Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Odštěpný závod Těžba a úprava uranu (TÚU) ve Stráži pod Ralskem provádí od roku 1996 výhradně hornickou činnost – likvidaci těžební jednotky. Jedná se o sanaci horninového prostředí zasaženého chemickou těžbou uranu, likvidaci nevyužívaných objektů a technologií a následnou revitalizaci krajiny.

V roce 1962 bylo v oblasti působení dnešního odštěpného závodu TÚU ve Stráži pod Ralskem objeveno a v následných letech potvrzeno několik bohatých ložisek uranu, proto zde počátky hornické činnosti sahají už do roku 1966, kdy byla k 1. březnu zřízena účelová organizace Uranové doly Hamr, jejímž hlavním úkolem bylo mj. zajištění výstavby těžebního závodu a chemické úpravny, včetně jejich uvedení do zkušebního provozu.

Současný odštěpný závod TÚU ve Stráži pod Ralskem byl zřízen v roce 1991 jako součást státního podniku Československý uranový průmysl, který ve stejném roce změnil sídlo z Příbrami do Stráže pod Ralskem a v roce 1992 byl jeho název změněn na DIAMO, s. p.

V roce 1993 byla v oblasti Českolipska ukončena hlubinná a v roce 1996 chemická těžba uranu.

Základním cílem a předmětem činnosti o. z. TÚU je zahlazování následků hlubinné a chemické těžby uranu, které jsou bezesporu jednou z nejrozsáhlejších ekologických zátěží v ČR. Těžba uranu v této oblasti významně ovlivnila ráz krajiny výstavbou provozů a zařízení pro těžbu a úpravu uranové rudy a způsobila rozsáhlou kontaminaci podzemních vod.

Zejména v důsledku chemické těžby představují kontaminované podzemní vody, které nejsou v podzemí přirozeně stabilizovány, zásadní a neakceptovatelné riziko znehodnocení zdrojů pitné vody a ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů horní Ploučnice a jejích přítoků. S ohledem na tato rizika je proto nutné provádět aktivní sanační zásahy spočívající především:

  • v čerpání kontaminovaných roztoků na povrch,
  • jejich dekontaminaci v sanačních technologiích,
  • v následném vypouštění vyčištěných vod do vodoteče nebo zpět do podzemí.

Plán zahlazování následků hlubinné těžby je již z větší části zrealizován. Podzemí dolů a povrchové objekty jsou zlikvidovány, odkaliště je využíváno v rámci sanace chemické těžby a rekultivační práce na plochách bývalých těžebních areálů probíhají dle dílčích rekultivačních projektů.

Součástí zahlazování následků chemické těžby je zejména sanace horninového prostředí a likvidace neprovozovaných a nepotřebných vrtů.

V o. z. TÚU je vybudován komplex unikátních sanačních technologií, které zajišťují odstranění kontaminantů z vyčerpaných roztoků.

Čerpání zbytkových technologických roztoků z jednotlivých vrtů musí být nastaveno tak, aby bylo zajištěno, že nebude docházet k šíření kontaminace v podzemí ve směru přirozeného proudění podzemních vod mimo stávající vrtnou síť a sanace bude probíhat optimálně.

Souběžně se sanací horninového prostředí po chemické těžbě uranu je řešena i problematika revitalizace jejího povrchu.

Předpokladem úspěšného odstranění následků těžby uranu je podrobný a pravidelný monitoring všech složek životního prostředí, vyhodnocení monitoringu a průběžné hodnocení rizik spojených se šířením jednotlivých kontaminantů, a to jak chemických, tak radionuklidů.

V rámci svých činností klade o. z. TÚU důraz na zajištění ochrany životního prostředí, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti především prostřednictvím následujících oblastí:

  • příprava a řízení sanačních a likvidačních činností tak, aby životní prostředí zatěžovaly v nejmenší možné míře;
  • monitoring všech složek životního prostředí, jeho průběžné vyhodnocování a provádění opatření reagujících na získané výsledky;
  • posuzování vlivů sanačních technologií, sanačních a likvidačních činností na životní prostředí v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ročně je pracovníky o. z. TÚU v dotčené oblasti monitorováno přes 380 vrtů, 84 výpustí a odběrných míst, provedeno téměř 30 odběrů vzorků zemin a odebrán nespočet technologických vzorků. Takto rozsáhlý monitoring je důležitým zdrojem informací pro hodnocení a řízení postupu sanace horninového prostředí, optimalizaci sanačních technologií i pro sledování vlivu prováděných činností na okolí a plnění limitů daných správními úřady.


Aktuální informace pro veřejnost

1. Vnější havarijní plán 
2. Vyhodnocení programu monitorování radiační ochrany 
3. Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí
4. Externí ceny tepla pro rok 2019
5. Externí ceny vody pro rok 2019
6. Havarijní plán tepelné soustavy Stráž pod Ralskem