Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Odštěpný závod ODRA v Ostravě se stará o areály utlumených dolů a o zahlazování následků po hornické činnosti na Ostravsku včetně sanací a rekultivací, udržuje hladinu důlních vod řízeným čerpáním, vyplácí sociálně zdravotní dávky bývalým horníkům, zajišťuje protimetanovou ochranu celého regionu a spravuje areál „Laguny OSTRAMO“ včetně zajištění provozu čistírny lagunových vod.

Odštěpný závod ODRA vznikl jako nástupnická organizace uzavíraných dolů Šverma, Heřmanice, Ostrava a Odra, tj. dolů z ostravské části revíru, ke kterým byl k 1. 1. 1998 organizačně začleněn Důl J. Fučík a 1. 7. 1999 byly připojeny závody František a Paskov z karvinské a jižní části revíru. K 1. 1. 2002 byl odštěpný závod ODRA prodejem části OKD, a. s., v souladu s usnesením vlády č. 453/2001 převeden na DIAMO, státní podnik. K 1. 1. 2004 byla k odštěpnému závodu ODRA prodejem části OKD, a. s., v souladu s usnesením vlády č. 1128/2003 přičleněna lokalita Barbora.

Organizační změnou byl k 1. 2. 2007 zrušen odštěpný závod SAP (Sanační práce) a začleněn jako středisko Laguny do organizační struktury odštěpného závodu ODRA. K 1. 1. 2011 bylo středisko Laguny organizačně začleněno do střediska Povrch. K 1. 3. 2019 byla do správy odštěpného závodu ODRA převedena čistírna lagunových vod. Odštěpný závod ODRA se nachází ve stádiu pokročilého útlumu těžby a organizačně se skládá ze středisek Důl a Povrch a odborných úseků řízení vedoucího o. z., náměstka pro výrobu, techniku a ekologii a náměstka pro ekonomiku a personalistiku.

Středisko Povrch spravuje všechny areály bývalých dolů v ostravské a petřvaldské dílčí pánvi (dále ODP a PDP), v jižní části revíru – bývalý Důl Paskov a v karvinské části – bývalý Důl Barbora s ukončenou „technickou likvidací důl“. Dále středisko Povrch spravuje areál skládky odpadů, tzv. laguny OSTRAMO včetně čistírny lagunových vod. Středisko Důl spravuje důlní části areálů Jeremenko a Žofie (tj. vodní jámy, odvaly, odplyňovací vrty, zlikvidovaná hlavní důlní díla a opuštěná důlní díla).


Odštěpný závod ODRA zabezpečuje:

 • Péči o 100 hlavních důlních děl, která byla zlikvidována po 1. 1. 1946 v přidělených dobývacích prostorech, 476 opuštěných důlních děl a 364 odplyňovacích vrtů na území OKR.
 • Čerpání důlních vod z ostravské dílčí pánve na lokalitě Jeremenko a z petřvaldské dílčí pánve na lokalitě Žofie.
 • Správu svěřeného majetku – areálu skládky odpadů Laguny (tzv. laguny OSTRAMO).
 • Zajišťování inženýrské a kontrolní činnosti při čerpání veřejných prostředků zhotoviteli akcí v rámci revitalizace Moravskoslezského kraje.
 • Péči o majetek ve správě o. z. ODRA – základní údržba a opravy majetku, pronájem a převody nevyužívaného majetku, zajišťování oprávněných zájmů o. z. k cizím subjektům (vstupy na pozemky, vyjadřování k akcím a stanovení podmínek k jejich realizaci, věcná břemena), účetní a daňové činnosti, součinnost při správě majetku s úřady státní správy (katastrální úřady, odb. stavební, odb. ochrany životního prostředí aj.).
 • Vyřizování sociálně zdravotních nároků spojených s hornickou činností v minulosti (náhrady za ztrátu na výdělku dle ZP a zvláštní příspěvek horníkům, které vznikly do 31. 12. 1992, a deputát, jehož nárok vznikl do 16. 1. 1992). Dále se vyřizují nároky na zvláštní příspěvky horníkům vzniklé po 1. 1. 1993 na utlumovaných dolech. S účinností od 1. 1. 2016 se vyplácí příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí a uranu. Od 1. 1. 2021 jsou realizovány i platby rozšiřující nároky na příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí a uranu i na další utlumené doly v OKR.
 • Demolici nepotřebných objektů ve své správě vlastními pracovníky nebo dodavatelsky.
 • V rámci investic realizaci staveb vyvolaných útlumem, např. rekonstrukce důlních čerpacích stanic, rekonstrukce rozvoden, rekonstrukce energetických sítí v areálech apod.
 • Provoz podstatné části systému pasivní ochrany ostravské a petřvaldské dílčí pánve před nekontrolovaným výstupem důlních plynů na povrch. Současně zabezpečuje provoz monitorovacího systému sledování výstupu důlních plynů na vybraných zlikvidovaných jamách a objektech v jejich blízkosti.
 • V rámci zahlazování následků hornické činnosti vyřizování důlních škod fyzických a právnických osob a sanaci a rekultivaci území dotčených těžbou.
 • Péči o 10 nemovitých a 2 movité kulturní památky v 5 areálech.
 • Průzkum území prostřednictvím akreditované zkušební laboratoře atmogeochemie za účelem zjišťování výstupu důlních plynů na povrch.


Nižší organizační jednotky:

 • středisko Důl
 • středisko Povrch


Aktuální informace pro veřejnost

1. Vyhodnocení programu monitorování radiační ochrany

2. Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí

3. Mapa kategorizace území OKR – aktualizace za rok 2020

4. Monitoring – laguny OSTRAMO