Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Fakta


Prach 

Původcem prachu z haldy nejsou, za poslední 2 roky, činnosti státního podniku DIAMO.

Stížnosti občanů na prach z haldy, uveřejněné například v Událostech ČT a v pořadu Reportéři ČT, šetřila Česká inspekce životního prostředí a Obvodní báňský úřad. Státní podnik DIAMO už téměř 2 roky na odvalu hlušinu neodtěžuje, provádí pouze injektáže a monitoring, které prach nevytvářejí.

Ostravská těžební, a.s., která je propojená s vlastníkem pozemků společnosti cresco&finance a.s., na východní straně odvalu provádí na vlastní rozhodnutí odtěžbu hlušiny a ukládání materiálů.

DIAMO i přes opakované výzvy nedostává informace od společnosti Ostravská těžební, a.s., a nemá faktický vliv na to, co se tam děje.

Státní podnik DIAMO se se způsobem provádění těchto prací nemůže ztotožnit, když například došlo k odhalení paty odvalu a tím k zvýšení přístupu vzduchu.

Obvodní báňský úřad odmítl odval rozdělit na dva. Jeden v kompetenci státního podniku DIAMO a druhý v kompetenci vlastníka pozemku.

Stavební úřad Magistrátu města Ostrava i přes výhrady státního podniku DIAMO prodloužil územní rozhodnutí společnosti Ostravská těžební, a.s., přičemž stavba, která započala v roce 2011, měla být dokončena již v roce 2023.

Východní část odvalu (pořízeno dne 4. 5. 2023)


Cena obvyklá za pozemky pod odvalem

Od léta 2023 oficiálně deklaruje společnost cresco&finance a.s., že pozemky prodá nebo pronajme za ceny obvyklé, které vychází z cen, za které v regionu prodává nebo pronajímá DIAMO Znalecký posudek Cresco 2022, Znalecký posudek Cresco 2023, Znalecký posudek Morison 2023.

Cresco&finance a.s. už neuvádí, že ceny odvozuje od cen pozemků v průmyslových zónách, kde jsou pozemky zainvestované, se sítěmi a připravené v souladu s územním plánem na výstavbu a že jde o komerční využití.

Máme odborné zhodnocení posudku cresco&finance a.s., který dokládá, že je to zcela mimo realitu a že znalec nepostupoval správně Znalecký posudek zadaný DIAMO.

Cresco&finance a.s. pořídilo pozemky za 46 mil. Kč, (odpovídá ceně obvyklé viz posudek DIAMO), ale chce za ně 430 mil. Kč.

Cresco&finance a.s. nabízí nájem za 30 mil. Kč/rok, přičemž nájem dosud je stanoven ve výši 2,2 mil. Kč za rok.

Podotýkáme, že DIAMO na pronajatých pozemcích provede sanaci, mimo jiné i pro majitele pozemků, což povede ke zhodnocení pozemků.

DIAMO od doby, kdy cresco&finance a.s. nabylo pozemky, vede s majitelem jednání o odkoupení nebo pronájmu pozemků. V roce 2022 byl státní podnik DIAMO se žádostí o koupi pozemků systematicky odmítán s tím, že by majitel cresco&finance a.s. a Ostravská těžební, a.s., ztratil páku proti státnímu podniku DIAMO ve sporu o využití třídicí linky, kterou DIAMO odmítlo využívat při sanaci.

V roce 2023 pak požadavky majitele cresco&finance a.s. začaly na úrovni 677 mil. Kč za odkup pozemků. Postupně cresco&finance a.s. snížilo cenu na 425 mil. Kč s tím, že tato cena odpovídá finanční ztrátě způsobené investicí a provozem třídicí linky. Tato suma se pak objevila i jako údajná cena obvyklá ve znaleckém posudku oceňujícím pozemky cresco&finance a.s. viz výše.

Opravdu je toto chování v souladu s veřejnými výstupy zástupců cresco&finance a.s.?


Aktualizovaná analýza rizik

Byla zpracována v roce 2021 a zohlednila vývoj a nové skutečnosti na odvale.

Je zpracována dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí, je to základní a v praxi odstraňování ekologických zátěží zavedený proces hodnocení závažnosti kontaminace na životní prostředí a obyvatele.

Protože je tento dokument klíčový, je podrobován připomínkám všech dotčených úřadů Magistrátu města Ostravy, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Obvodnímu báňskému úřadu, České inspekci životního prostředí, Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, MŽP k němu vydává stanovisko a výstupy se promítají do databáze SEKM. Na základě vyhodnocené priority pak stát uvolňuje finanční prostředky. Není to tedy názor jednoho člověka, byť třeba znalce s kulatým razítkem, je to analýza, která prochází oponenturou.