Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Historie podniku

1945 – 23. 11. 1945 byla podepsána mezistátní dohoda mezi Československou republikou a Sovětským svazem o průzkumu, těžbě a dodávkách radioaktivních surovin do Sovětského svazu.

1946 – 1. 1. 1946 byl v Jáchymově, známém historickou těžbou stříbra a uranu, založen uranový průmysl pod názvem národní podnik Jáchymovské doly v Jáchymově. Tento národní podnik byl podřízen Ústřednímu ředitelství čs. dolů v rámci Ministerstva průmyslu.

1955 – Název Jáchymovské doly, n. p., byl zrušen a byla ustanovena Ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin (ÚSVTRS) s osmi organizačními jednotkami pro těžbu a zpracování uranu, stavební a strojírenskou činnost.

1960 – Ředitelství ÚSVTRS bylo přemístěno z Jáchymova do Příbrami, do oblasti s největší těžbou.

1967 – Název ÚSVTRS byl změněn na Československý uranový průmysl (ČSUP), podřízený Ministerstvu hornictví.

1976 – Zřízena státní hospodářská organizace Československý uranový průmysl, koncern, Příbram.

1988 – K 1. 7. 1988 byl založen státní podnik ČSUP, koncern, Příbram.

1989 – Vláda přijala 19. 10. 1989 usnesení o útlumovém programu těžby uranu a související činnosti. Na základě tohoto rozhodnutí došlo k rozsáhlé restrukturalizaci uranového průmyslu, doprovázené značným omezením všech aktivit včetně výroby uranového koncentrátu a privatizací činností nesouvisejících přímo s těžbou a zpracováním uranové rudy.

1991 – V souvislosti s ukončením těžby uranových rud na ložisku Příbram bylo ředitelství ČSUP přestěhováno do Stráže pod Ralskem. Dochází k řadě organizačních změn v souvislosti s restrukturalizací výrobní a hospodářské činnosti uranového průmyslu.

1992 – Státní podnik ČSUP byl přejmenován na DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem (k 1. 5. 1992), byla zahájena privatizace některých odštěpných závodů DIAMO, s. p.

Zahájena výstavba Podzemního plynového zásobníku Háje.

1993 – Po rozdělení ČSFR se stává státní podnik DIAMO právním nástupcem ČSUP a vlastníkem zařízení na území České republiky.

19942000 – DIAMO, státní podnik, pokračuje v procesu privatizace a transformace na tržní ekonomiku, postupně se snižuje produkce uranu.

1995 – Zahájena likvidace hlubinného dolu na uran Hamr I.

1996 – Zahájena likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž pod Ralskem.

2001 – 1. 11. 2001 byl ke státnímu podniku DIAMO připojen bývalý státní podnik Rudné doly.

Státní podnik DIAMO má uzavřenou dlouhodobou odbytovou smlouvu na roky 2001–2005 s a. s. ČEZ Praha.

2002 – 1. 1. 2002 byla ke státnímu podniku připojena likvidovaná část ostravsko-karvinských dolů pod názvem o. z. ODRA.

2004 – Na základě usnesení vlády č. 1128/2003 byla ke státnímu podniku od 1. 1. 2004 připojena lokalita Barbora společnosti OKD, a. s., včetně centra pro výplatu sociálních dávek horníků podle zákona 154/2002 Sb. a UV č. 913 z roku 1999.

2005 – Schváleno usnesení vlády ČR č. 1316 k dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka, umožňující pokračovat v těžbě a úpravě až do roku 2008 a uzavřena smlouva s Fondem národního majetku o úhradě nákladů spojených s likvidací chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem ve výši 1 948 mil. Kč na realizaci investičních akcí, řešících důsledky chemické těžby uranu.

2006 – Výrazný nárůst světových cen uranu vytváří perspektivu pokračování těžby na o. z. GEAM i přes hranici roku 2008, státní podnik realizoval prodej části své výroby do zahraničí za ceny umožňující efektivní těžbu.

2007 – Usnesení vlády č. 565 k prodloužení těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka, sloučení o. z. Sanační práce Ostrava a o. z. ODRA Ostrava-Vítkovice do jednoho subjektu – o. z. ODRA Ostrava-Vítkovice k 1. 2. 2007.

2008 – Usnesení vlády č. 15 ze dne 9. ledna 2008 – k návrhu na vypořádání škod z nedořešených závazků při převodu majetku úpadce společnosti s ručením omezeným OSTRAMO, Vlček a spol., do vlastnictví státu, vzniklých v rámci prohlášeného konkurzu.

Zahájení stavby „Zpracování matečných louhů“ ve Stráži pod Ralskem o celkových nákladech přes 1,4 mld. Kč, která významně zkrátí sanaci ložiska Stráž.

Zahájení projektu, financovaného z fondů EU – Operační program Životní prostředí: „Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže po zpracování uranových rud na lokalitě MAPE Mydlovary“.

Zahájeny práce na odtěžování obsahu lagun OSTRAMO.

