Aktuality

Leden–květen 2020

– výběr zhotovitele díla

– jednání s partnery projektu

Červen 2020 – uzavřena Smlouva o dílo se zhotovitelem Dekonta, a.s.
Srpen 2020

– předání staveniště zhotoviteli díla (Dekonta, a.s.)

– zahájení stavebních prací dle projektu

– monitoring vytékajících vod

Září 2020

– mezinárodní setkání partnerů projektu LIFEPOPWAT na lokalitě 

   za přítomnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary

– výkopové práce v jižní části stavby

– monitoring vytékajících vod

Říjen 2020

– pokračování prací v jižní části stavby (budování drenážního

   systému)

– monitoring vytékajících vod

Listopad 2020 – dokončené terénní práce pro vybudování betonových
   sedimentačních nádrží A1, A2, A3
– příprava plochy pro vybudování remediační nádrže
– monitoring vytékajících vod
Prosinec 2020 – vybetonovaná část sedimentačních nádrží
– příprava podloží pro výstavbu remediační nádrže
– monitoring vytékajících vod
Leden 2021 – stavební práce jsou vlivem nepříznivých klimatických podmínek
   pozastaveny
Únor 2021 – po pozvolném tání sněhu se stavební práce začaly dávat opět
   do pohybu
– práce navázaly pokládkou armatury ve střední části dna
   sedimentační nádrže
– monitoring vytékajících vod
Březen 2021 – stavební práce po dlouhé zimě pokročily
– vybetonováno dno sedimentační nádrže a spodní hrana stěny
– vybetonována 2 dna remediačních nádrží, pro zbývající dna
   probíhá příprava podloží
– monitoring vytékajících vod
Duben 2021 – na staveništi probíhají převážně betonářské práce
– zcela vybetonovány 2 remediační nádrže
– pokládka výztuže a montáž bednění u části sedimentační nádrže
   a u zbývajících remediačních nádrží
– odtěžování zeminy pro budování sorpčního remediačního
   systému, který je tvořen dvěma zemními obdélníkovými nádržemi
– odtěžování zeminy pro budování dočišťovacího aerobního
   mokřadního systému, který je tvořen zemní nádrží ve tvaru „hada“
– v přípravné fázi změna v projektové dokumentaci ohledně
   zastřešení remediačního systému z důvodu přístupnosti k výplním nádrží
– zprůchodněno odvodňovací potrubí, které je vedeno podél cesty
   z jámy od subhorizontálního vrtu
– monitoring vytékajících vod
Květen 2021 – na lokalitě jsou téměř dokončeny betonářské práce
– příprava dna sorpčního remediačního systému (pokládka geotextílie
   a hydroizolace) – jedné ze dvou budoucích nádrží
– příprava dna dočišťovacího aerobního mokřadního systému (pokládka
   geotextílie a hydroizolace)
– zpětný zásyp a hutnění mezi sedimentační nádrží a remediačními
   nádržemi
– monitoring vytékajících vod
– instalace části rozvodů pro budoucí automatické vzorkování vod
   společností Photon Water Technology s. r. o. (člen mezinárodního
   konsorcia)
– ve dnech 24. až 26. května 2021 se v Karlových Varech konalo 3. pracovní
   setkání partnerů mezinárodního projektu LIFEPOPWAT
Červen 2021 – nadále pokračuje budování posledních částí systému „Pasivního
   remediačního systému“ a „Dočišťovací aerobní mokřadní systém“
   v podobě zemních výkopových prací, hutnění a pískování, pokládky
   geotextílie a hydroizolace
– provedena instalace dřevěných přepážek v remediačních nádržích
– vybetonován sběrný žlab u remediační nádrže
– vybetonována čerpací šachtice pro přečerpávání vod staré drenáže D
– zásyp zeminou a instalace čerpadel do čerpací šachtice
– provedena pokládka chráničky a kabelů elektrického vedení podél
   gabionové zdi, následný zásyp zeminou
– řešeny změny v projektové dokumentaci, a to realizace
   zastřešení remediačních nádrží, materiál přelivových hran, zhotovení
   jednotlivých čerpacích míst v každé remediační nádrži, usazení
   propojovacích žlabů mezi systémy do betonového lože, úprava výplní
   mokřadů s volnou hladinou
Červenec 2021 – provedena částečná montáž obslužných lávek u sedimentačních
   nádrží „A“
– v remediačním systému „B“ částečně naplněny 2 nádrže železnými
   šponami
– úprava manipulační plochy mezi nádržemi remedičního systému „B“
– pokračují zemní práce na posledních částech systému (mokřadů s volnou
   hladinou „C“ a „D“)
– u systému „D“ provedena betonáž požeráku a osazení gabionových filtrů
   (zatím bez kamenné výplně)
– částečná příprava substrátu do „C“ a „D“ (návoz zeminy a borky)
– na lokalitu byly dopraveny betonové části budoucí šachtice na jímání vod
   z vrtu a drenáží (osazení šachtice je v jednání)
– pokračuje monitoring vytékajících vod
Srpen 2021 – úprava terénu podél gabionové zdi
– propojení remediačního systém “B” se sorpčním remediačním
   systémem “C”
– instalace odvodňovacích “Birco” žlabů
– instalace plošiny s rošty v čerpací šachtici
– napojení požeráku v dočišťovacím aerobním mokřadním systému “D”
– zemní práce a návozy výplní do zemních nádrží “C” a “D”
– vysázení převážně mokřadních rostlin do dočišťovacího aerobního
   mokřadního systému “D”
– úpravy terénu mezi nádržemi
– monitoring vytékajících vod