumentováno několik důlních děl ze 16. století v bezprostředním okolí náměstí J. A. Alise.

Občasník DIAMO listopad 2022

Stěhování stanice ZBZS Hamr, DIAMO2023, Odvodnění odkaliště K III v Mydlovarech, Likvidace Dolu Lazy, Monitoring potoků, EDUCA WEEK Liberec, Evropský výbor na Dole Gabriela, Vyjednávání o KSVS, Nový vrt v Ostravě, Příspěvky z našich řad, Pomoc záchranářů z Odolova, DIAMO na sociálních sítích, Nová kniha Otty Hejnice, Rozhovor o rekultivacích, Odbor dotací, Kritické nerostné suroviny v souvislostech – II. část, Zájezd do Vysokých Tater, GDPR, Rekonfigurace Dolu Rožná I na jámě R 6, Báňští záchranáři pomáhají, Exkurze u jezera Milada, Den horníků, Podzimní setkání zaměstnanců ŘSP

Obnovení těžby na Karvinsku by bylo možné, ale finančně a časově velmi náročné

Obnovení těžby na Dolech ČSA a Darkov, kde těžba černého uhlí skončila loni v únoru, by bylo možné, ale technicky náročné, příprava by stála zhruba 10 miliard korun a trvala by 6 let. Těžit by se pak dalo 14 let, ale aby nebyla těžba ztrátová, musela by se prodejní cena uhlí pohybovat nad 7 700 Kč za tunu. Zapotřebí by na to bylo postupně přes 2 000 kvalifikovaných pracovníků s praxí v dole. To jsou hlavní závěry studie, kterou zpracoval státní podnik DIAMO, resp. jeho odborníci, kteří dříve pracovali v OKD.

Archiv DIAMO se otevřel veřejnosti

V úterý 25. října 2022 se po čtyřech letech uskutečnil den otevřených dveří Archivu DIAMO. Zájemci si mohli v prostorách bývalé šachty č. 15 v lokalitě Příbram-Brod v rámci prohlídky s doprovodným výkladem prohlédnout vybavení depozitářů, ukázky archiválií vzniklých z činnosti uranových a rudných dolů či se podívat na historické digitalizované filmy s tematikou hornictví. Překvapením pro některé návštěvníky mohla být informace, že Archiv DIAMO shromažďuje, třídí, uchovává a zpřístupňuje nejen písemné a výkresové záznamy, ale také velké množství hmotné dokumentace (např. vrtná jádra, horninové vzorky).

Pozvánka na den otevřených dveří Archivu DIAMO

Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Archivu DIAMO, který se uskuteční v úterý 25. 10. 2022 od 8 do 17 hodin v areálu šachty 15, Příbram-Brod.

Občasník DIAMO říjen 2022

Park horníků v Bystřici nad Pernštejnem, DIAMO2023, Podniková kolektivní smlouva, Sanace lokality lom Hájek, DOD závodu HBZS v Ostravě, Spolupráce mezi DIAMO a OS PHGN, Zástupci Asociace krajů na Dole Jeremenko, Pozvánka – jezero Milada, Předběžný audit roční účetní závěrky, Projekt POVEZ II, Spolek svaté Barbory, DIAMO – kritické nerostné suroviny, Příspěvky z našich řad, Spolupráce s odborníky z Porýní, Báňští záchranáři na mistrovství světa ve veslování, Sanační práce ve štole Barbora

Komentovaná vycházka: Představení koncepce rozvoje jezera Milada

Rádi bychom Vás pozvali na setkání – komentovanou vycházku kolem jezera Milada s autory koncepce rozvoje území kolem jezera, architekty ze švédského studia Mandaworks a jejich českými spolupracovníky, kteří minulý rok zvítězili v architektonické soutěži a tento rok svůj návrh dále rozvíjeli a rádi by Vám ho představili. Setkání se uskuteční v neděli 23. 10. 2022 (podrobnosti viz pozvánka).

Pozvánka na den otevřených dveří o. z. HBZS

Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ odštěpného závodu HBZS Ostrava státního podniku DIAMO, který se uskuteční v sobotu 1. 10. 2022 od 9 do 11 hodin v areálu závodu.

Nově otevřený park horníků v Bystřici nad Pernštejnem

Za velkého zájmu místních obyvatel byl při příležitosti Dne horníků 9. září 2022 slavnostně otevřen v Bystřici nad Pernštejnem nový park horníků. Na jeho konečné podobě se kromě města Bystřice nad Pernštějnem a dalších subjektů podílel i odštěpný závod GEAM v Dolní Rožínce státního podniku DIAMO.

Občasník DIAMO září 2022

Záchranáři pomohli ke světovému rekordu, DIAMO2023, Vize Milada – co bude dál?, Novým ředitelem závodu ODRA je Rostislav Dudáš, Jmenování náměstka ředitele s. p. pro informační technologie, Příspěvky z našich řad, Stovky lidí si přišly prohlédnout areál závodu ODRA v Ostravě, Blahopřání k jubileu, Ryby si oblíbily vyčištěné důlní vody, POHO den u Dolu Gabriela na Karvinsku, Průmyslové dědictví na Karvinsku, Zásyp propadu dobývky na lokalitě Okrouhlá Radouň, Spolek Bratrstvo sv. Barbory

Pozvánka na den otevřených dveří závodu ODRA v Ostravě

Závod ODRA zve zaměstnance státního podniku DIAMO a jejich rodinné příslušníky i širokou veřejnost na den otevřených dveří, který proběhne v sobotu 3. září na Dole Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích od 10 do 16 hodin.

Pozvání na POHO den u Dolu Gabriela na Karvinsku

Na závěr prázdnin DIAMO spolupořádá festival s názvem POHO den. Po loňském úspěšném prvním ročníku v areálu Dolu Barbora letos proběhne druhý ročník u Dolu Gabriela v blízkosti tzv. šikmého kostela u Karviné. Hlavním organizátorem je krajská společnost Moravskoslezské investice a development, se kterou DIAMO spolupracuje na oživení a rozvoji pohornické krajiny.

DIAMO, kraj a památkáři začali jednat o zachování průmyslového dědictví v areálech dolů na Karvinsku

Do procesu likvidace černouhelných dolů v Moravskoslezském kraji, který zajišťuje státní podnik DIAMO, se zapojili památkáři. Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) v Ostravě vypracovalo obsáhlé hodnocení dolů z hlediska památkové péče. Na základě toho zástupci NPÚ a státního podniku DIAMO ve spolupráci s krajskou organizací MSID zahájili jednání o tom, které šachetní objekty by mohly být památkově chráněné a budou zachovány pro příští generace jako industriální dědictví. Hodnotný je například Důl ČSA.

Jezero Milada opět OTEVŘENO pro veřejnost

Správce jezera Milada, státní podnik DIAMO, odštěpný závod PKÚ ruší od pondělí 8. srpna zákaz vstupu do vody a na vodní plochu jezera Milada z důvodu pohybu letadel a helikoptér hasičských záchranných sborů.  

Občasník DIAMO červenec–srpen 2022

Velvyslanci EU navštívili Důl Gabriela, DIAMO2023, Zlatý Permon, Den otevřených dveří ČDV v Kutné Hoře, Jezero Milada – požár v národním parku, Nový park v Ostravě, Exkurze studentů, Nový hmotnostní spektrometr, Exkurze v Bani Rozália, Kurz UGEPRER III, Využití geotermálního potenciálu důlních vod, Odval Tuchlovice, Charitativní snídaně, Pozvánka k vizi Milada, Příspěvky z našich řad, Den otevřených dveří o. z. TÚU, Cvičení báňských záchranářů, Výcvik záchranářů, školitelů a mechaniků, Obnovená vlečka, Oblast Boží požehnání, Pozvánka na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ závodu ODRA

ZÁKAZ VSTUPU DO VODY A NA VODNÍ PLOCHU JEZERA MILADA STÁLE PLATÍ

Správce jezera Milada, státní podnik DIAMO, odštěpný závod PKÚ vyhlásil od čtvrtka 28. července do odvolání ZÁKAZ VSTUPU DO VODY A NA VODNÍ PLOCHU JEZERA MILADA z důvodu pohybu letadel a helikoptér hasičských záchranných sborů. Hasicí stroje budou nabírat vodu z jezera pro hašení požáru na území Českého Švýcarska. Dohled nad vodní plochou bude provádět Poříční oddělení Policie České republiky. Děkujeme za pochopení.

VIDEO: Plnění nádrží letadel na jezeře Milada zasahujících při požáru národního parku České Švýcarsko. Letadla Canadair CL2T a Air Tractor AT802F.ZÁKAZ VSTUPU DO VODY A NA VODNÍ PLOCHU JEZERA MILADA STÁLE PLATÍ

Veřejné setkání: Projednání pracovní verze Koncepční studie jezera Milada

Rádi bychom Vás pozvali na veřejné projednávání pracovní verze koncepční studie rozvoje území kolem jezera Milada. Setkání se uskuteční v úterý 16. srpna od 18 hodin v prostorách Inovačního centra Ústeckého kraje (ICUK) na adrese Velká hradební 2800, Ústí nad Labem.

Proměna Dolu Frenštát se blíží, DIAMO začalo navážet zásypový materiál

Státní podnik DIAMO začal navážet do areálu nečinného černouhelného Dolu Frenštát hlušinu, která v příštím roce poslouží k zasypání jam. Doprava potřebných 214 tisíc tun materiálu bude probíhat postupně celkem 11 měsíců a je připravena tak, aby neměla negativní dopad na životní prostředí a neobtěžovala místní obyvatele. Obec Trojanovice, v jejímž katastru se důl nachází, zahájení návozu vítá, zasypání dolu umožní spustit nové projekty a další rozvoj regionu.

Pozvánka na den otevřených dveří o. z. SUL – Kutná Hora – Kaňk

Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ odštěpného závodu Správa uranových ložisek Příbram státního podniku DIAMO, který se uskuteční v sobotu 25. 6. 2022 od 9 do 15 hodin v areálu Čistírny důlních vod Kutná Hora – Kaňk.

Občasník DIAMO červen 2022

Báňští záchranáři dostali vyznamenání, DIAMO2023, Práce báňských záchranářů, Setkání WISMUT GmbH a DIAMO, O. z. ODRA má nový úsek vrtání, Cvičný poplach v o. z. TÚU, DIAMO pomohlo otevřít dveře českým firmám do Alžírska, Moravskoslezská tripartita, Festival – Důl Barbora, Bowlingový turnaj, Příspěvky z našich řad, Bratrstvo sv. Barbory, DOD v o. z. GEAM, Cvičení Armády ČR, Hornický výlet, Pozvánky na DOD

Pozvánka na den otevřených dveří o. z. TÚU

Odštěpný závod Těžba a úprava uranu vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v areálu NDS 10 ve Stráži pod Ralskem, který se bude konat v sobotu 18. června 2022 od 9 do 13 hodin.

Pozvánka na den otevřených dveří o. z. SUL

Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ odštěpného závodu Správa uranových ložisek Příbram státního podniku DIAMO, který se uskuteční v sobotu 11. 6. 2022 od 9 do 15 hodin v areálu Čistírny důlních vod u jámy č. 19 u Dubence.

Dveře do Chemické úpravny odštěpného závodu GEAM se naposledy otevřely

Poslední možnost nahlédnout do objektů bývalé výroby uranu v areálu Chemické úpravny na Vysočině měli návštěvníci v rámci dne otevřených dveří odštěpného závodu GEAM státního podniku DIAMO, který se konal v sobotu 28. května. Areál si přišlo prohlédnout 650 lidí.

Pozvánka na den otevřených dveří o. z. GEAM

Srdečně zveme všechny zájemce na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ odštěpného závodu GEAM s. p. DIAMO, který se uskuteční v sobotu 28. 5. 2022 od 9 do 15 hodin v areálu Chemické úpravny.

Občasník DIAMO květen 2022

První testování unikátního systému čištění důlních vod na výsypce lomu Hájek, DIAMO2023, Staráme se o vodu i půdu, Příspěvky z našich řad, Pozvánky na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, Rozvojový vzdělávací program pro zaměstnance DIAMO, Stavět na Karvinsku a Frenštátsku bude jednodušší

Stavět na Karvinsku a Frenštátsku bude jednodušší

Na žádost závodu DARKOV státního podniku DIAMO rozhodlo Ministerstvo životního prostředí o změně chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve. V souvislosti s postupným útlumem hornické činnosti zmírnilo podmínky ochrany ložisek černého uhlí na vymezeném území na Karvinsku a Frenštátsku. Povolování staveb tam bude jednodušší a rychlejší.

