Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka provádí likvidační práce v rámci zahlazování následků hornické činnosti. Jedná se o sanaci horninového prostředí zasaženého hlubinnou těžbou uranu, likvidaci nevyužívaných objektů a technologií a následnou revitalizaci krajiny.

Těžba byla zahájena v roce 1957. Od roku 1968 je v provozu Chemická úpravna, v rámci které jsou v současnosti provozována i dvě odkaliště. Ložisko bylo otevřeno 11 jámami, v podzemí je nyní cca 509 km důlních chodeb. Hloubka dobývání se od roku 2005 pohybovala v intervalu 950 až 1 200 m pod povrchem. Dobývací prostor má 8,76 km². Do roku 2016 zde bylo vytěženo 20 220 t uranu.

Odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka pokračoval ve výběrové těžbě zásob uranové rudy v souladu s Usnesením vlády ČR č. 1316/2005 ze dne 12. 10. 2005, kterým bylo schváleno pokračování těžby a úpravy uranu na ložisku Rožná do konce roku 2008. Usnesením vlády ČR č. 565/2007 ze dne 23. května 2007 došlo k prodloužení těžby a úpravy uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka po dobu ekonomické výhodnosti těžby bez nároku na finanční zdroje státního rozpočtu České republiky. Na základě Usnesení vlády č. 50 ze dne 25. ledna 2016 byla aktivní těžba na ložisku Rožná ukončena k 31. 12. 2016.

Těžená uranová ruda byla následně zpracovávána v Chemické úpravně. Výsledným produktem byl chemický koncentrát uranu – diuranát amonný. Na Chemické úpravně je také prováděna eluce U-kovu sorbovaného na ionexech dekontaminačních stanic při čištění důlních vod. V technologickém procesu čištění odkalištních vod úpravny je získáván jako doprovodný produkt síran sodný.

V rámci zahlazování důlní činnosti probíhá na lokalitách s ukončenou těžební činností čištění důlních vod. V posledních letech bylo hlavními výpustnými profily o. z. GEAM do vodotečí vypouštěno cca 6,5 mil. m³ vod ročně včetně vyčištěných nadbilančních odkalištních vod z obou odkališť závodu Chemická úpravna. Ústí opuštěných hlavních důlních děl ve správě o. z. GEAM v minulosti likvidovaných po ukončení průzkumu a těžby uranu, polymetalických rud, uhlí a lignitu jsou pravidelně kontrolována. Na rekultivovaných odvalech je prováděna pěstební činnost, spočívající v dosadbě poškozených lesních kultur a opravách oplocení. Součástí těžebních, likvidačních a sanačních prací je monitorování jejich vlivu na životní prostředí.

Odštěpný závod má oddělení projekce, stavební úsek a strojní výrobu, kterou využívá mimo jiné při výrobě a montáži technologie čistíren důlních vod. Závod dále provozuje akreditované středisko zkušebních laboratoří, zajišťuje přepravu radioaktivních látek, báňskou záchrannou službu a zajišťuje provádění geologických a důlně-měřičských prací.


Nižší organizační jednotky:

  • Závod Rožná I (R I)
  • Závod Chemická úpravna (CHÚ)
  • Středisko dopravy (SD)
  • Referát RD Jeseník (RDJE)
  • Referát JLD Hodonín (JLDH)


Aktuální informace pro veřejnost

1. Vyhodnocení programu monitorování radiační ochrany

2. Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí