Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Čištění vod

Při odstraňování následků těžby a úpravy uranu, polymetalických rud a uhlí věnuje státní podnik DIAMO mimořádnou pozornost ochraně životního prostředí, především její nejzranitelnější složce – vodě. Čištění a vypouštění důlních vod na lokalitách po těžbě uranu a dalších nerostných surovin je nedílnou součástí jeho činnosti. Vody vypouštěné do místních vodotečí splňují zákony stanovené limity. To zajišťuje síť čistíren důlních a odpadních vod, kterou státní podnik DIAMO na celém území České republiky provozuje.

Kromě čištění důlních vod probíhá také přímé, důsledně monitorované vypouštění důlních vod ze spravovaných opuštěných důlních děl a likvidace nadbilančních vod z odkališť po zpracování rud, která vede ke konečné rekultivaci zasažených ploch a jejich navrácení k dalšímu využití v souladu s územními plány.

Jedním z nejnáročnějších projektů prováděných státním podnikem DIAMO je sanace horninového prostředí zasaženého chemickou těžbou uranu na Českolipsku, která spočívá v odstraňování zbytkových technologických roztoků po těžbě uranu z cenomanské zvodně a v ochraně vodárensky významné turonské zvodně. Voda zbavená kontaminantů je vypouštěna do řeky Ploučnice nebo vracena zpět do podzemí.