Občasník DIAMO duben 2022

Likvidace propadu v Lešeticích, DIAMO2023, Množství zlata ve vzorcích ze Zlatých Hor se stanoví kupelací, Báňští záchranáři mají nové analyzátory důlních plynů, Návrat vrtné soupravy do podzemí Zlatých Hor, Master plány na Karvinsku, Zkušenosti z útlumu hornictví v Porýní, Vize jezera Milada, Příspěvky z našich řad, Exkurze dětí v ZBZS Libušín, Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov, 7. ročník střeleckého závodu o Putovní pohár ředitele o. z. TÚU, Pozvánka na tradiční hornický výlet

Rychlý zásah odštěpného závodu SUL při likvidaci propadu v Lešeticích

Začátkem března došlo v lokalitě Lešetice v oblasti Příbram k propadu zásypového materiálu větracího komínu KVB 44-11/0. Propad, který byl od roku 2006 stabilní a bez jakýchkoli známek pohybu, je díky rychlému zásahu pracovníků odštěpného závodu Správa uranových ložisek zasypán, oplocen a označen výstražnými cedulemi. Nadále budeme místo pravidelně monitorovat, stejně jako dalších více než 5 000 důlních děl, které má závod SUL ve své správě.

Veřejné setkání: soutěžní návrh jezera Milada

Ve čtvrtek 24. 3. od 18:00 hodin vás zveme na veřejné setkání do prostor ICÚK v Ústí nad Labem. Architekti ze švédského ateliéru Mandaworks vám představí svůj vítězný soutěžní návrh na řešení jezera Milada a jejího okolí. Podstatná část setkání bude věnována vašim dotazům, podnětům a připomínkám, ty jsou pro další práci na jezeře Miladě zásadní. Přijďte, rádi uslyšíme vaše názory!

Občasník DIAMO březen 2022

Báňští potápěči na Žermanické přehradě, DIAMO2023, Vzdělávání vedoucích pracovníků v TÚU, Ropoplynové sondy na jižní Moravě, Demolice těžní věže Dolu Staříč, Laserové skenování ve Zlatých Horách, Nová expozice v muzeu na Českolipsku, Zajištění stability vzdušního líce hráze odkaliště K I, Hornické fotografie, Závod Winter Milada Run, Příspěvky z našich řad, Soutěžní návrh jezera Milada, Vzpomínka, DIAMO na soc. sítích, Údržba opuštěných důlních děl na závodě ODRA, Střelecká soutěž

Už rok DIAMO zajišťuje útlum dolů Darkov a ČSA na Karvinsku

Nový odštěpný závod DARKOV státního podniku DIAMO převzal od společnosti OKD nejprve dříve utlumené doly a 1. března 2021 po ukončení těžby také doly ČSA a Darkov. Převzetí majetku, služeb, lidí a činností proběhlo bez větších problémů. Likvidační práce pokračují v podzemí i na povrchu podle vládou schváleného plánu a už vznikají vize budoucího využití areálů dolů.

Báňští potápěči trénovali na Žermanické přehradě

Potápění v prostředí se špatnou viditelností patří k důležitým dovednostem báňských záchranářů. Proto ji pravidelně nacvičují, aktuálně na Žermanické přehradě. Potápěči z HBZS Ostrava a BZS Odolov, která nově patří pod DIAMO, trénovali nejen potápění v chladné vodě, ale také práce pod vodou a komunikaci.

DIAMO likviduje těžní věž Dolu Staříč v Chlebovicích

Státní podnik DIAMO likviduje dominantu Dolu Staříč III na Frýdecko-Místecku, kdysi jednoho z největších dolů na koksovatelné uhlí v Ostravsko-karvinském revíru. Těžba černého uhlí tady skončila v roce 2017 a šachetní objekty jsou už nepotřebné a chátrají.

Občasník DIAMO únor 2022

Sanace a rekultivace odkaliště K IV/C2 v Mydlovarech je dokončena v plném rozsahu, DIAMO2023, Řešíme budoucnost areálů dolů na Karvinsku, Zvláštní ocenění hejtmana pro Palivový kombinát Ústí, Nová vrtná souprava bude hledat zlato, Modernizace systému likvidace chloru, Naučné stezky na území jezera Most, Sanace odkaliště K I – 3. etapa drenáže, Závod ODRA soustřeďuje důchodovou agendu bývalých horníků OKD

Závod ODRA státního podniku DIAMO vznikl před 20 lety a pomohl zvládnout útlum těžby na Ostravsku

Odštěpný závod ODRA státního podniku DIAMO se stará o areály zavřených černouhelných dolů a další činnosti související s útlumem těžby i ochranou obyvatel od začátku roku 2002. Rozhodnutím vlády tehdy přešly na DIAMO utlumené doly OKD a s nimi nelehký úkol zahladit následky mnohaleté hornické činnosti, ale také zajistit zmírnění sociálních dopadů na život na Ostravsku. 20. výročí vzniku si závod ODRA připomíná mimo jiné vydáním knihy.

Občasník DIAMO leden 2022

Slovo ředitele státního podniku, DIAMO2023, Ředitel o. z. PKÚ představuje nový závod, Kompletace geologických dat pro účely průzkumu ve Zlatých Horách, Závod ODRA si připomíná 20. výročí vzniku, První rok odštěpného závodu DARKOV

Palivový kombinát Ústí získal zvláštní ocenění hejtmana Ústeckého kraje

Biotechnologický systém čištění důlních vod z jámy MR1 v Mariánských Radčicích Palivového kombinátu Ústí byl oceněn v soutěži Stavba Ústeckého kraje 2021 Zvláštní cenou hejtmana Ústeckého kraje a Cenou České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Autorem této stavby je společnost Terén Design, s.r.o.

Na rozvoji území jezera Milada bude spolupracovat švédský ateliér

Vítěz mezinárodní architektonické soutěže na území jezera Milada, švédský ateliér Mandaworks AB, podepsal s Palivovým kombinátem Ústí (PKÚ) smlouvu o budoucí spolupráci. Ta umožní rozpracování nejlepšího návrhu z mezinárodní Krajinářsko-urbanisticko-architektonické soutěže do podoby základních strategických dokumentů, kterými se bude řídit další rozvoj území jezera Milada v Ústeckém kraji.

 

Sloučení státních podniků DIAMO a Palivového kombinátu Ústí je dokončeno

S příchodem nového roku 2022 se státní podnik Palivový kombinát Ústí (PKÚ) stal součástí státního podniku DIAMO a začlenil se do jeho struktury jako nový odštěpný závod. K 1. 1. 2022 tak byl završen náročný proces fúze, jehož cílem je racionalizace procesů a úspora finančních prostředků ze státního rozpočtu v oblasti zahlazování následků hornické činnosti v České republice.

Archiv aktualit za rok 2021

Občasník DIAMO prosinec 2021

Průběh výstavby rozšíření II. etapy PVP Bukov, Elektrifikace dolu Zlaté Hory, DIAMO nově zajišťuje protimetanový systém v Orlové, Těžní věž Dolu Terezie v Ostravě je opravená, Sledujte dění v podniku na Twitteru!, Mezinárodní školicí středisko slaví 15 let od založení, Musica Bohemica ve Stráži pod Ralskem, Putovní výstava fotografií dolů na Karvinsku, 6. ročník střeleckého závodu o Putovní pohár ředitele o. z. TÚU, Báňští záchranáři z Hamru cvičili zásah při úniku chlóru z havarované cisterny

Putovní výstava fotografií dolů na Karvinsku

Na náměstí v Karviné jsou k vidění fotografie dolů Žofie a ČSA, o které se stará státní podnik DIAMO. Jde o putovní výstavu na téma „S úctou k těžké práci“. Snímky vznikly na foto-workshopu POHO 2030, který uspořádala krajská společnost MSID ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Státní podnik DIAMO akci aktivně podpořil a provedl fotografy místy, kam by se jinak nedostali.

Primátor Ostravy na haldě Heřmanice

Primátor Ostravy Tomáš Macura a náměstkyně Kateřina Šebestová si prohlédli, jak postupují sanační a rekultivační práce na odvalu Heřmanice, které zajišťuje státní podnik DIAMO.

Občasník DIAMO říjen–listopad 2021

Propad na Kaňku, DIAMO2023, Spolupráce Ostravy s s. p. DIAMO, Úklid po těžbě v Paskově, Expertní zpráva – odval Heřmanice, Nová laboratoř, Den horníků, 132. Skok přes kůži, DOD HBZS Ostrava, Ukázka hornického nadšení, Veřejnost se podívala do štoly ložiska ve Zlatých Horách , Odhalení pamětní desky na Dole Barbora, Sympozium ve Zlatých Horách, Ocenění za vynikající výsledky v oblasti BOZP, POHO den, Křest knihy, Ocenění práce našich lidí

Ministerská komise v závěrečné Expertní zprávě odsouhlasila postup sanace odvalu Heřmanice v Ostravě

Expertní komise, kterou zřídilo na jaře ministerstvo průmyslu a obchodu pro vyhodnocení způsobu sanace a rekultivace úložných míst těžebního odpadu, ukončila svoji činnost. Dospěla k většinovému závěru, že principiálně souhlasí s postupem státního podniku DIAMO při sanaci a rekultivaci odvalu Heřmanice a doporučila zapracovat do provozní dokumentace další opatření s cílem ještě více omezit rizika pro okolní životní prostředí. Využití homogenizační linky společnosti Ostravská těžební nepovažuje za nejvhodnější postup.

DIAMO bude nově zajišťovat protimetanový systém také v Orlové

Závod ODRA státního podniku DIAMO převezme od města Orlové systém protimetanové ochrany. Dohodli se na tom představitelé města a podniku. Podle právě podepsaných smluv Orlová bezúplatně převede vybudovaný systém monitoringu a odsávání metanu v historické části města na DIAMO, které zajišťuje protimetanovou ochranu na Ostravsku a části Karvinska.

DIAMO uklízí pozůstatky po těžbě, zchátralý most v Paskově už neohrožuje okolí

Státní podnik DIAMO se pustil do první demolice nepotřebného důlního objektu od převzetí utlumených dolů od OKD na začátku roku. Přednostně zboural ocelový most v Paskově na Frýdecko-Místecku, po kterém se přepravovala hlušina z úpravny Dolu Paskov na haldu. Od roku 2017 se nevyužíval, chátral a ohrožoval železniční provoz a cyklisty. Na bezpečné odstranění mostu měli pracovníci jen jeden den, kdy byla na trati výluka.

Veřejnost se podívala do štoly ložiska ve Zlatých Horách

V sobotu 25. září 2021, symbolicky v den, kdy slaví svátek Zlata a Zlatuše, uspořádal státní podnik DIAMO na lokalitě odštěpného závodu GEAM ve Zlatých Horách den otevřených dveří. Návštěvníci z řad veřejnosti i samospráv dostali možnost nahlédnout do štoly ložiska, ve které podnik aktuálně provádí průzkumné práce na ověření zásob zlata.

Ostrava a DIAMO budou spolupracovat na revitalizaci míst poškozených těžbou uhlí

Zástupci státního podniku DIAMO a vedení města Ostravy se dohodli na spolupráci při přípravě a realizaci projektů, které řeší následky hornické činnosti. Podepsali memorandum, které má pomoci uskutečnit v nejbližších letech ekologické akce v objemu zhruba 25 milionů korun v místech zasažených například poklesy půdy.

Tisková zpráva MPO – V sanaci odvalu Heřmanice lze podle expertů pokračovat způsobem, který navrhlo DIAMO

K zásadním otázkám souvisejícím s odvalem Heřmanice na Ostravsku se na 9. jednání, které se konalo 8. září, vyjádřila expertní komise Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Tvoří ji odborníci z vysokých škol, vědecko-výzkumných pracovišť a orgánů životního prostředí z České republiky, Polska a Slovenska. Experti doporučují, aby se v sanaci odvalu Heřmanice pokračovalo způsobem navrženým státním podnikem DIAMO.

