Program LIFEO projektu LIFEPOPWAT

Mezinárodní projekt spolupráce financován EU v rámci programu LIFE grantovou smlouvou č. LIFE 18 ENV/CZ/000374. 

LIFEPOPWAT je inovativní technologie založená na umělých mokřadních systémech pro čištění vod od pesticidních látek. (Innovative technology based on constructed wetlands for treatment of pesticide contaminated waters)

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Celkový rozpočet: 889.986 EUR
Příspěvek EU: 489.986 EUR
Podpora z MŽP (dotace): 153.203 EUR
Podpora ze SR: 247.290 EUR
Doba trvání projektu: 01/2020–12/2023
Cíl projektu

Cílem projektu LIFE je minimalizovat rizika pesticidu (izomeru lindanu) vytékajícího z výsypky bývalého lomu Hájek do okolního prostředí. Technologie čištění vod je založena na multikomponentním čistícím systému využívající přírodní procesy čištění. 

Izomery (α, β, γ, δ, ε) hexachlorocyklohexanu (HCH) a produkty jejich transformace jako např. chlorbenzeny (CB) jsou vážným a dlouhodobým environmentálním problémem na mnoha místech po celém světě. α, β, γ, δ – HCH jsou na seznamu Stockholmské úmluvy o persistentních organických látkách (POPs) a použití insekticidu lindanu (γ – HCH) je celosvětově zakázáno od roku 2009. Výroba lindanu jen v Evropě vedla ke vzniku minimálně čtyřiceti obřích skládek a jiných deponií, kde je celkové množství uložených HCH izomerů přes 250 tis. t. 


Partneři

Aarhus UniversityAarhus University

Aarhus UniversityAarhus UniversityAarhus UniversityAarhus University

Aarhus University