Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Odštěpný závod ODRA v Ostravě se stará o areály utlumených dolů a o zahlazování následků po hornické činnosti na Ostravsku včetně sanací a rekultivací, udržuje hladinu důlních vod řízeným čerpáním, vyplácí sociálně zdravotní dávky bývalým horníkům, zajišťuje protimetanovou ochranu celého regionu a spravuje areál „Laguny OSTRAMO“ včetně zajištění provozu čistírny lagunových vod.

Odštěpný závod ODRA vznikl jako nástupnická organizace uzavíraných dolů Šverma, Heřmanice, Ostrava a Odra, tj. dolů z ostravské části revíru, ke kterým byl k 1. 1. 1998 organizačně začleněn Důl J. Fučík a 1. 7. 1999 byly připojeny závody František a Paskov z karvinské a jižní části revíru. K 1. 1. 2002 byl odštěpný závod ODRA prodejem části OKD, a. s., v souladu s usnesením vlády č. 453/2001 převeden na DIAMO, státní podnik. K 1. 1. 2004 byla k odštěpnému závodu ODRA prodejem části OKD, a. s., v souladu s usnesením vlády č. 1128/2003 přičleněna lokalita Barbora včetně sociálního centra.

Organizační změnou byl k 1. 2. 2007 zrušen odštěpný závod SAP (Sanační práce) a začleněn jako středisko Laguny do organizační struktury odštěpného závodu ODRA. K 1. 3. 2019 byla do správy odštěpného závodu ODRA převedena čistírna lagunových vod. Odštěpný závod ODRA se nachází ve stádiu pokročilého útlumu těžby a organizačně se skládá z odborných úseků řízení vedoucího o. z., náměstka pro výrobu a ekologii, náměstka techniku a služby, náměstka pro ekonomiku a personalistiku a úsek závodního dolu.

Odštěpný závod ODRA spravuje všechny areály bývalých dolů v ostravské a petřvaldské dílčí pánvi (dále ODP a PDP), v jižní části revíru – bývalý Důl Paskov a v karvinské části – bývalý Důl Barbora s ukončenou „technickou likvidací důl“. Dále spravuje závod ODRA areál skládky odpadů, tzv. laguny OSTRAMO včetně čistírny lagunových vod a od 1. 7. 2023 území tzv. Skatulův Hliník, které bylo převzato na základě Usnesení vlády České republiky č. 227 ze dne 1. března 2021.


Odštěpný závod ODRA zabezpečuje:

 • Péči o 100 hlavních důlních děl, která byla zlikvidována po 1. 1. 1946 v přidělených dobývacích prostorech, 476 opuštěných důlních děl a 364 odplyňovacích vrtů na území OKR. Dále pečuje o 9 hlavních důlních děl a 3 opuštěná důlní díla na území Jesenicka.
 • Čerpání důlních vod z ostravské dílčí pánve na lokalitě Jeremenko a z petřvaldské dílčí pánve na lokalitě Žofie.
 • Správu svěřeného majetku – areálu skládky odpadů Laguny (tzv. laguny OSTRAMO).
 • Zajišťování inženýrské a kontrolní činnosti při čerpání veřejných prostředků zhotoviteli akcí v rámci revitalizace Moravskoslezského kraje.
 • Péči o majetek ve správě o. z. ODRA – základní údržba a opravy majetku, pronájem a převody nevyužívaného majetku, zajišťování oprávněných zájmů o. z. k cizím subjektům (vstupy na pozemky, vyjadřování k akcím a stanovení podmínek k jejich realizaci, věcná břemena), účetní a daňové činnosti, součinnost při správě majetku s úřady státní správy (katastrální úřady, odb. stavební, odb. ochrany životního prostředí aj.).
 • Administraci a výplatu sociálně zdravotních nároků spojených s hornickou činností v minulosti (náhrady za ztrátu na výdělku dle ZP a zvláštní příspěvek horníkům, které vznikly do 31. 12. 1992, a deputát, jehož nárok vznikl do 16. 1. 1992). Dále se vyřizují nároky na zvláštní příspěvky horníkům vzniklé po 1. 1. 1993 na utlumovaných dolech. S účinností od 1. 1. 2016 se vyplácí tzv. „restrukturalizační příspěvek“ dle jednotlivých nařízení vlády. Také administruje tzv. „Nové škody“ vzniklé po 1. 1. 1993 plynoucí ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, které vyplácí pojišťovna Kooperativa, a. s.
 • Demolici nepotřebných objektů ve své správě vlastními pracovníky nebo dodavatelsky.
 • V rámci investic realizaci staveb vyvolaných útlumem, např. rekonstrukce důlních čerpacích stanic, rekonstrukce rozvoden, rekonstrukce energetických sítí v areálech apod.
 • Provoz podstatné části systému pasivní ochrany ostravské a petřvaldské dílčí pánve před nekontrolovaným výstupem důlních plynů na povrch. Současně zabezpečuje provoz monitorovacího systému sledování výstupu důlních plynů na vybraných zlikvidovaných jamách a objektech v jejich blízkosti.
 • V rámci zahlazování následků hornické činnosti vyřizování důlních škod fyzických a právnických osob a sanaci a rekultivaci území dotčených těžbou.
 • Péči o 10 nemovitých a 2 movité kulturní památky v 5 areálech.
 • Průzkum území prostřednictvím akreditované zkušební laboratoře atmogeochemie za účelem zjišťování výstupu důlních plynů na povrch.


Aktuální informace pro veřejnost

1. Vyhodnocení programu monitorování radiační ochrany

2. Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí za rok 2023

3. Mapa kategorizace území OKR – aktualizace za rok 2024

4. Monitoring – laguny OSTRAMO