Občasník DIAMO září 2021

Výstavba unikátního čisticího systému na lokalitě Hájek jde do finále, DIAMO2023, Řešíme budoucnost Dolu Staříč, Zajištění propadlého ústí komínu v lokalitě Barbora v Horním Slavkově, Dokončení realizace navýšení hrází II. etapy odkaliště Stráž pod Ralskem, Obnova úpadnice na ložisku ve Zlatých Horách, Aktivity Hornicko-historického spolku Stříbro, Den otevřených dveří na Dole Žofie se vydařil, přišly stovky lidí

Den otevřených dveří na Dole Žofie se vydařil, přišly stovky lidí

Černouhelný Důl Žofie v Orlové, známý také jako Fučík 5, zaplnily stovky lidí. Odštěpný závod ODRA státního podniku DIAMO v sobotu 4. září zpřístupnil poprvé veřejnosti areál dolu, který už párkrát využili také filmaři. Někteří z celkem 650 návštěvníků tam před lety pracovali, přišly ale i celé rodiny s dětmi. Přestože tato šachta už 26 let netěží, uchovala si specifickou atmosféru, dodnes se totiž na ní fárá.

Pozvánka na den otevřených dveří o. z. ODRA

Srdečně zveme všechny zájemce na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
závodu ODRA s. p. DIAMO. V sobotu 4. 9. 2021 od 10 do 16 hod., v areálu Dolu Žofie v Orlové-Porubě, Těšínská 1320

Státní podnik DIAMO má speciální laboratoř zaměřenou na důlní plyny

Státní podnik DIAMO vybudoval v Ostravě speciální pracoviště pro měření a vyhodnocování výstupů důlních plynů. Akreditovaná zkušební laboratoř atmogeochemie navazuje na dlouholetou práci státního podniku na protimetanových opatřeních a přispěje k dalšímu zvýšení ochrany ostravsko-karvinské aglomerace před ohrožením nekontrolovanými výstupy důlních plynů. Moderní laboratoř bude pomáhat v sanační a kontrolní činnosti podniku, ale i poskytovat speciální služby zájemcům z řad veřejnosti.

Občasník DIAMO červenec–srpen 2021

TÚU, o. z., dokončil vrtné práce na odkališti ve Zlatých Horách, DIAMO2023, Palivový kombinát Ústí přejde pod s. p. DIAMO, DIAMO vstoupilo do Spolku svatá Barbora, Fotoreportáž – Bánští potápěči z o. z. HBZS prošli výcvikem, 60 let od tragédie na Dole Dukla, 130 let od založení Dolu Louis v Ostravě-Vítkovicích, Pozvánka na den otevřených dveří o. z. ODRA

Státní podnik DIAMO vstoupil do Spolku svatá Barbora

V návaznosti na převzetí dolů na Karvinsku se státní podnik DIAMO rozhodl vstoupit do Spolku svatá Barbora a tím podpořit jeho činnost. Spolek pomáhá osiřelým dětem a rodinám horníků a dalších zaměstnanců dolů.

Tisková zpráva MPO ke sloučení státních podniků DIAMO a PKÚ

Státní podnik Palivový kombinát Ústí (PKÚ) se sloučí se státním podnikem Diamo, které převezme veškerý jeho majetek. Původní Palivový kombinát Ústí tím zanikne. Návrh Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na plánovanou fúzi projednala vláda. Oba podniky se zabývají zahlazováním následků hornické činnosti.

Na ostravských lagunách začaly průzkumné vrtné práce

V areálu lagun OSTRAMO v Ostravě probíhá doplňkový průzkum před další zásadní etapou, kterou bude sanace zemin. Specializovaná firma tam vytvoří síť téměř stovky vrtů a sond. Cílem je doplnit informace o geologických a hydrogeologických poměrech a o úrovni kontaminace zemin a podzemních vod. Projekt dozoruje státní podnik DIAMO, který zajišťuje na lagunách čištění kontaminovaných vod.

Občasník DIAMO červen 2021

Ministr na Dole Darkov, DIAMO2023, Setkání na výsypce lomu Hájek, Sanace odvalů na Ostravsku a Karvinsku, Spolupráce s odv. odb. svazem, Slavnosti NAVALIS, Benefit pro zaměstnance, Dozorčí rada s. p. na Ostravsku, Na dolech ČSA a Darkov se intenzivně pracuje, HBZS provedla kontrolu přivaděče, Stát pomáhá propuštěným horníkům, DIAMO začalo vyplácet soc. příspěvky, Virtuální prostor pro vzdělávání, Prověření využitelnosti strategických surovin ve zlatohorském revíru, Příloha: Stav složek ŽP 2020

Ministr na Dole Darkov řešil stav i budoucnost dolů

Průběžný stav přípravy likvidace dolů, ale i budoucí využití důlních areálů pod správou státního podniku DIAMO. To byla hlavní témata návštěvy vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka 8. června na Dole Darkov. Součástí bylo i fárání, ministr tak měl vůbec poprvé možnost vidět podmínky a práce v podzemí.

Stát pomáhá propuštěným horníkům, DIAMO začalo vyplácet sociální příspěvky

Prostřednictvím státního podniku DIAMO začal stát přispívat propuštěným horníkům na udržení jejich sociální situace poté, co ztratili zaměstnání kvůli ukončení těžby v dolech na Karvinsku. Ti, kteří pracovali v podzemí, dostávají 8.000 korun, ostatní 5.300 korun měsíčně. O příspěvek je velký zájem, požádala o něj většina propuštěných – téměř 13 set lidí.

Státní podnik DIAMO bude více spolupracovat s odvětvovým odborovým svazem

Státní podnik DIAMO a Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) podepsaly dohodu o spolupráci v otázkách důležitých pro pracovní podmínky zaměstnanců a sociální dialog. Byla tak odstartována oficiální spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovněprávní legislativy, zdravotnické legislativy, důchodového pojištění, včetně vzájemného poskytování informací a předcházení pracovněprávním sporům.

Způsoby sanace odvalů na Ostravsku a Karvinsku posuzuje expertní komise

Pod Ministerstvem průmyslu a obchodu od dubna 2021 pracuje expertní komise pro hodnocení způsobu sanace a rekultivace úložných míst těžebního odpadu (odvalů) po hlubinném dobývání černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru se zaměřením na termicky aktivní odvaly. Komise už měla tři zasedání, přičemž poslední se konalo v Ostravě na odštěpném závodě ODRA státního podniku DIAMO a jeho součástí byla prohlídka největšího termicky aktivního odvalu v regionu – odvalu Heřmanice.

Občasník DIAMO duben–květen 2021

Memorandum odstartovalo spolupráci na proměně Karvinska po ukončení těžby, DIAMO2023 – Směřujeme k naší vizi – Projektové týmy a jejich zaměření, Státní podnik informoval starosty o přípravě likvidace Dolu Frenštát, Nová lakovací kabina na o. z. GEAM, Vzpomínka, Stalo se před dvaceti lety: Konec šachty č. 3, Doplňkový průzkum v areálu lagun OSTRAMO, Rekonstrukce potrubního mostu odkaliště K II na o. z. GEAM

Na dolech ČSA a Darkov se intenzivně pracuje i po ukončení těžby

Na dolech ČSA a Darkov jsou po dvou měsících od zastavení těžby uzavřeny výbuchuvzdorně všechny ukončené poruby a vyklizeny všechny dobývací technologie upotřebitelné v OKD. Jak postupuje útlum dolů, ukázal státní podnik DIAMO novinářům, pro které uspořádal 7. 5. 2021 fárání na Dole ČSA. Státní podnik DIAMO převzal doly ČSA a Darkov od společnosti OKD k 1. 3. 2021 a to i se zaměstnanci, z nichž část si ponechal pro likvidaci dolů.

Státní podnik informoval starosty o přípravě likvidace Dolu Frenštát

V návaznosti na memorandum, které má pomoci rozvoji území po skončení těžby uhlí, uspořádal Moravskoslezský kraj 28. dubna 2021 jednání se starosty Frenštátska a státním podnikem DIAMO. Státní podnik totiž kromě dolů na Karvinsku převzal také zakonzervovaný Důl Frenštát. O jeho likvidaci představitelé tamních měst a obcí usilují více než deset let.

Proměna území po konci těžby bude postupovat koordinovaně ve spolupráci se státním podnikem DIAMO

Memorandum o spolupráci při transformaci území po ukončení těžby podepsali hlavní aktéři nastartování této zásadní proměny. Na koordinované spolupráci se dohodly Moravskoslezský kraj, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, státní podnik DIAMO a krajská společnost Moravskoslezské Investice a Development (MSID). Následovat budou sanačně-likvidační práce, zpracování master plánů, které určí možnosti využití areálů dolů, a příprava konkrétních projektů financovaných zejména z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Občasník DIAMO březen 2021

DIAMO převzalo další doly na Karvinsku, Snížení tepelných ztrát objektu dílen, Připomenutí mimořádné události při likvidaci dolu v Ostravě-Heřmanicích, Fotoreportáž z propouštěcích pohovorů na Karvinsku, Propouštěcí pohovory očima hlavního vyjednavače odborů Karla Hřídela, Pozdrav horníkům od velkého srdcaře Miroslava Hladkého, Poděkování horníkům Dolu Darkov a Dolu ČSA, Záchranáři z HBZS v Ostravě představili svou činnost

Proběhla druhá vlna propouštěcích pohovorů na karvinských dolech

Státní podnik DIAMO dokončil druhou vlnu propouštěcích pohovorů zaměstnanců utlumovaných dolů převzatých od OKD dle vládního usnesení. Od 3. 3. do 10. 3. 2021 absolvovalo pohovory 1 212 lidí. Až na jednoho si všichni zvolili ukončení pracovního poměru dohodou.

Útlum uhlí mění Moravskoslezský kraj, pomáhá s tím stát i samospráva. Utlumované doly přebírá DIAMO

Tento týden končí činnost doly ČSA a Darkov v Moravskoslezském kraji, na základě rozhodnutí vlády přechází 1. března z firmy OKD pod státní podnik DIAMO. Po začlenění části převzatých zaměstnanců začne nový odštěpný závod DARKOV naplno provádět v převzatých lokalitách přípravné nebo likvidační práce a sanačně-rekultivační práce. Zároveň bude ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Moravskoslezským krajem připravovat rozvojové projekty a nové využití důlních areálů.

Občasník DIAMO únor 2021

Rozšíření Podzemního výzkumného pracoviště Bukov, Mise a vize státního podniku DIAMO, Státní podnik DIAMO začal spolupracovat s Moravskoslezským krajem na budoucím využití areálů dolů na Karvinsku, DIAMO, s. p., připravuje 2. vlnu propouštěcích pohovorů v rámci převzetí další části OKD, Výstavba pasivního remediačního systému čištění důlních vod na výsypce lomu Hájek je v plném proudu

Státní podnik DIAMO začal spolupracovat s Moravskoslezským krajem na budoucím využití areálů dolů na Karvinsku

S převzetím dolů od OKD státní podnik DIAMO převzal mimo jiné také odpovědnost za využití areálů a rekultivaci pozemků zasažených těžbou. O jejich budoucnost se zajímá i Moravskoslezský kraj, který inicioval transformační program pro pohornickou oblast POHO2030. Představitelé kraje a státního podniku proto začali hledat možnosti spolupráce na rozvoji území.

Sanaci ostravské haldy sledují představitelé města i kraje

Sanační práce na heřmanické haldě v Ostravě pokračují bez ohledu na zimní počasí a koronavirovou pandemii. Přesvědčit o tom se mohl při prohlídce haldy náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka a spolu s ním náměstkyně primátora Ostravy Kateřina Šebestová, která návštěvu iniciovala. Vedení státního podniku DIAMO se zaměřilo při setkání hlavně na vysvětlení postupu sanace heřmanického odvalu.

Občasník DIAMO leden 2021

Slovo ředitele státního podniku, Útlum dolů převzatých od OKD zajišťuje nový o. z. DARKOV, DIAMO převzalo část OKD, Hlavní etapa sanace ostravských lagun končí, Horník, horolezec, včelař a kutil v jedné osobě, Nový benefit pro zaměstnance DIAMO, Dokončení prodloužení štoly Amálie, Hornický spolek předal dary českolipské nemocnici, DIAMO informovalo vedení MS kraje o průběhu sanace odvalu Heřmanice a o přípravách útlumu dolů, Elektronická databáze geometrických plánů

DIAMO přebírá útlum dolů OKD, začaly propouštěcí pohovory

Státní podnik DIAMO dle rozhodnutí vlády převzal k 1. 1. 2021 utlumované doly Lazy, Dukla, Staříč a Frenštát a v souladu se smlouvou o koupi části závodu dokončí proces organizačních změn vyhlášených OKD. Dnes začaly propouštěcí pohovory. Zároveň DIAMO přebírá náklady na útlum převedených dolů.

