Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Sociální program

Ze státního rozpočtu jsou každoročně vynakládány značné prostředky na výplatu mandatorních sociálně zdravotních dávek a výplatu obligatorních sociálně zdravotních dávek. Ministerstvo průmyslu a obchodu jako správce rozpočtových prostředků poskytuje na výplatu sociálně zdravotních dávek dotaci státnímu podniku DIAMO, který sociálně zdravotní dávky vyplácí.

Informace o zpracování osobních údajů poživatelům sociálně zdravotních dávek s. p. DIAMO.pdf

Výplata mandatorních sociálně zdravotních dávek a obligatorních sociálně zdravotních dávek je realizována jak současným, tak bývalým zaměstnancům státního podniku DIAMO a také bývalým zaměstnancům rušených, privatizovaných nebo jinak reorganizací dotčených hornických podniků nebo jejich částí, pro které je DIAMO, státní podnik, na základě rozhodnutí zakladatele nástupnickou organizací. Patří sem Rudné doly Příbram, státní podnik; Jihomoravské lignitové doly, státní podnik; Slezská důlní díla a.s.; OKD, HBZS, a.s.; OKD, a.s.; Palivový kombinát Ústí, státní podnik. 

Mandatorní sociálně zdravotní dávky jsou poskytovány podle:

 • zákona č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o:
  • zvláštní příspěvek horníkům podle zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění pozdějších předpisů (ZPH),
  • náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (renta), náhrady nákladů na výživu pozůstalých a náhrady škody vzniklé zaměstnancům pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání podle zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění § 364 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na které vznikl nárok do 31. prosince 1992,
  • deputátní uhlí a dříví podle výnosu FMPE (Federální ministerstvo paliv a energetiky) ze dne 13. 1. 1990 č. 1/1990, o deputátním uhlí a dříví, reg. pod č. 59/1990 Sb., a to ve výši nevalorizovaného finančního plnění v úrovni skutečných výplat roku 1992, na které vznikl nárok do 16. ledna 1992 (deputát).
 • nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí s účinností od 1. 6. 2016.
 • nařízení vlády č. 415/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí s účinností od 17. 10. 2020. Žádost o příspěvek a pokyny k jeho vyřízení naleznete zde.
 • nařízením vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu s účinností od 1. 12. 2016. Žádost o příspěvek a pokyny k jeho vyřízení naleznete zde.
 • nařízení vlády č. 491/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu s účinností od 3. 12. 2020. Žádost o příspěvek a pokyny k jeho vyřízení naleznete zde.
 • nařízení vlády č. 368/2021 SB., kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu, ve znění nařízení vlády č. 491/2020 Sb., s účinností od 1. 1. 2022. Žádost o příspěvek a pokyny k jeho vyřízení naleznete zde


Obligatorní sociálně zdravotní dávky jsou poskytovány podle usnesení vlády ČR č. 1128/2003, o Programu dokončení restrukturalizace uhelného hornictví.

Jedná se o:

 • zvláštní příspěvek horníkům podle zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění pozdějších předpisů,
 • doplatek do průměrného výdělku, jako obligatorní sociálně zdravotní dávku útlumovou, lze hradit pouze podle § 139 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, včetně příslušejících odvodů pojistného na sociální pojištění a zdravotní pojištění podle zákonů č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 • odstupné podle § 67 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • věrnostní přídavek horníků podle zákona č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 67/1983 Sb., kterým se provádí zákon o věrnostním přídavku horníků, ve znění pozdějších předpisů.