Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Ptáte se


Proč je sanace potřeba?

Sanace odvalu Heřmanice je potřebná kvůli některým environmentálním rizikům, která jsou spojená s dřívější s hornickou činností a následnou druhotně vzniklou termickou aktivitou hlušiny. Sanace má za cíl eliminovat tato rizika a přivést lokalitu do bezpečného stavu.

V lokalitě, kterou považujeme za starou ekologickou zátěž, bylo provedeno několik analýz závažnosti těchto rizik, a to jak zdravotních, tak environmentálních. Lokalita je rovněž kontinuálně monitorována. Podle výsledků těchto činností lze konstatovat, že hlavním rizikovým faktorem není aktuální stav lokality jako takové, ale nebezpečí rozšíření termického procesu do dosud nezasažených částí odvalu. Sanační zásah by tedy měl eliminovat především toto riziko. Sanační opatření nad rámec tohoto základního požadavku je možné, ale ne nezbytné. Jedná se především o cílové tvarování odvalu z hlediska krajinářského začlenění lokality.

Jak sanace probíhá?

Sanace zahrnuje různá technická opatření, jako je izolace termicky aktivních částí haldy, stabilizace materiálů a monitoring environmentálních parametrů. Tyto aktivity jsou navrženy s cílem podchytit případná rizika spojená s odvalem, eliminovat je a zajistit bezpečnost pro obyvatele a životní prostředí.

Základem je oddělovací stěna, která vznikla jako preventivní opatření s cílem zabránit šíření termické aktivity odvalu směrem do nezasažených částí odvalu včetně skládky chemických odpadů.

Jak práce na oddělovací stěně probíhají?

Práce na oddělovací stěně začaly po roce 2012. Původně byla realizace stěny povolena jako proluka v hlušinovém materiálu bez výplně, což je uvedeno v rozhodnutí OBÚ ze dne 30. 5. 2012. Následně bylo rozhodnuto o výplni proluky inertním a geotechnicky stabilním materiálem, čímž mělo dojít k vytvoření fyzické bariéry proti přenosu termické aktivity a k zamezení možnosti vstupu vzdušného kyslíku podporujícího endotermní hoření, do obnažených ploch (stěn zářezu). K tomuto opatření vydal Obvodní báňský úřad v roce 2014 kladné stanovisko. Dalším důležitým faktorem při rozhodování o zavezení oddělovací stěny bylo zajištění stability odtěžených svahů.

Proč se práce zastavily?

Zaprvé kvůli sporům se společností cresco&finance a.s., která nově vlastní pozemky pod více než polovinou odvalu. Tato společnost získala pozemky v roce 2022 za 48 milionů korun a za umožnění přístupu, který umožní pokračování sanačních prací požaduje nájemné ve výši okolo 30 milionů korun ročně. Odkup pozemku nabízí za téměř desetinásobnou částku, za kterou firma pozemek získala v roce 2022.

Druhým důvodem zastavení prací je zjištění Obvodního báňského úřadu, že společnost Ridera Bohemia a.s., která má na starosti vybudování oddělovací stěny, užívala při práci materiál, který nesplňuje smluvní a zákonné podmínky. Nyní kvalitu materiálu zkoumá Česká inspekce životního prostředí. Výsledky šetření ČIŽP na odvale napoví, jaký bude další postup.

Je zastavení prací nebezpečné pro obyvatele či životní prostředí?

Zastavení prací samo o sobě nepředstavuje akutní zvýšené nebezpečí pro obyvatele nebo životní prostředí, o čemž svědčí monitoring prováděný státním podnikem DIAMO. Pravidelný monitoring zahrnuje sledování teplot a emisí z odvalu, aby bylo zajištěno, že nedochází k žádným nežádoucím změnám, které by mohly ohrozit okolí.

Situaci na odvalu také pravidelně monitoruje Zdravotní ústav v Ostravě. Ten potvrzuje, že případný vliv odvalu na ovzduší v obydlených oblastech nevede k překračování příslušných limitních hodnot imisí. (Citace z dokumentu Státního zdravotního ústavu: Výsledky prašnosti byly porovnány s depozičním limitem uvedeným v Nařízení vlády č. 429/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který byl 12,5 g/m2 za 30 dní a můžeme konstatovat, že limit byl dodržen.)

Proč DIAMO neprovádí práce na pozemcích cresco&finance a.s. tak, aby sanace proběhla na celém území haldy?

DIAMO původně provádělo sanaci i na těchto pozemcích. Firma cresco&finance a.s. tyto pozemky získala až v roce 2022 a změnila přístup. Nový vlastník pozemků brání podniku DIAMO v pokračování zvoleného způsobu sanace a prostřednictvím získaných pozemků se domáhá finanční kompenzace za ztrátový projekt realizovaný na odvalu v letech 2017–2020, což komplikuje provádění sanace podle původního plánu DIAMO. Nyní vyžadují nájemné 30 milionů ročně nebo odkup pozemků skoro za desetinásobek pořizovací ceny. Ta byla 48 milionů korun.

Dále je nutno uvést, že negativní vliv odvalu na své okolí, přestože není aktuálně nijak významný, se omezuje pouze na menší část rozlohy odvalu. Sanace na celém území haldy tedy není nezbytná. Naopak, na významné části plochy odvalu proběhla přirozená sukcese s rozvojem ekosystémů zahrnujících i zvlášť chráněné druhy, takže jakýkoli zásah do těchto lokalit by byl bezdůvodný a především kontraproduktivní.

Zároveň je vhodné upozornit, že v případě obnovení sanačních prací spojených s přesuny hmot (roztěžba hlušiny) nelze vyloučit, alespoň po přechodnou dobu, zhoršení stávající imisní situace, a to zejména v oblasti polétavého prachu a prašného spadu. Tato aktivita si vyžádá aplikaci protiprašného opatření (viz intenzivní prášení spojené s odtěžbou materiálů na východním okraji odvalu společností Ostravské rekultivace). Negativním průvodním jevem sanace bude i zvýšený pohyb nákladních vozidel. Rovněž se očekává zvýšený transport cizorodých látek (obsažených v odvalu) do vodního prostředí.

Proč je zastavení prací nezbytné?

Zastavení prací je nezbytné, aby DIAMO mohlo řešit vzniklé právní, technické a majetkové problémy. Je důležité, aby veškerá sanace probíhala v souladu s právními normami a technickými standardy, ale také aby nedošlo k plýtvání veřejných finančních prostředků.

Jaké kontroly nyní probíhají?

DIAMO provádí kontinuální monitorování teplot a měření dalších environmentálních parametrů (ovzduší, voda) na odvalu. Kromě toho probíhají kontroly ze strany státních orgánů, jako je báňský úřad a inspekce životního prostředí, které ověřují dodržování předpisů a bezpečnostních standardů a kvalitu materiálu využívaného k budování OVS.

Kdy bude jasno o dalším postupu?

DIAMO se snaží problémy řešit co nejrychleji, ale pokud vlastník pozemků nezmění přístup bude časový rámec pro další postup záviset na výsledcích soudních sporů expertních posouzení a dalších technických vyhodnoceních. Postup sanace rovněž zásadně ovlivní závěry kontroly ČIŽP.

Hrozí z haldy bezprostřední nebezpečí v důsledku zastavení prací?

Na základě dosavadních informací a pravidelného monitoringu neexistuje bezprostřední nebezpečí pro obyvatele nebo životní prostředí z důvodu zastavení sanace. DIAMO nadále sleduje situaci a je připraveno okamžitě zasáhnout v případě jakýchkoli znepokojivých změn.