Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Compliance program státního podniku DIAMO

Snahou státního podniku DIAMO je potírat jakékoliv protiprávní, zejména trestněprávní jednání. Státní podnik DIAMO vykonává svou činnost v plném souladu se všemi právními předpisy a vnitřními předpisy, jakož i etickými požadavky, což také vyžaduje od všech svých zaměstnanců a od osob, se kterými spolupracuje.

Ve snaze v maximální možné míře zamezit vzniku negativního chování zavedl státní podnik DIAMO Compliance program – komplexní soubor opatření a postupů DIAMO, s. p., sloužící k zabránění spáchání trestného činu, jeho efektivní detekci, odvracení jeho následků a prokázání, že bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby spáchání trestného činu bylo zabráněno.

Compliance program státního podniku DIAMO zahrnuje čtyři předpisy: 

  • Kodex Compliance Programu státního podniku DIAMO
  • Etický kodex zaměstnanců státního podniku DIAMO
  • Interní protikorupční program státního podniku DIAMO
  • Oznamovací systém státního podniku DIAMO

Prostřednictvím přijatého Compliance programu se státní podnik DIAMO zavázal zabývat veškerými podezřeními na případy negativního chování s dopadem nejen na majetek DIAMO, s. p., ale i na mezilidské a pracovní vztahy. Cílem je umožnit každému zaměstnanci DIAMO, s. p., dodavateli či odběrateli, který má podezření na případy negativního chování nebo např. na porušení zásad a principů uvedených v Etickém kodexu o těchto skutečnostech DIAMO, s. p., informovat a zajistit tak jejich prošetření a nápravu. 

Při podezření na jakoukoliv formu negativního chování je možné k předání informace Compliance officerovi (CO) využít některou z níže uvedených forem:

  • Listinnou – prostřednictvím „Veřejné schránky“, adresované, či osobně předané CO, s možností využití poštovních služeb – i poštou doručená oznámení budou otevřena a zaevidována pouze CO.
  • Elektronickou – prostřednictvím Oznamovacího formuláře nebo e-mailové adresy oznameni@diamo.cz
  • Ústní – nadiktováním informací do protokolu v součinnosti s CO

Všechna oznámení budou Compliance officerem řádně zaevidována a detailně prověřena. Postup šetření probíhá v souladu s Kodexem Compliance Programu. O závěrech prověřování bude vyrozuměn také oznamovatel, pokud o to výslovně požádá a pokud se nejedná o anonymní oznámení. 

Předpisy tvořící Compliance program státního podniku DIAMO jsou včetně Oznamovacího formuláře a dalších souvisejících dokumentů veřejně přístupné na stránkách s. p. DIAMO.