Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Zahlazování následků hlubinné těžby
(← zpět na nabídku)

Hlubinná těžba probíhala pouze na dolech Hamr I (v letech 1972–1993) a Křižany I (v letech 1983–1990).

Na Dole Hamr I bylo za dobu provozu vytěženo celkem 9,6 milionů tun rudy s obsahem 10 680 tun uranu a na Dole Křižany I bylo vytěženo 1,2 milionu tun rudy s obsahem 1 060 tun uranu.

Podzemí dolů je zlikvidováno. Vydobyté prostory (hlavní důlní díla) byly založeny hydrotuhnoucí základkou a následně bylo celé podzemí zatopeno. Oba hlubinné doly jsou již zatopeny, nadále však probíhá nástup hladin na původní úroveň před začátkem těžby uranu.

Povrchové objekty dolů, centrální dekontaminační stanice na čištění důlních vod, základková centra, úpravna a další nevyužitelné objekty byly zlikvidovány, byla odstraněna zemina kontaminovaná radionuklidy a proběhla částečná rekultivace. V provozu zůstává areál odkaliště využívaný v rámci sanace horninového prostředí po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem.

Plocha po likvidaci areálu DH I – jáma č. 3

Rekultivace

Rekultivační práce na plochách po likvidaci bývalých areálů hlubinné těžby probíhají podle dílčích rekultivačních projektů. Základním východiskem pro návrh způsobu rekultivace těchto ploch je územně plánovací dokumentace a skutečný stav území, resp. charakter okolní krajiny. Využívány jsou jak kompletně řízené rekultivace, tak procesy (polo)přirozené sukcese. Pro bližší představu o povaze rekultivací v podmínkách o. z. TÚU uvádíme dva reprezentativní příklady:

Rekultivace areálu Dolu Křižany I

Převážně lesnická rekultivace území o celkové výměře přibližně 21 ha probíhala v letech 2015–2017. Technická část zahrnovala stabilizaci odtokových poměrů zemními průlehy s meandry, protierozní ochranu, modelování přirozených tvarů terénu a tvorbu svrchní rekultivační vrstvy. Objem zemních prací činil více než 26 tis. m³ na ploše 9,5 ha. Biologická část rekultivace zahrnovala výstavbu 2 250 m lesnických oplocenek, zalesňování (8,8 ha) a zatravňování (2,2 ha). Bez zásahu zůstaly porosty dřevin vzniklé spontánní sukcesí a několik suťovišť. Vytvořeno bylo také 5 drobných vodních tůní.

Obnova přirozeného vodního režimu údolní nivy Černého rybníka

Účelem akce bylo odstranění pozůstatků hlubinné těžby uranu v oblasti odvalu jámy č. 13 Dolu Hamr I a nastartování obnovy přírodě blízkých mokřadů v údolní nivě o velikosti 19,8 ha. Práce probíhaly v letech 2017–2019. Z údolní nivy bylo odtěženo více než 50 tis. m³ navážek. Obnoveno bylo 0,80 ha mokřadních biotopů a vzniklo 0,43 ha mělkých vodních tůní. Na odvodňovacích kanálech bylo vytvořeno 15 průtočných i neprůtočných tůní. Nově vzniklo také 739 m přírodě blízkých koryt. Došlo tím k nastartování obnovy přírodě blízkého vodního režimu v území mokřadní olšiny o výměře celkem 4,40 ha. Většina upravených ploch byla ponechána spontánní sukcesi. Vhodnými dřevinami bylo osázeno 1,1 ha stanovišť.