2009 – Zahájení provozu „Zpracování matečných louhů“ ve Stráži pod Ralskem.

Usnesení vlády č. 1584 ze dne 21. prosince 2009 ke Zprávě o kritické finanční situaci státních podniků zabezpečujících proces zahlazování následků hornické činnosti a odstraňování ekologických škod v roce 2010 a následujících letech.

2010 – Zahájení „Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách“.

Ukončení technických prací na významné akci financované z Operačního programu ŽP na lokalitě Mydlovary.

2011 – Zahájení ražeb v rámci projektu výstavby podzemního zásobníku plynu Rožná.

Ukončeno vymístění projektovaného objemu materiálu z lagun OSTRAMO.

2012 – Dokončena výstavba technologie neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 a v červenci byla tato technologie uvedena do zkušebního provozu.

Ukončeny práce na akci „Likvidace areálu úpravny Příbram – Březové Hory, včetně sanace souvisejícího území“.

2013 – Technologie neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 uvedena do trvalého provozu.

2014 – Zahájeny práce na akcích „Sanace povrchových areálů“ a „Likvidace Chemické úpravny“ v oblasti Stráž pod Ralskem z prostředků Operačního programu životního prostředí.

Vláda ČR schválila v usnesení č. 1086 z 22. 12. 2014 pokračování těžby a úpravy uranu na ložisku Rožná do roku 2017, a to bez nároku na finanční zdroje státu (tj. po dobu její ekonomické výhodnosti).

2015 – Ukončeny likvidace a sanace posledních povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem.

Podepsána Prováděcí smlouva na vymístění a likvidaci nadbilančních kalů z lokality laguny OSTRAMO.

2016 – Významné historické milníky: výročí 70 let uranového průmyslu v České republice a 50 let od založení účelové organizace Uranové doly.

Vyvedení milionté tuny kontaminantů z cenomanské zvodně zasažené technologickými roztoky po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž pod Ralskem.

Na základě usnesení vlády ČR č. 50 z 25. 1. 2016 byla k 31. 12. 2016 ukončena komerční těžba na ložisku Rožná.

2017 – Významné historické milníky: výročí 60 let od zahájení těžby uranové rudy na ložisku Rožná.

Podepsána Smlouva o zajištění provozuschopnosti Podzemního výzkumného pracoviště Bukov mezi státním podnikem DIAMO a Správou úložišť radioaktivních odpadů.

Zahájena sanace odvalu Heřmanice, zahájen provoz separační linky na homogenizaci hlušiny.

Vytěžení posledního vozu uranové rudy z Dolu Rožná dne 27. 4. 2017, ukončení šedesátileté éry těžby uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky.

Zahájena investiční akce rekonstrukce technologie NDS 6.

Slavnostní udělení Ceny za bezpečnost v hornictví – Zlatého Permona – státnímu podniku DIAMO, odštěpnému závodu GEAM Dolní Rožínka.

Na základě usnesení vlády ČR č. 655 ze dne 18. 9. 2017 zajištění financování nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem pro období 2018–2022. Na základě usnesení vlády ČR č. 610 ze dne 4. 9. 2017 změna způsobu financování výše uvedených nákladů od 1. 1. 2019.

Vláda ČR uložila usnesením vlády ČR č. 713 ze dne 11. 10. 2017 ke Zprávě o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin Evropské unie a některých dalších surovin státnímu podniku DIAMO ve spolupráci s Českou geologickou službou zajišťovat ocenění ložisek strategických surovin ČR jako majetku státu a sestavit návrh dalšího postupu při jejich osvojování.

Zahájení prací na zakázce „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly“, odstraňování zbylých 91 tisíc tun kalů z lagun OSTRAMO.

2018 – Slavnostní otevření nově vybudovaného dílenského komplexu na šachtě č. 16 o. z. Správa uranových ložisek, Příbram.

Ukončení technické rekultivace v rámci sanační akce Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi představující vyčištění a úpravu břehů tří rybníků a položení nového výpustného a přepouštěcích potrubí.

Vybudování památného místa na ohlubňovém povalu jámy č. 3 Dolu Hamr I.

DIAMO, státní podnik, pořádal pod záštitou Českého báňského úřadu, Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu a Těžební unie Hornické sympozium v Jihlavě.

Dokončení akce „Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku“.

Dokončení výstavby a zahájení provozu rekonstruované technologie neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6 o. z. Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem.

2019 – Významné historické milníky: výročí 70 let od zahájení těžby uranové rudy na Příbramsku.

Koupě části závodu – čistírny lagunových vod v Ostravě a zajištění čištění silně kontaminovaných vod z prostoru ropných lagun po chemičce OSTRAMO vlastními silami s. p. DIAMO prostřednictvím odštěpného závodu ODRA v Ostravě.

Vyvedení milionté tuny kontaminantů na technologii Neutralizační a dekontaminační stanice matečných louhů odštěpného závodu Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem.

Splnění dílčího termínu likvidace ropných kalů v areálu lagun OSTRAMO v Ostravě. Ke konci roku vyvezla firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. dle plánu celkem 30 tisíc tun upravených kalů k ekologické likvidaci.