Archiv aktualit za rok 2020

Hlavní etapa sanace ostravských lagun končí, všechny kaly jsou odvezeny

Kaly z ropných lagun po chemičce OSTRAMO, jejichž zápach obtěžoval obyvatele Ostravy 20 let, jsou definitivně pryč. Díky spolupráci státního podniku DIAMO a firmy AVE CZ odpadové hospodářství se podařilo odvézt z Ostravy všechny kaly ve stanoveném termínu, tedy ještě před koncem roku.

DIAMO se ohrazuje proti článku na Seznamu, ekologická katastrofa v Ostravě nehrozí! Soukromá firma chce donutit stát, aby platil za její nevydařený podnikatelský záměr.

Státní podnik DIAMO důrazně odmítá tvrzení autorky článku na SeznamZprávy.cz, že heřmanický odval v Ostravě je „časovanou ekologickou bombou“, a ohrazuje se proti dalším nepravdivým nebo zkresleným informacím v článku: „V Ostravě hoří jedovatá halda. Na státní Diamo míří miliardová žaloba“.

DIAMO informovalo vedení MS kraje o průběhu sanace odvalu Heřmanice a o přípravách útlumu dolů

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka přijal pozvání státního podniku DIAMO a 1. prosince 2020 si přijel prohlédnout postup prací na největším ostravském odvalu Heřmanice, kde aktuálně probíhá pilotní injektážní zkouška. V sídle závodu ODRA se následně uskutečnilo za účasti ředitele státního podniku Ludvíka Kašpara jednání také o průběhu příprav útlumu dolů OKD, které státní podnik postupně převezme dle rozhodnutí vlády.

Občasník DIAMO listopad–prosinec 2020

Slovo ředitele státního podniku, Ředitel o. z. HBZS představuje nový závod, DIAMO dokončilo monitorovací síť – důl Turów, Speciální metoda sanace na haldě Heřmanice, Seismologické monitorování lokality Rožná, Vzpomínka na Ing. Hajíčka a prof. Ing. Láta, DrSc., Expozice přivítala renovovaný exponát, Podkrušnohorské technické muzeum bude mít unikát, Audit systému environmentálního managementu, Mobilní třídicí linka na o. z. SUL v provozu, Ochrana výsadeb lesních dřevin proti hlodavcům na o. z. TÚU

Státní podnik DIAMO převzal Hlavní báňskou záchrannou stanici v Ostravě

Od 1. prosince 2020 má Hlavní báňská záchranná stanice (HBZS) v Ostravě nového vlastníka, kterým se stal státní podnik DIAMO. Stanici odkoupil od společnosti OKD v návaznosti na usnesení vlády č. 949 z 21. září 2020.

Státní podnik DIAMO testuje na ostravské haldě Heřmanice speciální metodu sanace

Na největším ostravském odvalu probíhá ověřování speciální metody, která má zajistit bezpečné odtěžování prohořívající hlušiny a tím zbavit haldu největšího problému. Během pilotní injektážní zkoušky na odvalu Heřmanice bylo vytvořeno kontrolní pole se 180 vrty naplněnými injektážní směsí. Státní podnik DIAMO je bude v dalších měsících monitorovat a po vyhodnocení použije nejúčinnější technologii k celkové sanaci termicky aktivní části odvalu.

Občasník DIAMO říjen 2020

Slovo ředitele státního podniku, Státní podniky Lesy ČR a DIAMO se dohodly na převodu pozemků, Odštěpný závod GEAM přivítal média na 24. patře Dolu Rožná, Kontrola hnízdních budek pro sovy na hydrobariéře Stráž byla úspěšná, Aplikace eRouška, Vzpomínka na Karla Budina, HHSpR usiluje o umístění hornických kladívek do znaku města Stráže pod Ralskem, Velký úspěch na Velké pardubické, Křest, který se nekonal, Kontejnerové překladiště v areálu Paskov

DIAMO instaluje měřicí body pro sledování vlivu polského dolu Turów v pohraničí

Státní podnik DIAMO provádí na Liberecku vrtné práce a instaluje měřicí body pro sledování vlivu činnosti polského hnědouhelného dolu Turów na české příhraničí. Vznikne tak monitorovací síť, která zachytí budoucí vývoj deformací terénu. Projekt inicioval Krajský úřad Libereckého kraje.

eRouška - Chráním sebe, chráním tebe!

S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření COVID-19. Umožňuje včas a anonymně upozornit uživatele na rizikové setkání s nakaženým.
Síť uživatelů se rychle rozšiřuje, tuto aplikaci si nainstalovalo více než 465 tis. uživatelů a číslo postupně narůstá.
Aplikace maximálně chrání vaše soukromí, nezná vaše osobní údaje ani polohu.

Stáhněte si aplikaci zdarma ještě dnes. Zapojte se do boje proti koronaviru.

Státní podniky Lesy ČR a DIAMO se dohodly na převodu pozemků

Memorandum o spolupráci při majetkoprávním vypořádání pozemků podepsali zástupci státních podniků DIAMO a Lesy ČR. Během několika let tak DIAMO převede na lesnický podnik 88 hektarů pozemků po těžbě uranu, rud a uhlí a od Lesů ČR získá 11 hektarů. Pozemky zůstanou majetkem státu, změní se jen jejich hospodáři.

Občasník DIAMO září 2020

Zajištění propadu na lokalitě Medvědín, Kontrola HDD – likvidace propadu komínu, Na závodě ODRA probíhá evidence archivu ostravských dolů, Důl Hamr I – 5 let od odstřelu, Realizace prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v o. z. TÚU 2020, Dětský letní tábor, Konec těžby uhlí na Karvinsku – nový pohled na činnost vodních jam Jeremenko a Žofie, Pozvánka na výstavu, Pozvánka na VI. ročník střelecké soutěže, Den otevřených dveří o. z. ODRA ODLOŽEN

Zajištění propadu v Krkonošském národním parku na lokalitě Medvědín

Zajištěním propadu ústí komínu M5-1/0-4 v lokalitě Medvědín pokračuje státní podnik DIAMO v technicko-bezpečnostním zásahu v Krkonošském národním parku v Zóně přírodě blízké (bývalá 2. zóna KRNAP). Ve stejné lokalitě úspěšně dokončil zajištění propadu jiného komínu (M4-1/0-1) již loni v říjnu. Práce v obtížném terénu provádějí pracovníci ZBZS Dolní Rožínka tak, aby bylo co nejméně ovlivněno okolní prostředí, to znamená za použití ručního nářadí, motorové pily nebo křovinořezu v minimálním rozsahu. Pro přepravu sítě pro překrytí propadu pak jednorázově využili vrtulník. Ukončení prací na zajištění ústí komínu je naplánováno na polovinu září letošního roku.

Den otevřených dveří na Dole Žofie se odkládá

Odštěpný závod ODRA státního podniku DIAMO se rozhodl z preventivních bezpečnostních důvodů odložit připravovanou akci pro veřejnost v Moravskoslezském kraji. Den otevřených dveří na Dole Žofie v Orlové plánovaný na 12. 9. se letos neuskuteční. Pokud to situace umožní, akce proběhne v září příštího roku.

Občasník DIAMO srpen 2020

Další měření potvrdilo, že sanace heřmanické haldy nijak významně nezhoršuje ovzduší, Poslední likvidace v areálu bývalého Dolu Křižany I, Obnova výztuže ve štole Amália, Cyklista Zdeněk Štybar navštívil hornický skanzen, Členové hornického spolku Stříbro navštívili starou porcelánku a hornický skanzen, Ochrana životního prostředí při likvidaci vrtů na o. z. TÚU, Pozvání k odhalení bysty, Převod a rozšíření monitoringu metanu na Ostravsku proběhly podle plánu, Pozvánka na Den otevřených dveří o. z. ODRA

Další měření potvrdilo, že sanace heřmanické haldy nijak významně nezhoršuje ovzduší

Státní podnik DIAMO nechal vypracovat další měření kvality ovzduší u haldy v Ostravě‑Heřmanicích, tentokrát v obydlené části a v areálu věznice. Výsledky potvrdily, stejně jako předchozí měření a pravidelný monitoring škodlivin, že při sanaci heřmanického odvalu nedochází k překračování limitních hodnot nebo hodnot obvyklých pro ovzduší v Ostravě.

Občasník DIAMO červenec 2020

Unikátní technologii na odstranění pesticidů z drenážních vod ověří TUL a s. p. DIAMO na výsypce lomu Hájek, Spolupráce se SÚRAO při provozu PVP Bukov bude pokračovat minimálně 10 let, Oprava parního kompresoru odparky v technologii SLKR I, Hornický skanzen Mayrau hostil hornické konzilium, Odbory a přechod do normálu, Odštěpný závod ODRA uspořádal pro zástupce Slezské Ostravy prohlídku odvalu Heřmanice, Mokřadní systém – Zadní Chodov, Pozvánka na Den otevřených dveří o. z. ODRA

Unikátní technologii na odstranění pesticidů z drenážních vod ověří Technická univerzita v Liberci ve spolupráci se státním podnikem DIAMO na výsypce lomu Hájek na Karlovarsku

V letošním roce začal projekt na ověření účinnosti technologie Wetland+, kterou vyvinula Technická univerzita v Liberci pro čištění vod vytékajících z deponií a kontaminovaných pesticidy. Práce proběhnou letos a příští rok v areálu výsypky bývalého lomu Hájek státního podniku DIAMO u obce Hroznětín v Karlovarském kraji a v příštím roce v polském Jaworznu, a to díky mezinárodnímu projektu LIFEPOPWAT spolufinancovaného z evropského programu LIFE s celkovým rozpočtem 80 milionů korun. Náklady na ověření technologie v lokalitě lomu Hájek činí zhruba 18 milionů korun. Získané výsledky mohou být využity při vyčištění starých obřích deponií pesticidů, kterých je jen v Evropě kolem 40 a představují vážnou ekologickou zátěž. Realizace projektu, na kterém se podílí sedm subjektů z ČR a dalších evropských států, potrvá tři roky.

Odštěpný závod ODRA uspořádal pro zástupce Slezské Ostravy prohlídku odvalu Heřmanice

Komise dopravy a životního prostředí městského obvodu Slezská Ostrava měla 10. června 2020 výjezdní zasedání v areálu heřmanické haldy. Vedení odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO seznámilo zástupce města s postupem sanačních prací na odvalu. I přes koronavirová omezení práce pokračují podle plánu bezpečně a s ohledem na životní prostředí. Na již sanovaných plochách se provádějí rekultivační práce.

Občasník DIAMO červen 2020

Oprava výztuže štoly Barbora, Odkanalizování areálu Šverma na ústřední čističku odpadních vod je dokončeno, O. z. GEAM v Dolní Rožínce zlikvidoval jámu R2, Likvidace těžních klecí na šachtě č. 16 u obce Háje, S. p. DIAMO spustil webové stránky o heřmanické haldě v Ostravě, DIAMO, s. p., podporuje nový studijní program ČVUT, Padesát let od největší důlní tragédie v Jihomoravském lignitovém revíru, Příloha: Souhrnná informace o výsledcích monitoringu a stavu složek ŽP DIAMO, s. p., za rok 2019

Státní podnik DIAMO spustil webové stránky o heřmanické haldě v Ostravě

Sanace a rekultivace odvalu v Ostravě-Heřmanicích patří mezi největší projekty státního podniku DIAMO a zároveň mezi aktivity, o které se zajímají obyvatelé i představitelé regionu. Státní podnik se proto rozhodl vytvořit pro veřejnost webové stránky o této ekologické zátěži a postupu její sanace.

Občasník DIAMO duben–květen 2020

Slovo ředitele státního podniku, Státní podnik DIAMO dokončil rozsáhlý systém protimetanových opatření na Ostravsku, Státní podnik DIAMO zahájil přípravu projektu geologických prací pro průzkum zásob zlata na Jesenicku, Projekt CEEMIR ověřil technologii na získávání niobu a tantalu z uranové rudy, Návrat krajiny do její původní podoby na vyluhovacích polích o. z. TÚU, Restaurování historických map Archivu DIAMO, Likvidace šurfu č. 11, Hornické artefakty sbírám celý život

Státní podnik DIAMO zahájil přípravu projektu geologických prací pro průzkum zásob zlata na Jesenicku

Státní podnik DIAMO zahájil přípravu projektu geologických prací v oblasti zrušeného ložiska ve Zlatých Horách na Jesenicku. Během tří let prozkoumá zásoby zlata na území o rozloze 5,88 km2. Navazuje tak na rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území a dřívější usnesení vlády o využití superstrategických surovin. V první fázi proběhne revize dosavadních výpočtů zásob zlata. Výsledky budou využity pro stanovení aktuálních podmínek využitelnosti ložiska.

