Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek

Odštěpný závod Správa uranových ložisek zajišťuje správu likvidovaných těžebních a úpravárenských kapacit uranových a ostatních rudních ložisek na území Čech, mimo severočeskou a východočeskou oblast. Jedná se o celkem 12 dílčích oblastí po těžbě uranových a ostatních rud s více než pěti tisíci evidovanými zátěžemi.

Na výše zmiňovaných zátěžích pokračují práce v souladu s aktualizovanými útlumovými projekty pro jednotlivé regiony a v rozsahu přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu.

V závěru roku 2022 bylo ze správy s. p. DIAMO převedeno na Severočeské doly a. s. (mateřská společnost ČEZ) 13 opuštěných důlních děl a 1 propadlina. Vše v souvislosti s významným množstvím zásob lithia, které se v podzemí Cínovce nalézají, a jeho možnou budoucí těžbou a zpracováním.

Významným fenoménem v činnosti odštěpného závodu je nadále čištění důlních vod v příbramské oblasti. To je zabezpečováno především prostřednictvím nově postavené velkokapacitní čistírny důlních vod v areálu bývalé šachty č. 19, uvedené do provozu na konci roku 2005. S ohledem na možné extrémní přítoky vod do ložiska byla její kapacita následně posílena rekonstrukcí starší ČDV-1 Bytíz.

Na základě podpory cirkulární ekonomiky a v souladu se surovinovou politikou státu je v současné době nově vyráběno drcené kamenivo na odvalech šachet č. 11 a č. 19. Toto kamenivo, které splňuje normy ČSN, je především využíváno do liniových a dopravních staveb v extravilánu obcí. Největší akcí je v současné době dodávka kameniva na dostavbu dálnice D4.

Při likvidaci následků činnosti chemické úpravny MAPE Mydlovary je v současné době prováděna sanace a rekultivace kalojemů K III, K IV/E, K IV/R a K IV/C1Z. V minulosti již byla sanována samotná chemická úpravna a kalojemy K I, K IV/D a K IV/C2.

Zahlazování následků hornické činnosti a likvidace havarijních stavů probíhá převážně v lokalitách Horní Slavkov, Jáchymov, Příbram.

Nepřetržitou činností je báňsko-technický monitoring opuštěných důlních děl a monitoring vybraných složek životního prostředí ve všech problémových oblastech.


Aktuální informace pro veřejnost

1. Vyhodnocení programu monitorování radiační ochrany

2. Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí za rok 2023