Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Činnosti podniku

Státní podnik DIAMO provádí především zahlazování následků hornické činnosti, které zahrnuje likvidační, sanační a rekultivační práce v areálech provozů a zařízení spojených s těžbou a úpravou nerostů a jinou průmyslovou činností, zmírnění ekologických škod způsobených touto činností a správu a údržbu břemen s tím spojených na území České republiky. K významné činnosti náleží také provádění státem garantovaného a ekologicky ohleduplného průzkumu lokalit pro zvláštní zásah do zemské kůry za účelem ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech.

V rámci předmětu činnosti DIAMO, státní podnik, provádí:

 • Hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem, zejména úpravu a zpracování radioaktivních nerostů.
 • Výkon zeměměřických činností.
 • Geologické a hydrogeologické práce.
 • Projektovou činnost ve výstavbě.
 • Inženýrské a průmyslové stavby, jejich změny a odstraňování.
 • Správu a nakládání s majetkem státu, s nímž má právo hospodařit.
 • Výrobu a rozvod tepelné energie s provozem lokální distribuční soustavy (LDS).
 • Nakládání se zdroji ionizujícího záření a detekci přítomnosti zdrojů ionizujícího záření.
 • Silniční motorovou dopravu.
 • Výrobu a prodej nebezpečných chemických látek, přípravků a směsí.
 • Výrobu, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a plnění nádob na plyny.
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.
 • Ničení, zneškodňování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací.
 • Vedení spisovny.

DIAMO, státní podnik, vedle svých hlavních činností provádí a zajišťuje:

 • péči o kulturní památky,
 • likvidaci skládek průmyslových odpadů,
 • vrtné a karotážní práce,
 • provoz akreditovaných zkušebních laboratoří,
 • provoz skládky komunálního odpadu,
 • báňskou záchrannou službu,
 • činnost mezinárodního školicího střediska.