 

Rozhovor s ředitelem státního podniku o sanacích starých zátěží

Odborný časopis zaměřený na aktuální dění v odpadovém hospodářství a problematice životního prostředí Odpadové fórum informuje v dubnovém čísle o aktivitách státního podniku DIAMO. Rozhovor s ředitelem státního podniku Ing. Ludvíkem Kašparem o sanacích starých ekologických zátěží uvedl pod názvem: „DIAMO: Odstraňování ekologických zátěží je technicky a finančně náročné, ale důležité pro regiony i stát“.

Státní podnik DIAMO dokončil rozsáhlý systém protimetanových opatření na Ostravsku

Odštěpný závod ODRA státního podniku DIAMO dokončil systém technických opatření, která chrání ostravsko-karvinskou aglomeraci před ohrožením nekontrolovanými výstupy důlních plynů na povrch, zejména metanu. Součástí unikátního desetiletého projektu bylo mimo jiné vybudování elektronického monitorovacího systému, který přenáší data z celé oblasti na dispečink na bývalém Dole Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích.

Státní podnik DIAMO nabízí využití svých kapacit pro zvládání nouzového stavu

V souvislostí s epidemií koronaviru zhodnotil státní podnik DIAMO své kapacity, které může nabídnout jako pomoc státní správě, samosprávám nebo nemocnicím při zvládání nouzového stavu v ČR. Spolupráci již navázal například se složkami integrovaného záchranného systému Libereckého kraje, kde se Závodní báňská záchranná stanice odštěpného závodu Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem podílí na dezinfekci sanitek, nebo s Magistrátem města Ostravy a Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava, kterým odštěpný závod ODRA v Ostravě dodal ochranné textilní roušky. Další kapacity nabízí.

Občasník DIAMO březen 2020

Státní podnik DIAMO se zapojí do monitoringu vlivu činnosti dolu Turów v pohraničí, Uranium Group Meeting ve Vídni, Turnaj v halové kopané o putovní pohár ředitele s. p. DIAMO, o. z. TÚU, Horníci bilancovali rok 2019, VIII. Havířský bál SLPT Hlubina na Hlubině, VI. ročník střelecké soutěže, Velikonoce v Hornickém muzeu Příbram, Mise českých firem z oblasti geologie do Jordánska, Ostravské šachty lákají filmaře, Hornický ples v roce 2020

Státní podnik DIAMO se zapojí do monitoringu vlivu činnosti dolu Turów v pohraničí

Státní podnik DIAMO se prostřednictvím svého odštěpného závodu Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem zapojí do monitoringu vlivu činnosti povrchového hnědouhelného dolu Turów na okolí. S využitím sítě cca 100 monitorovacích bodů, které rozmístí v pohraničí, bude sledovat poklesy terénu a vyhodnocovat jeho deformace. O spolupráci byl požádán Odborem životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje, a to v souvislosti s plánovaným rozšířením dolu. Monitoring bude kromě státního podniku DIAMO provádět i Ministerstvo životního prostředí.

Občasník DIAMO leden–únor 2020

S. p. DIAMO má od 1. ledna 2020 nového ředitele, Sanace ostravských lagun pokračuje, Neutralizační stanice NDS ML vyvedla první milion tun kontaminantů, Odval lomu Hájek, Podpis dodatku podnikové kolektivní smlouvy, Dozorčí rada s. p. DIAMO má nového člena, Hornická paráda v Annaberg-Buchholz, Výstup metanu v poddolovaných oblastech  

Sanace ostravských lagun pokračuje dle plánu

Likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice pokračuje podle plánu. Další průběžný termín byl splněn. K 31. 12. 2019 firma AVE CZ odpadové hospodářství odvezla z areálu lagun po chemičce OSTRAMO v Ostravě dle plánu celkem 30 tisíc tun upravených kalů k ekologické likvidaci. Na zbývající množství má čas do konce roku 2020.

Archiv aktualit za rok 2019

DIAMO, státní podnik, bude mít od 1. ledna 2020 nového ředitele

Novým ředitelem státního podniku DIAMO se od 1. ledna 2020 stane Ludvík Kašpar, který zvítězil v otevřeném výběrovém řízení.

Heřmanická halda má minimální dopad na zdraví obyvatel v okolí

Státní podnik DIAMO nechal zpracovat odborné hodnocení zdravotních rizik z provozu odvalu Heřmanice pro obyvatele v okolí. Výsledky potvrdily, stejně jako pravidelný monitoring škodlivin a mimořádné měření kvality ovzduší, že halda a sanační práce nijak významně nezhoršují ovzduší ani zdravotní rizika v Ostravě.

Konference zemí MENA v České republice

Dne 11. prosince 2019 pořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu konferenci pro země středního východu a severní Afriky (MENA) na téma „Příležitost pro české firmy v oblasti průzkumu, těžby, zpracování nerostů a surovin v zemích MENA“. Účastníci, mezi kterými nechyběli velvyslanci jednotlivých zemí MENA, diskutovali o možnostech spolupráce v oblasti těžby a geologického průzkumu.

Občasník DIAMO prosinec 2019

Úvodní slovo ředitele státního podniku, Odštěpný závod Těžba a úprava uranu aktivně bojuje s kůrovcem, Zajištění propadu v lokalitě Medvědín v Krkonoších, Turnaj v kuželkách, Prosinec v Hornickém muzeu Příbram, Vysokoškoláci si na Dole Jeremenko rozšířili pohled na průmyslové dědictví, Práce na venkovní báňské expozici v roce 2019 a 2020, Setkání členských států MAAE v Číně, Státní podnik DIAMO pořádal mezinárodní workshopy pro MAAE, Úprava potoka Zyf

Vysokoškoláci si na Dole Jeremenko rozšířili pohled na průmyslové dědictví

Na Dole Jeremenko v Ostravě proběhla 8. listopadu netradiční exkurze, při které nešlo jen o to podívat se do podzemí a nasát atmosféru těžby černého uhlí. Pracovníci státního podniku DIAMO provedli areálem studenty a pedagogy Ostravské univerzity a Českého vysokého učení technického v Praze, kteří se zabývají kulturním dědictvím se zaměřením na technické památky.

Státní podnik DIAMO pořádal mezinárodní workshopy pro MAAE

V říjnu letošního roku uspořádalo Mezinárodní školicí středisko WNU SUP a odbor mezinárodní spolupráce státního podniku DIAMO pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE) dva odborné workshopy. Oba workshopy proběhly v Praze a jejich součástí byly i návštěvy lokalit DIAMO, s. p., ve Stráži pod Ralskem, v Příbrami a Dolní Rožínce.

Občasník DIAMO listopad 2019

S. p. DIAMO obstál ve veřejnosprávní kontrole MPO, Dodatek ke smlouvě – PVP Bukov, Měření na heřmanické haldě, Monitorování vod v Mydlovarech, Těžba a její dopady na životní prostředí VIII, Provoz ČLV, Technický mítink MAAE UMREG a WISSYM 2019, Konference na Slovensku, Exkurze na dole Rožná I, Sportovní dny ZOO o. z. TÚU, Předání cen – bowling, Vzpomínka na Ing. Linharta, DOD v Ostravě, Kniha K. Neubergera, Těžební veletrh PERUMIN, WNA Symposium 2019, Jmenování Ing. Horčíka

Státní podnik DIAMO obstál v mimořádné veřejnosprávní kontrole Ministerstva průmyslu a obchodu

Na základě pověření ministra průmyslu a obchodu doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA, proběhla ve státním podniku DIAMO v období od 30. května 2019 do 23. října 2019 mimořádná veřejnosprávní kontrola Ministerstva průmyslu a obchodu zaměřená na hospodaření s majetkem státu (hlavní nákladové položky) a prověření veřejných zakázek a uzavřených smluv s dodavateli za období od 1. ledna 2016 do 31. května 2019. V mimořádné kontrole státní podnik DIAMO obstál bez pochybení.

Měření potvrdilo, že sanace heřmanické haldy neohrožuje kvalitu ovzduší v okolí

Státní podnik DIAMO nechal vypracovat mimořádné měření kvality ovzduší v pracovním prostředí na odvalu a v obydlené části v Ostravě-Heřmanicích. Výsledky potvrdily, stejně jako pravidelný monitoring škodlivin, že při sanaci heřmanického odvalu nedochází k překračování limitních hodnot nebo hodnot obvyklých pro ovzduší v Ostravě.

Exkurze elektrotechniků na Dole Rožná I

Dne 25. září 2019 proběhla na závodě Rožná I odštěpného závodu GEAM v Dolní Rožínce odborná exkurze elektrotechniků z mnoha firem České republiky. Po úvodní prezentaci, převlečení a absolvování nezbytného školení sfárala dvacítka mužů různého věku do podzemí závodu jámou R1 na 12. patro. Někteří již dříve fárali, pro další to byla premiéra.

Občasník DIAMO říjen 2019 zvláštní číslo

Oslava 70. výročí zahájení těžby uranu na Příbramsku, Příbramské uranové ložisko, Báňská záchranná služba Československého uranového průmyslu, A léta běží, vážení

Těžební veletrh PERUMIN

Ve dnech 16.–20. září 2019 proběhl ve druhém nejlidnatějším peruánském městě Arequipě jeden z největších těžebních veletrhů v Latinské Americe PERUMIN. Mezi více než 1 400 vystavovateli se neztratil český stánek, v jehož rámci prezentovalo svoji činnost celkem sedm předních českých firem z oboru těžby a důlních technologií – FERRIT s.r.o., EUTIT s.r.o., TRANSROLL - CZ, a.s., Elis Technologies, Kohimex, spol. s r.o., DIAMO, s. p., a Photon Water Technology s. r. o. Státní podnik DIAMO na veletrhu reprezentovali Ing. Cervantes, Ph.D., a Ing. Vokál, kteří představili několika desítkám zájemců činnost podniku.

Stovky lidí si přišly prohlédnout areál státního podniku v Ostravě

Jediný důl v Ostravě, na kterém se dodnes fárá, se v sobotu 14. září na pár hodin otevřel veřejnosti. Areál šachty a sídlo státního podniku DIAMO navštívilo 810 lidí, což bylo za dobu konání dnů otevřených dveří na šachtách na Ostravsku nejvíce.

Občasník DIAMO září 2019

Prohlášení ředitele s. p. DIAMO Ing. Bc. Ježe, Informace k prodeji pozemků v k. ú. Cínovec státním podnikem DIAMO v roce 2008, Den horníků 2019, 600 let od úmrtí Václava IV. (1419–600 let–2019) aneb začátek prvého útlumu hornictví, Ražba odvodňovací štoly R3 dokončena, Ověřovací vrt Bt – O1

Reakce DIAMO, s. p., na reportáž "Zlatý písek II" pořadu Reportéři ČT ze dne 2. 9. 2019

Dne 2. 9. 2019 byla v pořadu Reportéři ČT odvysílána reportáž „Zlatý písek II“ reportéra Davida Havlíka týkající se kauzy lithium. Některé informace uvedené v této reportáži se nezakládají na pravdě a očerňují státní podnik DIAMO.

Občasník DIAMO srpen–září 2019

Ministr průmyslu a obchodu v Ostravě, Dočištění důlních vod na lokalitě Stříbro, Mezinárodní cvičení mobilních skupin, 23. Jihlavské havíření, O. z. ODRA bude spolupracovat na oživení Karvinska, 10. výročí na Měděnci, Ocenění Český permon, Evropské fórum pro vědu, výzkum a inovace v Drážďanech, Ward Leonard, Kontrola plnění PKS za 1. pol. 2019, Tábor v Bělé p. Bezdězem, Tábor v Mařenicích, Univerzita 3. věku na exkurzi na ČDV Příbram II, Pozvánka na Den otevřených dveří o. z. ODRA, 30. Prokopská pouť

Den otevřených dveří DIAMO, s. p., o. z. ODRA

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA Vás srdečně zve na den otevřených dveří, který se bude konat 14. září 2019 od 10.00 do 16.00 hodin v areálu dolu Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích.

