Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Lom Hájek

Na lokalitě lom Hájek u Karlových Varů byla v 60. letech 20. stol. prováděna těžba uranu s doplňkovou těžbou kaolínu, bentonitu a čediče. V blízkosti těžby byla v předpolí lomu založena i výsypka, do které bylo v letech 1966 až 1968 neřízeně uloženo cca 3 000 až 5 000 t balastních izomerů a chlorovaných benzenů z výroby hexachlorocyklohexanu (HCH) ze Spolany Neratovice. Navezení těchto látek proběhlo v několika etapách, přesné údaje o množství a místě uložení nejsou v současné době známy. Samotný odval byl založen v pramenné oblasti Ostrovského potoka a v důsledku negativního vlivu podzemních vod byl postižen sesuvem. V průběhu času se v důlních vodách, vytékajících z výsypky, objevily již zmíněné kontaminanty. 

DIAMO, s. p., provádí od roku 1991 podrobný hydrologický, klimatologický a hydrochemický monitoring lokality.