Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Zahlazování následků chemické těžby
(← zpět na TÚU)

Za dobu provozu chemické těžby (podzemním loužením) ve Stráži pod Ralskem bylo do podzemí vtlačeno 4,12 milionů tun H2SO4, dále 320 tisíc tun HNO3, 112 tisíc tun NH3, 26 tisíc tun HF a 1,5 tisíce tun HCl a bylo vytěženo celkem 15 861,8 tun uranu. Po ukončení těžby v roce 1996 je uran získáván už jen jako vedlejší produkt sanačních prací.

Součástí zahlazování následků chemické těžby je sanace horninového prostředí a likvidace neprovozovaných a nepotřebných vrtů. Od počátku hornické činnosti v oblasti Stráže pod Ralskem a Hamru na Jezeře jich bylo odvrtáno celkem 15 370.

Sanace

V o. z. TÚU je vybudován komplex unikátních sanačních technologií, které zajišťují odstranění kontaminantů z vyčerpaných roztoků. Tento komplex tvoří tři principálně odlišné způsoby odstraňování kontaminantů.

Jedná se o technologie:

- CHS – využívající záchytu sloučenin uranu na iontoměničích (sorpce);

- SLRK I – tepelného zahušťování roztoků v odparkách s následnou krystalizací kamence (síranu amonno-hlinitého);

- NDS 6, NDS 10, NDS ML – neutralizační a dekontaminační stanice, v nichž je odstraňovaná kontaminace přepracována do podoby nerozpustných kalů, které jsou ukládány do odkaliště.

Čerpání zbytkových technologických roztoků z jednotlivých vrtů musí být nastaveno tak, aby bylo zajištěno, že nebude docházet k šíření kontaminace v podzemí ve směru přirozeného proudění podzemních vod mimo stávající vrtnou síť a sanace bude probíhat optimálně. K řízení čerpání roztoků jsou využívány matematické modely, které zpracovávají výsledky monitoringu a určují jaký objem a v jaké oblasti se má čerpat, popřípadě vtláčet.

Zpracování vyčerpaných kontaminovaných roztoků probíhá odděleně v závislosti na koncentraci kontaminantů.

Prvním krokem, který je společný pro všechny typy roztoků, je odstranění sloučenin uranu, které jsou i dnes, přes ukončení dávkování loužicích chemikálií v roce 1996, v roztocích stále přítomny. V současné době je v rámci sanace stále ještě získáváno přes 20 tun uranu ročně.

Další zpracování roztoků již plně závisí na koncentraci kontaminantů.

Roztoky s nejnižší koncentrací kontaminantů jsou zpracovávány v neutralizačních a dekontaminačních stanicích (NDS 6 a NDS 10).

Roztoky o nejvyšší koncentraci kontaminantů jsou nejprve tepelně zahušťovány v odparkách. Čistá voda, která vzniká ochlazením par, je vypouštěna do vodoteče nebo využívána v dalších provozech o. z. TÚU. Zahuštěné roztoky, z nichž je krystalizací po ochlazení získáván kamenec, jsou zpracovány v NDS ML.

Vedle komerčně uplatnitelných produktů uranu a kamence je v sanačních technologiích získáván ještě další – čpavková voda. Ročně je v této oblasti vyčištěno téměř 5,2 milionů metrů krychlových roztoků a vod a tímto způsobem je z podzemí odstraněno cca 150 tisíc tun kontaminantů.

V důsledku intenzivní sanace zejména v posledních letech dochází ke zřetelnému poklesu koncentrace kontaminantů v podzemních vodách. Sanace bude probíhat do snížení kontaminace podzemních vod na úroveň, která zaručí trvalou využitelnost zásob podzemních vod v této oblasti. Očekává se, že tohoto stavu bude dosaženo kolem roku 2037.

Likvidace

Vedle čištění pozemních vod od zbytkových technologických roztoků po chemické těžbě uranu dochází také k postupné likvidaci povrchových objektů, technologií, kontaminovaných zemin a vrtů. V případě likvidace vrtů musí být provedeno důkladné utěsnění a vyplnění stvolu tak, aby byly obnoveny původní hydraulické poměry před zahájením těžby uranu a nebyly ohroženy zdroje pitné vody.

V současnosti je likvidováno cca 290 vrtů ročně.