Ministr průmyslu a obchodu si prohlédl velké sanační projekty v Ostravě

Sanace Lagun OSTRAMO, halda Heřmanice a Trojické údolí – tři lokality ve správě státního podniku DIAMO, které ve středu 31. 7. 2019 navštívil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Zajímal se o průběh sanačních projektů, plnění termínů, finanční otázky i dopady na životní prostředí.

Sanace Heřmanické haldy pokračuje, kvalita ovzduší v okolí není ohrožena

Sanace odvalu Heřmanice, která patří mezi největší ekologické akce v Moravskoslezském kraji, pokračuje i přes problémy společnosti Ostravská těžební. Investor a provozovatel separačního komplexu požádal státní podnik DIAMO o součinnost s řešením současné situace tak, aby byl provoz separační linky zachován. Státní podnik nyní projednává a analyzuje možnosti dalšího postupu sanace. Práce pokračují a probíhá pravidelný monitoring škodlivin, který potvrzuje, že kvalita ovzduší v okolí haldy není ohrožena.

Odštěpný závod ODRA bude spolupracovat na oživení Karvinska

Moravskoslezský kraj chce výrazně proměnit území poznamenané těžbou uhlí mezi Karvinou, Havířovem a Orlovou. Aby bylo řešení systematické a koncepční, vznikl projekt POHO2030 – Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030. Podpisem Memoranda o spolupráci na obnově a rozvoji území se do projektu zapojil také státní podnik DIAMO prostřednictvím odštěpného závodu ODRA.

Občasník DIAMO červenec 2019

Den otevřených dveří ve Stráži p. Ralskem, Rozšíření činností o. z. ODRA v areálu lagun OSTRAMO, S. p. pomohl zvládnout útlum těžby a další rozvoj na Ostravsku, Sjezd ČSJ, Dětské rybářské závody na Velké Rašelině, Vzpomínka na Ing. Jana Cundrlu, Zemřel JUDr. Dušan Vilim, Technické setkání CGULS, Festival industriální kultury Plzeňského kraje, Prvomájová tradice hornického spolku, Pozvánka Hornického muzea Příbram, 12. setkání slovenských hornických měst, Výroční setkání REGSUN a NORM

Státní podnik DIAMO pomohl zvládnout útlum těžby na Ostravsku a nastartovat jeho další rozvoj

Před 25 lety se na Ostravsku přestalo těžit uhlí, život na zdejších šachtách ale neskončil. Postupně je zaplnily různé firmy a také turisté. Zvládnout útlum hornictví pomáhal a dodnes pomáhá státní podnik DIAMO. Zahlazování následků potrvá ještě mnoho let.

Evropské fórum pro vědu, výzkum a inovace

S cílem posílit středoevropský výzkumný prostor spoluorganizovali Svobodný stát Sasko a Asociace Helmholtz v úzké spolupráci s Evropskou radou pro výzkum (ERC) 24. a 25. června 2019 první Evropské fórum pro vědu, výzkum a inovace. Na pozvání německých partnerů se této prestižní akce účastnil i státní podnik DIAMO prostřednictvím Ing. Jiřího Mužáka, Ph.D., vedoucího odboru mezinárodní spolupráce – vedoucího mezinárodního školicího střediska.

Mezinárodní cvičení mobilních skupin v o. z. TÚU ve Stráži pod Ralskem

Ve dnech 18.–21. června 2019 proběhlo na lokalitách o. z. TÚU Stráž pod Ralskem mezinárodní cvičení mobilních skupin „International In-situ Gamma Spectrometry Intercomparison Exercise: Straz 2019“. Srovnávací měření organizoval Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., ve spolupráci s DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem na dvou plochách se zvýšenými hodnotami radioaktivní kontaminace povrchové vrstvy zemin „Odkaliště – I. etapa“, „DH I – jáma č. 3“ a v objektu „Gama-spektrometrická kalibrační základna“.  

Technické setkání Koordinační skupiny pro lokality ovlivněné bývalou těžbou uranu ve střední Asii

Ve dnech 17. až 21. června 2019 organizovala v Kyrgyzstánu Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) Technické setkání Koordinační skupiny pro lokality ovlivněné bývalou těžbou uranu ve střední Asii (CGULS). Státní podnik DIAMO na setkání reprezentoval Ing. Jiří Mužák, Ph.D., vedoucí odboru mezinárodní spolupráce – vedoucí mezinárodního školicího střediska.

Výroční setkání Regulačního fóra pro bezpečnost produkce uranu a NORM

Ve dnech 10. až 14. června 2019 se ve Vídni v sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) uskutečnilo výroční setkání Regulačního fóra pro bezpečnost produkce uranu a přirozeně se vyskytující radionuklidy (REGSUN). Setkání se účastnilo 27 zástupců z 20 členských států MAAE. Českou republiku na zasedání reprezentoval Ing. Jiří Mužák, Ph.D., vedoucí odboru mezinárodní spolupráce – vedoucí mezinárodního školicího střediska státního podniku DIAMO.

Den otevřených dveří ve Stráži pod Ralskem

V sobotu dne 8. června 2019 se v areálu NDS 6 konal den otevřených dveří státního podniku DIAMO, odštěpného závodu Těžba a úprava uranu. Za příjemného počasí nás navštívilo na 500 lidí z řad současných i bývalých zaměstnanců a jejich rodin i ostatních obyvatel regionu.

Občasník DIAMO červen 2019

Personální změny ve s. p. DIAMO, Sanace území – Milevsko, Zasedání expertní skupiny pro řízení surovinových zdrojů při Ekonomické komisi OSN pro Evropu, Aktualizace studie "Koncepce zahlazování následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí", Dědičná štola, Stav složek životního prostředí DIAMO, s. p., za rok 2018, DIAMO Cup 2019, 5. ročník střeleckého závodu o. z. TÚU, Příběh jedné celůvky, Cesty mědi, po stopách mědi z vraku lodě Bom Jesus 

Den otevřených dveří v areálu NDS 6 ve Stráži pod Ralskem

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu Vás srdečně zve na den otevřených dveří v areálu NDS 6 ve Stráži pod Ralskem, který se bude konat 8. června 2019 od 9.00 h do 13.00 h.

Prohlášení s. p. DIAMO k personální změně na pozici ředitele státního podniku

Dne 27. května 2019 byl z funkce ředitele státního podniku odvolán Ing. Tomáš Rychtařík. Ke dni 28. května 2019 byl do funkce ředitele státního podniku jmenován Ing. Bc. Jiří Jež.

Zasedání expertní skupiny pro řízení surovinových zdrojů při Ekonomické komisi OSN pro Evropu

Ve dnech 29. dubna až 3. května 2019 se v Ženevě v sídle OSN konalo 10. zasedání expertní skupiny pro řízení surovinových zdrojů při Ekonomické komisi OSN pro Evropu (UNECE EGRM).  Českou republiku na zasedání reprezentoval Ing. Jiří Mužák, Ph.D., vedoucí odboru mezinárodní spolupráce státního podniku DIAMO.

Občasník DIAMO květen 2019

DIAMO, s. p., ověří obsah ložiska lithia v okolí města Krupka, Podnikatelská mise do střední Asie, Hodnocení radiační ochrany za rok 2018 v s. p. DIAMO, Vyrovnávací nádrž na ČDV Okrouhlá Radouň, Putovní pohár ředitele o. z. TÚU – 11. ročník, Jihočeské město Rudolfov opět uvítalo horníky, Územní plánování v areálech o. z. ODRA, Neexistující město Čistá Rudolfa Tomíčka

DIAMO, s. p., ochrání ložisko lithia v okolí města Krupka

DIAMO, státní podnik, zahájil ochranu ložiska lithia v okolí města Krupka, a to podáním žádosti o stanovení průzkumného území pro vyhledávání a průzkum výhradních ložisek v lokalitě Krupka. Současně s lithiem budou ověřeny i obsahy rubidia a cesia v oblasti a také výskyt cín-wolframové mineralizace. Ministerstvo průmyslu a obchodu, jako zakladatel státního podniku DIAMO, tento záměr vítá.

Podnikatelská mise do Uzbekistánu a Kyrgyzstánu s účastí státního podniku DIAMO

Ve dnech 8. a 9. dubna 2019 se konala podnikatelská mise doprovázející ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou do Uzbekistánu a Kyrgyzstánu. Na zahraniční misi, na jejíž organizaci se podílely Svaz průmyslu a dopravy ČR a Komora pro hospodářské styky se zeměmi Společenství nezávislých států (SNS), doprovázel ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou také zástupce státního podniku DIAMO.

Občasník DIAMO duben 2019

První jednání Česko-jordánské komise pro ekonomickou spolupráci, Protimetaná opatření na Ostravsku, Nasazení tepelných čerpadel na ČDV Příbram II, WISMUT GmbH v Chemnitz, Konference ZOO o. z. TÚU, Sloučení odborových organizací na o. z. GEAM, Představení projektu rECOmine v Berlíně, Mezinárodní kurz pořádaný WNU SUP, Rekonstrukce areálu Barbora, 51. setkání bývalých horníků Dolu Hamr I a Křižany, Výroční schůze Hornicko-historického spolku Stříbro

Mezinárodní kurz pořádaný WNU SUP

První letošní kurz „Produkce radioaktivních minerálů, odpadový management a sanace životního prostředí po těžbě uranu” pro zahraniční odborníky nominované Mezinárodní agenturou pro atomovou energii uspořádali zaměstnanci Mezinárodního školicího střediska WNU SUP ve dnech 4.–29. března 2019.

Státní podnik DIAMO dokončuje rozsáhlý systém protimetanových opatření na Ostravsku

Desátým rokem pracuje odštěpný závod ODRA státního podniku DIAMO na systému opatření, která ochrání ostravsko-karvinskou aglomeraci před ohrožením nekontrolovanými výstupy důlních plynů na povrch. V těchto dnech probíhá poslední vrtání odplyňovacích vrtů, čímž bude dokončen systém protimetanových opatření.

Začala jednání s dalšími možnými odběrateli upravených kalů z ostravských lagun

Dne 6. března 2019 se v sídle odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO v Ostravě uskutečnil mimořádný kontrolní den k postupu prací na odstranění tzv. nadbilančních kalů z lagun po chemičce OSTRAMO. Zúčastnili se jej kromě představitelů státního podniku a firmy AVE CZ (zhotovitel) také zástupci města Ostravy, Moravskoslezského kraje, České inspekce životního prostředí a příslušných ministerstev.

Občasník DIAMO březen 2019

Ministryně průmyslu a obchodu si prohlédla heřmanickou haldu a areál lagun, Seminář „Jak uspět v těžebním sektoru v Latinské Americe“, Usnesení vlády č. 72/2019, Česko-německý workshop, O. z. SUL zlikvidoval nádrž ve společnosti PRECHEZA a. s., Turnaj v halové kopané o putovní pohár ředitele s. p. DIAMO, o. z. TÚU, Návštěva expertů z Bulharska, Montanrevue, HHS pod Ralskem na dole RAKO, Hornický ples ve Stráži pod Ralskem

Státní podnik DIAMO převzal čištění kontaminovaných vod z areálu lagun OSTRAMO

Závod ODRA státního podniku DIAMO převzal zařízení čistírny lagunových vod v Ostravě a od 1. března 2019 zajišťuje čištění silně kontaminovaných vod z prostoru ropných lagun po chemičce OSTRAMO. Státní podnik se na převzetí technologie, včetně 15 zaměstnanců, dohodl s dosavadním provozovatelem, firmou AQUATEST a.s., ze Sdružení ČISTÁ OSTRAVA, které mělo na starosti první etapu sanace lagun. Státní podnik DIAMO tak může pružněji reagovat na aktuální i budoucí potřeby ochrany podzemních vod v kombinaci s dalšími činnostmi souvisejícími se sanačními pracemi na lagunách.

Státní podnik DIAMO se účastnil prvního jednání společné Česko-jordánské komise pro ekonomickou spolupráci

Státní podnik DIAMO se ve dnech 24.–26. února 2019 účastnil prvního jednání společné Česko-jordánské komise pro ekonomickou spolupráci jako doprovod oficiální návštěvy ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové v Jordánsku.

