Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka provádí likvidační práce v rámci zahlazování následků hornické činnosti. Jedná se o sanaci horninového prostředí zasaženého hlubinnou těžbou uranu, likvidaci nevyužívaných objektů a technologií a následnou revitalizaci krajiny.

Těžba byla zahájena v roce 1957. Od roku 1968 je v provozu Chemická úpravna, v rámci které jsou v současnosti provozována i dvě odkaliště. Na základě Usnesení vlády č. 50 ze dne 25. ledna 2016 byla aktivní těžba na ložisku Rožná ukončena k 31. 12. 2016.

Dne 30. 6. 2020 byla mezi DIAMO, státním podnikem, a ČR-SÚRAO uzavřena Smlouva o spolupráci při provozu PVP Bukov na období do roku 2030 s možnou opcí do roku 2035.

Těžená uranová ruda byla následně zpracovávána v Chemické úpravně. Výsledným produktem byl chemický koncentrát uranu – diuranát amonný. Na Chemické úpravně je také prováděna eluce U-kovu sorbovaného na ionexech dekontaminačních stanic při čištění důlních vod. V technologickém procesu čištění odkalištních vod úpravny je získáván jako doprovodný produkt síran sodný.

V rámci zahlazování důlní činnosti probíhá na lokalitách s ukončenou těžební činností čištění důlních vod. Ústí opuštěných hlavních důlních děl ve správě o. z. GEAM v minulosti likvidovaných po ukončení průzkumu a těžby uranu, polymetalických rud, uhlí a lignitu jsou pravidelně kontrolována. Na rekultivovaných odvalech je prováděna pěstební činnost, spočívající v dosadbě poškozených lesních kultur a opravách oplocení. Rekultivované odvaly jsou předávány Lesům ČR. Součástí likvidačních a sanačních prací je monitorování jejich vlivu na životní prostředí.

Součástí o. z. GEAM je také Středisko Hodonín, které především provádí práce spojené s relikvidací nedostatečně zlikvidovaných ropoplynových sond. Toto středisko rovněž dlouhodobě zajišťuje zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) po těžbě lignitu v jihomoravském lignitovém revíru a černého uhlí v rosicko-oslavanské uhelné pánvi.

Středisko RD Jeseník realizuje na zlikvidovaných ložiscích polymetalických rud v oblasti severní Moravy vedle výše uvedeného procesu ZNHČ, rovněž průzkumné práce na ložisku Zlaté Hory.

Odštěpný závod má oddělení projekce, stavební úsek a strojní výrobu, kterou využívá mimo jiné při výrobě a montáži technologie čistíren důlních vod. Odštěpný závod dále provozuje akreditované středisko zkušebních laboratoří, zajišťuje přepravu radioaktivních látek, báňskou záchrannou službu a zajišťuje provádění geologických a důlně-měřických prací.


Nižší organizační jednotky:

  • Provoz Rožná I (R I)
  • Provoz Chemická úpravna (CHÚ)
  • Středisko dopravy (SD)
  • Středisko RD Jeseník (RDJE)
  • Středisko Hodonín


Aktuální informace pro veřejnost

1. Vyhodnocení programu monitorování radiační ochrany

2. Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí za rok 2023