Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Odštěpný závod Těžba a úprava uranu (o. z. TÚU) ve Stráži pod Ralskem provádí od roku 1996 hornickou činnost – likvidaci hlubinné a chemické (tj. podzemního loužení uranu prostřednictvím vrtů z povrchu) těžby uranu.

Zahlazování následků hlubinné a chemické těžby uranu na Českolipsku je tečkou za více než třicetiletým obdobím těžby uranu, která v této oblasti významně ovlivnila ráz krajiny výstavbou provozů a zařízení pro těžbu a úpravu uranové rudy, která ovlivnila podzemní vody a také ovlivnila zaměstnanost v regionu a tím i tisíce lidských osudů.

Počátky rozvoje těžby se datují k roku 1962, kdy bylo v oblasti působení dnešního odštěpného závodu TÚU ve Stráži pod Ralskem objeveno a v následných letech potvrzeno několik bohatých ložisek uranu. Počátky hlubinné těžby sahají do roku 1965, kdy bylo zahájeno hloubení první jámy. Počátky chemické těžby sahají do roku 1967, kdy byly realizovány první vyluhovací pokusy a vyrobeny první kilogramy uranového koncentrátu.

Největšího rozvoje dosáhla hlubinná a chemická těžba v sedmdesátých a počátkem osmdesátých let dvacátého století.

Radikální pokles ceny uranu na volných trzích koncem osmdesátých let dvacátého století, zpomalení výstavby jaderných elektráren, zastavení závodů ve zbrojení, celková ztrátovost těžby uranu a změna společenského pohledu na těžbu uranu, zejména z pohledu ekologických škod, vedla k zastavení a následnému zahájení likvidace a sanace následků po hlubinné i chemické těžbě uranu.

Nyní je podzemí dolů bezpečně zlikvidováno, povrchové objekty dolů byly zbourány, a to včetně technologií dekontaminace důlních vod a z větší části i chemické úpravny. Byly odtěženy kontaminované zeminy a prostory upraveny. Odkaliště je využíváno v rámci sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem.

V současné době je hlavní činností o. z. TÚU zahlazování následků chemické těžby uranu, které je bezesporu jednou z nejrozsáhlejších ekologických zátěží v ČR. Základem je sanace horninového prostředí (hlavně podzemních vod), likvidace neprovozovaných a nepotřebných vrtů a revitalizace ploch zasažených těžební aktivitou.

Pro účely sanace horninového prostředí je vybudován komplex unikátních sanačních technologií, které zajišťují odstranění kontaminantů z vyčerpaných roztoků. Rozsáhlé čerpání roztoků a provoz sanačních technologií garantuje, že nebude docházet k šíření kontaminace v podzemí ve směru přirozeného proudění podzemních vod mimo stávající plochu sanace. K řízení čerpání roztoků a optimalizaci postupu sanace jsou využívány matematické modely, které zpracovávají výsledky kompletního monitoringu. Během jediného roku je vyčerpáno více než 5,2 mil. m3 kontaminovaných roztoků, do vodoteče vypuštěno více než 3 mil. m3 důlních vod a z horninového prostředí vyvedeno až 150 tisíc tun kontaminantů.

Obnovu oblasti zasažené těžbou uranu završuje revitalizace krajiny. Zahrnuje jak rekultivaci povrchu, tak revitalizaci vodních toků. Jedná se o komplexní úpravu živých i neživých složek životního prostředí. Cílem těchto úprav je zapojit plochy dotčené těžbou uranu do okolní krajiny a vytvořit předpoklady pro obnovu přírodě blízkých ekosystémů a trvale udržitelné využívání krajiny.

Nezastupitelnou roli v tomto ohledu hraje tzv. ekologie obnovy. Její podstatou je maximální využití spontánní nebo částečně řízené sukcese vegetace k obnově člověkem narušených míst. Tento přístup se ukazuje jako nejefektivnější z věcného i finančního hlediska.

Revitalizace vodních toků jsou zacílené na obnovu přirozeného vodního režimu krajiny. Kromě revitalizací drobných vodotečí jsou prováděna i další opatření na podporu retence vody v krajině a biodiverzity, např. tvorba vodních tůní a mokřadů, úprava odtokových tras formou průlehů atd.

Výměra doposud revitalizovaných a zrekultivovaných ploch se v podmínkách o. z. TÚU pohybuje v řádu stovek hektarů.

Od roku 2005 a následně od července 2023 spadají pod o. z. TÚU Stráž pod Ralskem báňsko-technické zátěže po průzkumu a těžbě uranu, rud a uhlí v oblasti Křižany, Rádlo, Krkonošský národní park a Žacléřsko-svatoňovická uhelná pánev. Ve všech oblastech jsou důlní díla zlikvidována, odkaliště a odvaly, pokud nebyly odtěženy, jsou zrekultivovány buď řízeně nebo spontánní sukcesí. Stavební a jiné objekty v povrchových areálech bývalých důlních provozů jsou buď zbourány a prostory sanovány, nebo zrekonstruovány a předisponovány k dalšímu využití. V lokalitách po těžbě probíhá pouze kontrolní činnost s případnou nápravou projevů poddolování.

Pro veškeré činnosti o. z. TÚU Stráž pod Ralskem využívá týmy vzdělaných odborníků. V tomto ohledu je na vysoké profesionální úrovni a má co nabídkou ostatním organizacím, které se zabývají podobnou problematikou.


Aktuální informace pro veřejnost

1. Vnější havarijní plán 

2. Vyhodnocení programu monitorování radiační ochrany 

3. Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí za rok 2023

4. Předběžná externí cena tepelné energie pro rok 2024

5. Externí ceny vody pro rok 2024

6. Havarijní plán tepelné soustavy Stráž pod Ralskem

7. Pravidla pro pořádání exkurzí na o. z. TÚU

8. VIDEO Likvidace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem (CZ)

9. VIDEO Likvidace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem (EN)