Ministryně průmyslu a obchodu si prohlédla heřmanickou haldu a areál lagun

Dva největší projekty státního podniku DIAMO na Ostravsku byly cílem návštěvy ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové. V doprovodu ředitele státního podniku Tomáše Rychtaříka a ředitele odštěpného závodu ODRA Petra Kříže se seznámila s postupem sanací heřmanického odvalu a lagun OSTRAMO. Vedení státního podniku paní ministryni ujistilo, že práce na obou lokalitách postupují a budou probíhat i nadále v souladu s uzavřenými smlouvami.

Další rok nové role s. p. DIAMO

Vláda České republiky vydala UV č. 72/2019, kde uložila ministryni průmyslu a obchodu prostřednictvím státního podniku DIAMO a místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí prostřednictvím České geologické služby realizovat úkoly obsažené v části III bodu 9 materiálu čj. 39/19.

Občasník DIAMO únor 2019

Dozorčí rada státního podniku DIAMO má z řad zaměstnanců dva nové členy, Ocenění pro báňské záchranáře v Ostravě, Posouzení laboratoře o. z. SUL Příbram podle nové normy, Hornické spolky na audienci u slovenského prezidenta, Vánoční turnaj ve volejbale 2018, 25 let od ukončení těžby v ostravské dílčí pánvi, Pozvánky na turnaj v sálové kopané a bowlingu, Osazení banneru v komoře vodotěžního kola, Masopust v Hornickém muzeu Příbram

Státní podnik DIAMO uspořádal workshop věnovaný problematice rizika uvolňování radonu z hald po těžbě uranové rudy

Dne 30. 1. 2019 uspořádali zaměstnanci ředitelství státního podniku DIAMO Praze na Barrandově workshop věnovaný problematice rizika uvolňování radonu z hald po těžbě uranové rudy s názvem „Radon risk in connection to uranium mining“.

Státní podnik DIAMO podepsal novou smlouvu na dokončení likvidace kalů z lagun OSTRAMO

Státní podnik DIAMO na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a Ministerstva financí připravil řešení vzniklé situace v areálu lagun OSTRAMO tak, aby mohly práce na odstranění kalů plynule pokračovat a skončit v původním termínu.

Dva zaměstnanci státního podniku DIAMO byli vyznamenáni záchranářskými záslužnými kříži

V závěru minulého roku proběhlo v hornickém muzeu na Landeku v Ostravě slavnostní předání záchranářských záslužných křížů. Dva z nich získali báňští záchranáři z odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO.

Občasník DIAMO leden 2019

Úvodní slovo ředitele s. p., Uděleny rezortní medaile Jiřího Agricoly, Zhodnocení roku 2018 na ŘSP, Slavnostní podpis dodatku PKS, Hornický průvod Prahou, Hornické muzeum Příbram přivítalo 100 000. návštěvníka, Čtrnáctitunové čerpadlo, Pracovní setkání expertů DIAMO, s. p., a WISMUT GmbH, Pěvecký sbor ČVUT rozechvěl kostel sv. Zikmunda

Archiv aktualit za rok 2018

Náměstek ministryně průmyslu a obchodu si prohlédl největší projekty s. p. DIAMO na Ostravsku

Tři lokality, které patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji, navštívil ve čtvrtek 6. prosince 2018 náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro sekci surovin a energetiky René Neděla. 

Občasník DIAMO prosinec 2018

Slavnostní zahájení provozu technologie Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6, Mezinárodní školicí středisko WNU SUP v roce 2018, Technologická mise ČR do Argentiny, Podzimní konference ZOO o. z. TÚU, Systém environmentálního řízení sanace lagun OSTRAMO obstál na výbornou, Cvičení záchranných složek hasičského záchranného sboru, 27. bilaterální jednání k Dohodě mezi vládou Rakouska a vládou České republiky, Hornický spolek ze Stříbra v Lichtenbergu, Valná hromada hornických spolků v Jihlavě

Slavnostní zahájení provozu technologie Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6

Za účasti náměstkyně ministryně průmyslu a obchodu Alexandry Rudyšarové a dalších hostů proběhlo ve čtvrtek 29. listopadu slavnostní zahájení provozu technologie Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6, nezbytné k sanaci následků chemické těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem. 

Občasník DIAMO listopad 2018

Slavnostní ukončení akce „Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku“, Uranium Group Meeting ve Vídni, Barokní hudba opět zněla Stráží pod Ralskem, Pohár o. z. TÚU v malé kopané 2018, Zaměstnanci o. z. TÚU opět fárali na OKD, Bowlingový turnaj párů o. z. TÚU 2018, 45 let od propadu ústí starého důlního díla Salm II – Leopoldina, Hornická Příbram v proměnách času, Maďarsko – hornické skanzeny

DIAMO, s. p., se účastnil technologické mise po Argentině

Ve dnech 29. října až 2. listopadu 2018 se přední čeští odborníci pod vedením CzechInvest účastnili technologické mise po Argentině. V průběhu pěti dní zde jednali o možnostech vědecko-technické spolupráce v důlním průmyslu, zejména v oblastech důlní techniky, geologie a materiálového výzkumu a dekontaminace, a navštívili klíčové argentinské instituce (jako např. Národní komisi pro atomovou energii), sdružení firem a Univerzitu v Buenos Aires. Součástí programu byla také návštěva dolu na lithium Exar v provincii Jujuy, který se nachází na pomezí Argentiny, Chile a Bolívie. 

Slavnostní ukončení akce "Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku"

Za účasti ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce a dalších významných hostů proběhlo v úterý 6. listopadu 2018 slavnostní ukončení akce „Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku“. Projektem, který byl financován z Operačního programu Životního prostředí, byl pověřen státní podnik DIAMO Usnesením vlády ČR č. 939 ze dne 11. prosince 2013.

Recertifikace systému managementu kvality

Ve dnech 8. až 12. října 2018 provedl certifikační orgán Česká společnost pro jakost, z. s., Praha v DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem recertifikační audit na shodu systému managementu kvality (QMS) s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016. Recertifikace QMS se týká oblasti sanačních a likvidačních prací a dalších s tím spojených činností, například nakládání se zdroji ionizujícího záření.

Občasník DIAMO září–říjen 2018

Hornické sympozium Jihlava 2018, Den horníků 2018, Slavnostní setkání na ohlubňovém povalu jámy č. 3 Dolu Hamr I, DIAMO, s. p., dokončuje v Ostravě zajímavý rekultivační projekt, Český permon, Setkání v Sokolově, 20 let (nejen) kolektivního členství ČSJ, 11. setkání slovenských hornických a hutnických spolků a cechů Slovenska, Ostravský Důl Alexander navštívilo téměř 700 lidí, 40 let mečového tance, Taktické cvičení složek IZS, Dětský letní tábor, Den horníků Zbůch 2018, Realizace úprav konfigurace měřicí techniky

Hornické sympozium 2018

DIAMO, státní podnik, pořádal pod záštitou a odbornou garancí Českého báňského úřadu, Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu a Těžební unie ve dnech 3.–5. října 2018 v Jihlavě Hornické sympozium 2018. 

Thajská delegace navštívila Důl Rožná I.

Dne 14. září 2018 navštívili zástupci thajského Ministerstva průmyslu Důl Rožná I.

Na ostravských lagunách proběhl další návštěvní den

V areálu lagun OSTRAMO v Ostravě uspořádala společnost AVE CZ ve spolupráci s pracovníky odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO už pátý den otevřených dveří.

Den otevřených dveří na PRLP Mydlovary

V sobotu 15. září 2018 proběhl na Provozu rekultivačních a likvidačních prací Mydlovary Den otevřených dveří. 

Ostravský Důl Alexander navštívilo téměř 700 lidí

Státní podnik DIAMO v sobotu 8. září poprvé od útlumu těžby černého uhlí zpřístupnil pro veřejnost areál Dolu Alexander ve Slezské Ostravě, kterému milovníci hornické historie říkají „hornické Versailles“. 

Slavnostní setkání na ohlubňovém povalu jámy č. 3 Dolu Hamr I

Hornicko-historický spolek pod Ralskem pořádal ve spolupráci se státním podnikem DIAMO dne 11. září 2018 od 15 hodin na ohlubňovém povalu jámy č. 3 Dolu Hamr I „Setkání na ohlubni“. 

Den otevřených dveří PRLP Mydlovary

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek v Příbrami Vás srdečně zve na Den otevřených dveří PRLP Mydlovary, který se koná dne 15. září 2018 od 9.30 do 12.00 hodin v prostorách Provozu rekultivačních a likvidačních prací Mydlovary.

Den otevřených dveří Dolu Alexander v Ostravě-Kunčičkách

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA Vás srdečně zve na Den otevřených dveří Dolu Alexander, který se koná dne 8. září 2018 od 10.00 do 16.00 hodin v areálu bývalého Dolu Alexander v Ostravě-Kunčičkách.

DIAMO, státní podnik, dokončuje v Ostravě zajímavý rekultivační projekt

Rekultivační projekty na Ostravsku a Karvinsku jsou v plném proudu. Státní podnik DIAMO aktuálně dokončuje obnovu rybníků v ostravské části Nová Ves. Tento projekt je důkazem, že i zabahněné poddolované území se může změnit na romantické místo, kde mohou Ostravané relaxovat.

Občasník DIAMO srpen 2018

Memorandum o spolupráci podepsáno, Pilotní kurz environmentálních sanací v USA, Světový hornický kongres 2018, Mezinárodní sympozium URAM 2018, Den otevřených dveří na o. z. SUL, Sportovní dny ZOO o. z. TÚU, Výří tábor v Mařenicích, Akce hornických spolků, Polští studenti na o. z. ODRA

Den otevřených dveří Čistírny důlních vod Příbram II

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek v Příbrami Vás srdečně zve na Den otevřených dveří Čistírny důlních vod Příbram II, který se koná dne 28. července 2018 od 9.00 do 14.00 hodin v areálu bývalé šachty č. 19, Dubenec 129.

Občasník DIAMO červenec 2018

Seznámení obyvatel s aktuální činností na lokalitě Mydlovary, Průzkum stavu jámy R2 na ložisku Rožná, Den otevřených dveří Archivu DIAMO, O filmu Dukla 61, Z Hornického muzea Příbram, Zájezd do Velkých Bílovic, Dětské rybářské závody, 30 let KPHMO, Vznik a vývoj mapy zátěží na o. z. ODRA, Křest knihy K. Neubergera

Občasník DIAMO červen 2018

Sanace turonu v kontextu analýzy rizik, Mezinárodní expertní konference AMNT 2018, Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců s. p. DIAMO, Otevření hornické kulturní památky na Jesenicku, Bowling cup DIAMO 2018, Dokončeny úpravy budovy strojovny těžního stroje v areálu Bezruč

Den otevřených dveří Archivu DIAMO

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek v Příbrami Vás srdečně zve na Den otevřených dveří Archivu DIAMO, který se koná dne 16. června 2018 od 9.00 do 14.00 hodin v areálu bývalé šachty č. 15 v Příbrami-Brodě.

Hornická kulturní památka na Jesenicku ožívá i díky státnímu podniku DIAMO

Město Zlaté Hory dokončilo rekonstrukci a práce na zpřístupnění hornické kulturní památky – středověké Poštovní štoly. Slavnostním otevřením 16. května 2018 začala nová éra jednoho z hlavních důlních děl ve zlatohorském rudním revíru. Státní podnik DIAMO se podílel na přípravách jako správce důlních děl v revíru a odborný dohled.

Občasník DIAMO květen 2018

Ministři si prohlédli laguny – začal odvoz kalů, DIAMO, s. p., se prezentoval Latinské Americe, Otevření dílenského komplexu na š. č. 16, Setkání expertů v Bulharsku, Výsledky kontroly radiační ochrany za rok 2017, Pohár ředitele o. z. TÚU v bowlingu 2018, Hornické konzilium v Rudolfově, HHS Stříbro v Polsku, 129. skok přes kůži, Jeremenko před 60 lety

Dílenský komplex na šachtě č. 16 slavnostně otevřen

Dne 24. 4. 2018 proběhlo slavnostní otevření dílenského komplexu na šachtě č. 16 odštěpného závodu Správa uranových ložisek Příbram.

Občasník DIAMO duben 2018

Setkání expertních týmů WISMUT GmbH a DIAMO, s. p., Kontrola radiační ochrany v s. p. DIAMO zahájena, Setkání těžařů v Mikulově, Doplnění zásypu v jámě Kukla, Uranový důl Bytíz součástí hornického muzea, Konference Zoo o. z. TÚU, Střelecké závody, Zamokření poklesové kotliny Koblov, Valná hromada HHS Stříbro

Sanace ostravských lagun postupuje

Likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice pokročila. V příštím týdnu bude zahájen odvoz upravených kalů z areálu lagun po chemičce OSTRAMO v Ostravě. Odstranění zbylých kalů proběhne na základě dohody mezi společností AVE CZ odpadové hospodářství a společností Sokolovská uhelná.