2020 – Zahájení geologického průzkumu zásob zlata ve Zlatých Horách na Jesenicku.

Dokončení desetiletého projektu „Velký metan“, který zahrnuje systém technických opatření na ochranu ostravsko-karvinské aglomerace před ohrožením nekontrolovanými výstupy důlních plynů na povrch, zejména metanu. V souvislosti s projektem převzal odštěpný závod ODRA v Ostravě všechny bezpečnostní prvky protimetanových opatření a činnosti související s výstupy důlních plynů na Ostravsku a zajišťuje jejich provoz.

Zahájení mezinárodního projektu LIFEPOPWAT financovaného z prostředků programu LIFE, zaměřeného na výstavbu a ověření účinnosti unikátní technologie, založené na umělých mokřadních systémech pro čištění vod kontaminovaných pesticidy v areálu výsypky bývalého lomu Hájek v Karlovarském kraji.

Podpis Smlouvy o spolupráci při provozu Podzemního výzkumného pracoviště Bukov mezi státním podnikem DIAMO a Správou úložišť radioaktivních odpadů na zajištění prací do roku 2030 s možností prodloužení do roku 2035.

Ukončení likvidačních prací v areálu bývalého Dolu Křižany I odštěpného závodu Těžba a úprava uranu a vybudování mokřadu.

Zahájení procesu postupného převodu utlumovaných dolů a dobývacích prostorů OKD, a.s., do majetku státu, s právem hospodařit pro státní podnik DIAMO na základě usnesení vlády č. 949 ze dne 21. září 2020 k návrhu postupu státního podniku DIAMO, s. p. k zahlazení následků hornické činnosti v rámci jednotlivých dolů a souvisejících dobývacích prostorů společnosti OKD, a.s.

V návaznosti na usnesení vlády č. 949 ze dne 21. září 2020 založení nových odštěpných závodů státního podniku DIAMO od 29. 10. 2020, a to odštěpného závodu HBZS v Ostravě a odštěpného závodu DARKOV v Karviné.

2021 – V návaznosti na usnesení vlády č. 949 ze dne 21. září 2020 koupě částí závodu OKD, a.s., do majetku státu, s právem hospodařit pro státní podnik DIAMO, a jejich převzetí odštěpným závodem DARKOV v Karviné – k 1. lednu 2021 utlumovaných dolů v lokalitě Útlum – Jih a Útlum – Sever (Důl Staříč, Důl Frenštát, Důl Dukla a Důl Lazy), včetně souvisejících dobývacích prostorů Staříč, Trojanovice, Petřvald I, Dolní Suchá a Lazy a k 1. březnu 2021 utlumovaných dolů Darkov a ČSA, včetně souvisejících dobývacích prostorů Doubrava u Orlové, Karviná – Doly I, Karviná – Doly II a Darkov.

Podpis čtyřstranného Memoranda o spolupráci při transformaci území po ukončení těžby v Moravskoslezském kraji mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu, státním podnikem DIAMO, Moravskoslezským krajem a krajskou společností Moravskoslezské Investice a Development.

Vstup státního podniku DIAMO do Spolku svatá Barbora, který pomáhá osiřelým dětem a rodinám horníků a dalších zaměstnanců dolů.

Vybudování akreditované zkušební laboratoře na odštěpném závodě ODRA v Ostravě pro měření a vyhodnocování výstupů důlních plynů.

Dokončení navýšení koruny hrází II. etapy odkaliště na odštěpném závodě Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem a rozšíření úložného prostoru pro další ukládání neutralizačních kalů vznikajících při neutralizaci zbytkových technologických roztoků po chemické těžbě uranu v lokalitě Stráž pod Ralskem.

15 let od založení Mezinárodního školicího střediska „World Nuclear University – School of Uranium Production“, provozovaného pod patronací World Nuclear University v Londýně a ve spolupráci s mezinárodními jadernými organizacemi OECD/NEA a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii.

Podpis Memoranda o spolupráci na revitalizaci míst poškozených těžbou uhlí mezi státním podnikem DIAMO a Statutárním městem Ostrava.

První demolice nepotřebného důlního objektu od převzetí utlumených dolů od OKD na začátku roku – likvidace ocelového mostu v Paskově na Frýdecko-Místecku, po kterém se přepravovala hlušina z úpravny Dolu Paskov na haldu.

Založení nového odštěpného závodu PKÚ k 1. 12. 2021, a to v návaznosti na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu, projednaný vládou ČR, na fúzi státních podniků DIAMO a Palivový kombinát Ústí k 1. 1. 2022.

2022 – Významné historické milníky: výročí 20 let od založení odštěpného závodu ODRA v Ostravě.

Sloučení státních podniků DIAMO a Palivový kombinát Ústí fúzí k 1. 1. 2022 a začlenění činností PKÚ v oblastech po těžbě hnědého a černého uhlí a ropy v severozápadních Čech, Trutnova, Kladna a Hodonína pod odštěpný závod PKÚ.