Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Rekultivace a revitalizace
(← zpět na nabídku)

Souběžně se sanací horninového prostředí po chemické těžbě uranu je řešena i problematika revitalizace jejího povrchu.

Území Dolu chemické těžby (DCHT) zahrnuje komplex značně různorodých lokalit s různou mírou narušení a s rozdílnou potenciální využitelností. Původně byly na větší části území lesy, dále zemědělská půda (pole a louky), potoční luh (zejména podél původního toku Ploučnice) a mokřady. Pro výstavbu vyluhovacích polí byla převážná část území odlesněna. Ve svažitém území byly prováděny terénní úpravy. Celý prostor je protkán, kromě husté sítě vrtů a potrubních řadů, i sítí komunikací. V nížinných rašelinných partiích byl narušen původní vodní režim, došlo k zabahnění půdy a k vytvoření jezírek. Zdejší vodní režim byl pozměněn i regulací části toku Ploučnice v prostoru podél vyluhovacích polí. Většina území byla po odlesnění ponechána přirozené rostlinné sukcesi a je pokryta náletovými dřevinami. Na části plochy byla provedena výsadba různých dřevin. Část vyluhovacích polí, vybudovaných na původní zemědělské půdě, je zemědělsky využívána. Na několika vyluhovacích polích proběhly plošné likvidace a rekultivace.

DCHT – louky mezi vrtnými řadami vyluhovacího pole VP 14

Rekultivační práce na území vyluhovacích polí (VP) DCHT jsou prováděny dle projektové dokumentace „Rekultivace povrchu vyluhovacích polí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž pod Ralskem“ a „Doplnění projektu – Zapracování dílčích připomínek na základě procesu EIA“. V souvislosti se změnou stávajících souhlasů k odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu a schválení jednoho komplexního plánu následné rekultivace ZPF na území VP DCHT na ložisku Stráž pod Ralskem, byl v roce 2015 plán rekultivace aktualizován. Z celkové výměry cca 700 ha řešených plánem rekultivace bylo na základě stanoviska MŽP ČR revidováno celkem 212 ha, z toho 107 ha spadá do režimu zemědělské rekultivace a 105 ha do režimu lesnické rekultivace.

Území DCHT je v plánu rekultivace klasifikováno do několika režimů. Na plochách VP se stanovenými režimy hospodaření (cílená výchova stávajících porostů a revitalizace s využitím přírodních prvků) budou ve vybraných porostech prováděny rekultivační práce především formou porostní výchovy. Činnosti v režimech lesnické a zemědělské rekultivace budou prováděny na území, které již nebude zasaženo budoucí celoplošnou likvidací vrtů a souvisejících technologií. Území zařazené do režimu „ploch s konzervačním režimem“ zůstane bez zásahů vyjma likvidace některých technologií. Tyto plochy jsou nejvýznamnější z hlediska ochrany přírody. Nejsou zde žádoucí zásahy do vegetace, půdního krytu ani vodního režimu.

V projektu je vymezena plocha o rozloze cca 95 ha jako „území ovlivněné budoucí revitalizací toku Ploučnice“. Toto území je prozatím z revitalizace vyloučeno, neboť bude pravděpodobně ovlivněno budoucími úpravami toku Ploučnice v rámci její revitalizace a řešeno bude samostatným projektem.

Mapa „Rekultivace povrchu vyluhovacích polí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž pod Ralskem“

Konečná rekultivace jednotlivých VP bude probíhat v návaznosti na provedené likvidace vrtů, povrchových objektů a technologií. Pro danou, rekultivovanou oblast bude zpracována projektová dokumentace, která upřesní a případně doplní rekultivační opatření navržená ve výše uvedeném plánu rekultivace, a to vzhledem k aktuálnímu stavu území. V poslední etapě od roku 2038 by měly být veškeré rekultivační práce na celém území chemické těžby provedeny tak, aby byly postupně po likvidaci technologií, objektů a vrtů ukončeny.

Přehled rekultivačních a revitalizačních akcí většího rozsahu (stav k 07/2017) 

Název akce: Roční rekultivační práce

Účel: Roční rekultivační práce zahrnují různorodé, jednorázové i systematické akce realizované vlastními silami o. z. TÚU. Jedná se o drobnější rekultivační, lesopěstební a udržovací činnosti, které je nezbytné provádět zejména v rámci následné péče po provedené základní části biologické rekultivace (tj. po zalesnění, zatravnění), dále v rámci nezbytné údržby porostů dřevin v plochách mimo probíhající rekultivace nebo před jejich zahájením a v plochách po likvidaci vrtů nebo drobných izolovaných objektů. Spadá sem také management travnatých ploch, které náleží do ZPF nebo by do něj měly být zpět převedeny v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Cílem těchto prací je prevence/úspora budoucích nákladů například na rekonstrukci porostů rozlomených větrem v důsledku nadměrné hustoty a přeštíhlení, nebo nákladů na umělé zalesnění a následnou péči v místech, kde lze v současné době uplatnit přirozenou obnovu ovšem jen za předpokladu omezení tlaku buřeně a lesní zvěře nebo provedení řídké podsadby stávajících pionýrských dřevin typických pro iniciální stádia sukcese.


Zpracování dřevní hmoty z výchovných probírek

Název akce: Revitalizace Sedlického rybníka a Luční strouhy

Účel: zlepšení kvality povrchových vod v širším prostoru odkaliště Stráž pod Ralskem ve vodním toku Luční strouha v ukazateli amoniakální dusík vlivem fungujících biologických, fyzikálních a chemických procesů při protékání vody kořenovými systémy mokřadních rostlin v nově vzniklém biotopu

Stav: v provozu


Plocha Sedlického rybníka vč. litorálního pásma (v pozadí hráz odkaliště)


Meandry Luční strouhy (v pozadí hráz Sedlického rybníka)

Název akce: Rekultivace plata „S“ materiálu Dolu Křižany I
Plocha: 4,4 ha
Stav: následná péče o založené lesní kultury


Plato „S“ DK I – prosperující kultura borovice lesní ošetřená proti škodám zvěří

Název akce: Rekultivace areálu Dolu Křižany I
Plocha: 24,2 ha
Stav: dokončení biologické rekultivace


Areál DK I po technické rekultivaci

Název akce: Rekultivace areálu Dolu Hamr I-Sever
Plocha: 6,6 ha
Stav: probíhající technická rekultivace


DH I-Sever – technická rekultivace

Název akce: Rekultivace odvalu Dolu Křižany I
Plocha: 7,4 ha
Stav: dokončení biologické rekultivace


Odval DK I – dosadba sukcesních porostů

Název akce: Oprava nátrží koryta Ploučnice
Počet: 5
Stav: průběžné opravy po povodních


Ploučnice v katastru obce Noviny pod Ralskem - oprava břehové nátrže lomovým kamenem

Název akce: Revitalizace Ploučnice – I. etapa (ř. km 76,4-80,0)

Stav: DIAMO, s. p. má právo užívat stavbu regulace Ploučnice (Zkapacitnění Ploučnice v úseku Srní potok – Noviny pod Ralskem – Stráž pod Ralskem). V návaznosti na chystaná revitalizační a protipovodňová opatření na Horní Ploučnici dle Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe organizace připravila v roce 2016 (ve spolupráci se správcem toku s. p. Povodí Ohře a dotčenými orgány státní správy a státního odborného dozoru) k projednání DUR Revitalizace Ploučnice I. etapa (říční km 76,40 až 80,00). V dokumentaci je projektováno odstranění zpevňující břehové fólie na většině řešené části toku a vytvoření 5 meandrů a 2 slepých ramen.