Občasník DIAMO březen 2018

Odtěžování kalů na lagunách OSTRAMO, Oprava šachetní budovy dolu Drkolnov, Turnaj v halové kopané na o. z. TÚU, Hornický ples ve Stráži pod Ralskem, Velikonoce v Hornickém muzeu, Montanrevue

Odborníci na brownfields na dole Jeremenko

Agentura pro regionální rozvoj ve spolupráci s Institutem pro udržitelný rozvoj sídel IURS uspořádala 2. března 2018 workshop k problematice regenerace lokalit po průmyslové činnosti v Moravskoslezském kraji.

Den otevřených dveří na lagunách OSTRAMO

Ve čtvrtek 8. února odpoledne mohli obyvatelé Ostravy navštívit areál lagun po chemičce OSTRAMO.

Občasník DIAMO únor 2018

Setkání řídicí rady WNU SUP v Praze, Pamětník Ing. Jiří Bělohradský, 20 let od ukončení těžby na Dole Fučík, Pozvánky na sportovní akce o. z. TÚU, Předání světla svaté Barbory, Hornický spolek ze Stříbra na Pražském hradě

Občasník DIAMO leden 2018

Úvodní slovo ředitele * Podniková kolektivní smlouva podepsána * Uranium Group Meeting v Paříži * Valná hromada SHHS ČR * Hornické muzeum Příbram * o. z. ODRA přestěhoval miliony spisů ...

Kvalitu ovzduší u ostravských lagun hlídá monitorovací systém

V areálu lagun po chemičce Ostramo v Ostravě probíhají přípravné práce na odstranění zbylých 91 tisíc tun kalů. Zároveň byl spuštěn monitorovací systém kvality ovzduší.

Archiv aktualit za rok 2017

Občasník DIAMO prosinec 2017 zvláštní číslo

Oslava 60. výročí zahájení těžby uranu na ložisku Rožná, 60 let těžby uranu na Vysočině, Vývoj názvu a vedení podniku v letech 1957–2017, Vzpomínky Ing. Ludvíka Trojana

Občasník DIAMO prosinec 2017

Sanace ostravských lagun pokračuje – Technologická mise ČR do Chile – Mezinárodní seminář o těžbě uranu metodou ISL – Pracovní návštěva ve společnosti Wismut GmbH – Podzimní konference ZOO o. z. TÚU – Kurz pro báňské záchranáře – Složky IZS v opuštěných důlních dílech s. p. DIAMO – 15.výročí hornického spolku ve Stříbře

Oslava 60. výročí zahájení těžby uranu na ložisku Rožná

29. listopadu se v Kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem konaly oslavy 60. výročí zahájení těžby uranu na ložisku Rožná.

Sanace ostravských lagun pokračuje

Začala další etapa likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice.

Občasník DIAMO listopad 2017

Vláda schválila strategii státu při využívání nerostných surovin České republiky, Konference těžba a její dopady na životní prostředí, Výročí uranu, Vrch Landek v projektu 35/akt, Turnaj v malé kopané na o. z. TÚU, 128. skok přes kůži v Mostě, Fárání na Svornosti, Cechovní hornické a hutnické pečetě a razítka

Občasník DIAMO říjen 2017

Financování odstraňování následků chemické těžby uranu zajištěno – Den horníků 2017 – Pamětník Antonín Dvořák – Výří tábor II – Den otevřených dveří na o. z. ODRA – Pozvánka na bowling párů o. z. TÚU – Činnost střediska ZBZS Hamr v o. z. TÚU – Hornická pouť v Sokolově

Zajištění financování řešení důsledků po chemické těžbě uranu

Vláda schválila na svém zasedání dne 18. 9. 2017 uvolnění 6,85 mld. Kč na úhradu nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem pro období let 2018 až 2022.

Občasník DIAMO září 2017

Ministr Jiří Havlíček se seznámil s provozy o. z. TÚU – Náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický navštívil s. p. DIAMO – Podzemní výzkumné pracoviště Bukov zkolaudováno – Pracovníci s. p. DIAMO asistovali při natáčení filmu – Letní tábor v Bělé pod Bezdězem – Druhý sportovní den na o. z. TÚU – Termicky aktivní odval Hedvika – Hornické spolky na cestách

Pozvánka na Den otevřených dveří odštěpného závodu ODRA

V sobotu 9. září 2017 v rámci oslav 750 let Ostravy zpřístupní státní podnik DIAMO pro veřejnost areál Dolu Bezruč (dříve Terezie) ve Slezské Ostravě, který byl nejhlubším dolem ČR a letos pomyslně slaví 175 let od svého založení.

Ministr Jiří Havlíček se seznámil s provozy státního podniku DIAMO

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček dnes ve Stráži pod Ralskem navštívil odštěpný závod Těžba a úprava uranu. Důvodem návštěvy bylo seznámení se s problematikou sanace horninového prostředí dotčeného chemickou těžbou uranu v severních Čechách a provozy, bez kterých by sanaci nebylo možné realizovat.

Občasník DIAMO srpen 2017

Ministr průmyslu a obchodu zahájil provoz separační linky na odvalu Heřmanice – Zasedání Koordinační skupiny CGULS 2017 –10. zasedání Mezivládní komise České republiky a Ruské federace – Výří tábor –Akce HHS Stříbro – Den otevřených dveří o. z. ODRA –Montanrevue – Dokumentace zdolávání požárů – Prokopská pouť

Unikátní separační komplex umožní rychlejší a účinnější sanaci největší ostravské haldy

Za účasti ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, osobností regionu a dalších hostů byl v Ostravě slavnostně zahájen provoz speciální separační linky. Jedno z nejmodernějších úpravárenských zařízení v Evropě začalo zpracovávat těžební odpad uložený na odvalu Heřmanice.

Slavnostní zahájení provozu separačního komplexu na ostravském odvalu

Za účasti ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka a dalších významných hostů proběhne ve čtvrtek 20. 7. 2017 slavnostní zahájení provozu unikátního separačního komplexu na odvalu Heřmanice v Ostravě.

Občasník DIAMO červenec 2017

Návštěva náměstkyně Pavly Slukové (MPO) na o. z. TÚU –Prezentace s. p. DIAMO na konferenci MEMPUR 2017 – Výročí ISO – Pamětník Jan Šebek – Relikvidace vrtů na Frenštátsku – Sportovní den ZOO o. z. TÚU – Dětské rybářské závody – Nová Baňa – Chomutovské krušení – Zástupci s. p. DIAMO na konferenci o nerostných surovinách – Hrozící nekontrolovatelný výstup metanu 

Občasník DIAMO červen 2017

Ministr průmyslu a obchodu jednal v Ostravě o sanaci lagun a Trojického údolí – Veřejné projednání koncepce likvidace odvalů v Příbrami – Zlatý permon pro o. z. GEAM – Zasedání expertní skupiny pro klasifikaci zdrojů a surovin - Stav složek životního prostředí DIAMO, s. p., za rok 2016 – DIAMO CUP 2017 – Výstavba inženýrských sítí v areálu Alexander – HHS Stříbro na cestách – Prvomájový výlet HHS pod Ralskem

Státní podnik DIAMO zaregistroval za rok 1 380 žádostí o příspěvek

Přesně rok mohou propuštění zaměstnanci společnosti OKD žádat prostřednictvím státního podniku DIAMO o státní příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem těžby.

Projednání výsledků monitoringu a stavu složek ŽP za rok 2016

Dne 3. května 2017 byla vedením státního podniku DIAMO projednána a schválena „Souhrnná informace o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí státního podniku DIAMO za rok 2016“.

Veřejné projednávání koncepce likvidace odvalů na Příbramsku

Dne 9. 5. 2017 proběhlo veřejné projednávání koncepce likvidace odvalů na Příbramsku, na kterém byla veřejnost seznámena s variantami řešení likvidace odvalů a s výsledky individuálních jednání s dotčenými obcemi.

Občasník DIAMO květen 2017

Z dolu Rožná byl vytěžen poslední vůz uranové rudy – Výsledky kontroly radiační ochrany – Putovní pohár ředitele o. z. TÚU v bowlingu – Pamětník Ing. Vladimír Valenta – Inženýrské sítě na intranetu o. z. ODRA

Ministr Jiří Havlíček jednal v Ostravě s hejtmanem a primátorem Ostravy

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček dnes v Ostravě jednal s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem a primátorem statutárního města Ostrava Tomášem Macurou. Hlavním tématem jejich setkání bylo dokončení sanace lagun Ostramo.

V dole Rožná byl vytěžen poslední vůz uranové rudy

Šedesátiletá éra těžby uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky, která se velkou měrou podílela na rozvoji kraje Vysočina, končí. Státní podnik DIAMO zakončil 27. dubna 2017 těžbu v posledním uranovém dole v České republice.

Z dolu Rožná vyjede poslední vůz uranové rudy

Šedesátiletá éra těžby uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky, která se velkou měrou podílela na rozvoji kraje Vysočina, končí.

Sanace kontaminovaného území po Koksovně a dolu Trojice v Ostravě

Ještě letos chce státní podnik DIAMO zahájit sanační práce na lokalitě Trojice ve Slezské Ostravě, která patří mezi největší staré ekologické zátěže na Ostravsku.

Občasník DIAMO duben 2017

Sociální centrum na dole Paskov - Radiační kontrola v s. p. DIAMO zahájena - Dočištění důlních vod na lokalitě Stříbro - 3. ročník střeleckého závodu na o. z. TÚU - Pamětník Ing. Jiří Kubát  - Rekonstrukce jídelny na o. z. SULl - Studenti na exkurzi na o. z. TÚU - Kniha Dějiny českých měst – Příbram

Státní podnik DIAMO zřídil pro propuštěné horníky na dole Paskov pracoviště

Propuštění zaměstnanci akciové společnosti OKD mohou od 3. dubna 2017 žádat o státní příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem těžby přímo na Dole Paskov.

Unikátní separační komplex na největší ostravské haldě se rozjíždí

Společný projekt státního podniku DIAMO a společnosti Ostravská těžební už má konkrétní podobu. Stavba jednoho z nejmodernějších úpravárenských zařízení v Evropě je dokončena a zahájila zkušební provoz

Vyjádření s. p. DIAMO ke stanovisku MŽP k záměru dotěžení kalů v lagunách

Vítáme souhlasné stanovisko MŽP, které je nezbytnou podmínkou odtěžení a odstranění zbývajících kalů. Přípravy tak mohou pokračovat podle plánu (harmonogramu).

Občasník DIAMO březen 2017

Podpis smlouvy o zajištění provozuschopnosti PVP Bukov – Spolupráce s. p. DIAMO s WNU úspěšně pokračuje – DIAMO, s. p., ve střední Asii - Životní jubileum Ing. Jozefa Badára – Pamětník Jaroslav Hanuš – Rekultivace dolu Křižany I – Báňská záchranná služba na ČDV Příbram II – Rekultivace odvalu URX – Turnaj v halové kopané – Pozvánka na bowling – Hornický ples ve Stráži – Oprava šachetní budovy dolu Anna -  Banický ples v Banské Štiavnici


Smlouva o zajištění provozuschopnosti PVP Bukov podepsána

Ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík podepsal s ředitelem Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Jiřím Slovákem smlouvu o zajištění provozuschopnosti podzemního výzkumného pracoviště (PVP) Bukov.

Občasník DIAMO únor 2017

Laguny OSTRAMO – EIA projednána – Chile, země vzdálená – Předání záchranářských záslužných křížů – Rozšíření Wasserlaufu – Pamětník Ing. Milan Fryčka – Volby v ZOO o. z. TÚU; 10 let od akreditace laboratoře o. z. SUL

Občasník DIAMO leden 2017

Slovo ředitele s. p. – Setkání zaměstnanců ŘSP – 10 let mezinárodního školicího střediska – Oprava dolu Alexander – Uranová skupina v Argentině – Recenze knihy Uranové minerály ČR – Prezentace DIAMO, s. p. na DRO – Podpis dodatku PKS – Vystoupení sboru Haliar – Stěhování spisů OKD – Křest publikace Jáchymov Joachimsthal – Medaile Jiřího Agricoly předány