Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek

Odštěpný závod Správa uranových ložisek zajišťuje správu likvidovaných těžebních a úpravárenských kapacit uranových a ostatních rudních ložisek na území Čech, mimo severočeskou a východočeskou oblast. Jedná se o celkem 19 dílčích oblastí po těžbě uranových a ostatních rud s více než pěti tisíci evidovanými zátěžemi.

Na zátěžích po těžbě a úpravě uranových rud pokračovaly v posledních letech práce v souladu s aktualizovanými útlumovými projekty pro jednotlivé regiony a v rozsahu přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Významným fenoménem v činnosti odštěpného závodu je čištění důlních vod v příbramské oblasti. To je zabezpečováno především prostřednictvím nově postavené velkokapacitní čistírny důlních vod v areálu bývalé šachty č. 19. S ohledem na možné extrémní přítoky vod do ložiska byla její kapacita posílena rekonstrukcí starší ČDV-1 Bytíz.

Při likvidaci následků činnosti chemické úpravny MAPE Mydlovary je prováděna sanace kalových polí K I – 4, K III, K IV/D. Na sanaci a rekultivaci chemické úpravny a odkaliště K IV/D získal s. p. DIAMO prostředky z Operačního programu Životní prostředí ČR, spolufinancovaného z EU.

Zahlazování následků hornické činnosti a likvidace havarijních stavů probíhá převážně v lokalitách Horní Slavkov, Jáchymov, Příbram.

Nepřetržitou činností je báňsko-technický monitoring opuštěných důlních děl a monitoring vybraných složek životního prostředí ve všech problémových oblastech.


Aktuální informace pro veřejnost

1. Vyhodnocení programu monitorování radiační ochrany

2. Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí za rok 2022