Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Sanační práce

DIAMO, státní podnik, zajišťuje zahlazování následků hornické činnosti v České republice, se kterou je spojena složitá atomová, báňská a environmentální legislativa. Stěžejní činností je dekontaminace vod ovlivněných těžbou a úpravou uranu v minulosti těženého na území ČR.

Sanační a rekultivační práce zahrnují soubor technických opatření, jejichž realizací se postupně zcela odstraní, nebo přinejmenším výrazně omezí jednotlivé zátěže negativně ovlivňující životní prostředí v daných lokalitách.

 


Koncepce provádění likvidačních a sanačních prací vychází z jednotlivých usnesení vlády a pro jednotlivé lokality je konkretizována technickými a sociálními projekty likvidace.

Zahlazování následků hornické činnosti je prováděno v souladu s přísnými požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí.