Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English
Vše
Vše SUL TÚU GEAM ODRA
Mapa...

Spravované lokality

V rámci realizace sanačních programů spravuje DIAMO, s. p., více než 6 000 dílčích environmentálních zátěží, ležících na celém území ČR. Jejich evidence je vedena v podrobných pracovních databázích DIAMO, s. p.

Na stránkách je uveden přehled pouze nejvýznamnějších spravovaných lokalit.Uranové rudy

Lokality po průzkumu, těžbě, úpravě a zpracování uranových rud bývalého státního podniku Československý uranový průmysl na území České republiky ve správě jednotlivých odštěpných závodů DIAMO, s. p.

Ostatní rudy a nerudy

Lokality po těžbě, úpravě a zpracování monometalických a polymetalických rud, rud železa a barevných kovů ve správě jednotlivých odštěpných závodů DIAMO, s. p., převzaté po zaniklém státním podniku Rudné doly Příbram.

Černé uhlí a lignit

Lokality po těžbě, úpravě a zpracování černého uhlí a lignitu ve správě jednotlivých odštěpných závodů DIAMO, s. p., převzaté po zaniklém státním podniku Rudné doly Příbram, resp. Lignitové doly Hodonín, Rosické uhelné doly a v části ostravsko-karvinského revíru OKD, a. s.

Ostatní zátěže

Lokality environmentálních zátěží převzaté k sanaci po ostatních průmyslových činnostech (skládky nebezpečných odpadů apod.) ve správě jednotlivých odštěpných závodů DIAMO, s. p.

${ location.name }

Závod: ${ location.plant }

Druh: ${ location.type }

Sídlo závodu