Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Rekultivace a revitalizace
(← zpět na nabídku)

Souběžně se sanací horninového prostředí po chemické těžbě uranu je řešena i problematika revitalizace jejího povrchu.

Území Dolu chemické těžby (DCHT) o rozloze přibližně 700 ha tvoří plochy, na kterých byla původní lesní nebo zemědělská půda převážně v průběhu 70. a 80. let 20. století různou měrou degradovaná v důsledku terénních úprav, výstavby a provozu zařízení těžby uranu. Zachovalo se pouze několik fragmentů původního potočního luhu, mokřadních biotopů v údolní nivě Ploučnice a suťových lesů na úpatí Ralska. Vegetačnímu krytu v současnosti dominují porosty pionýrských druhů dřevin vzniklé spontánní sukcesí. Minoritně jsou zastoupeny luční porosty. Celý prostor je protkán, kromě husté sítě vrtů a potrubních řadů, také sítí komunikací.

DCHT – louky mezi vrtnými řadami vyluhovacího pole VP 14

V oblasti DCHT jsou rekultivační práce prováděny na základě plánu sanace a rekultivace, který je součástí Plánu likvidace vyluhovacích polí v dobývacím prostoru Stráž pod Ralskem schváleného OBÚ. Území DCHT je v plánu sanace a rekultivace klasifikováno do několika režimů, jak je patrné z Mapy „Rekultivace povrchu vyluhovacích polí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž pod Ralskem“. Stejně jako v případě areálů hlubinné těžby, jsou i zde využívány jak kompletně řízené rekultivace, tak procesy (polo)přirozené sukcese.

Konečná rekultivace jednotlivých vyluhovacích polí DCHT probíhá v návaznosti na provedené plošné likvidace vrtů, povrchových objektů a technologií. Rekultivační práce jsou realizovány zpravidla na základě projektové dokumentace, která upřesňuje a případně doplňuje rekultivační opatření navržená plánem sanace, a to vzhledem k aktuálnímu stavu území.

Rekultivace a revitalizace vyluhovacích polí DCHT je plánována až do roku 2042 s tím, že je rozdělena do pěti skupin ve vazbě na předpokládaný postup sanace horninového prostředí. V současné době je dokončena základní část rekultivace I. skupiny vyluhovacích polí o celkové výměře 82,6 ha a připravována rekultivace II. skupiny vyluhovacích polí o celkové výměře 105,6 ha.