Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Oddělovací vzdušná stěna (OVS)


Oddělovací vzdušná stěna je preventivním bezpečnostním opatřením, které odděluje skládku chemických odpadů od termicky aktivní části odvalu a má zabránit případné havárii.

V roce 2012 byla v realizaci tohoto preventivního sanačního opatření povolena proluka v hlušinovém materiálu bez výplně (viz Rozhodnutí OBÚ ze dne 30. 5. 2012 a citace z plánu: „Zhotovení vzdušné stěny, čímž dojde k oddělení chemické skládky od termicky aktivní části odvalu“) a od této doby se v praxi začal používat termín „oddělovací vzdušná stěna“

V roce 2014 na základě stanoviska OBÚ (viz Sdělení OBÚ ze dne 21. 7. 2014) bylo vedením závodu rozhodnuto o výplni proluky inertním a geotechnicky stabilním materiálem. Tímto materiálem měl být harmonizovaný stavební výrobek skupiny kamenivo dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, příp. neharmonizovaný stavební výrobek podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Důvodem pro toto rozhodnutí bylo zamezení přístupu vzduchu do spodních partií odvalu, který by mohl intenzifikovat endotermní hoření, stabilizace proluky s cílem zamezení sesouvání obnažených strmých svahů vzniklých odtěžbou hlušiny a uvedení terénu do přírodě blízkého jednolitého tvaru. Samotný termín „Oddělovací vzdušná stěna“ však v navazující dokumentaci již zůstal zachován.

Do roku 2021 proběhlo na odvale 22 veřejnosprávních kontrol, přičemž žádná z nich nekonstatovala jakékoli závady ve vztahu k postupu sanace a rekultivace, včetně realizace OVS A.

Schéma OVS

Kontroly dozorových orgánů i státního podniku DIAMO zjistily, že výplňový materiál oddělovací vzdušné stěny, která má zabránit případnému postupu termické aktivity ze střední části odvalu směrem ke skládce chemického odpadu, neodpovídá požadavkům dle dohody o provedení zásypu uzavřené mezi zhotovitelem zásypu a provozovatelem odvalu.

Zhotovitele zásypu jsme vyzvali, aby ve věci navezení nevhodného materiálu zjednal nápravu. Státní podnik DIAMO do dnešního dne oddělovací vzdušnou stěnu nepřevzal a uplatňuje práva k odstranění nedostatků ze zjištěných kontrol.

DIAMO v této věci také podalo trestní oznámení na neznámého pachatele, které by mělo nezávislé a objektivně prošetřit, zda při umisťování nevhodného materiálu do oddělovací vzdušné stěny nedošlo ke spáchání trestného činu.

Současné vedení státního podniku DIAMO zároveň kvůli zjištěným pochybením odvolalo vedení odštěpného závodu ODRA v roce 2022 a provedlo další personální kroky. Další opatření pak státní podnik podnikne s ohledem na závěry z vyšetřování vedeného orgány činnými v trestním řízení.

V roce 2022 místně příslušný báňský úřad rozhodl, že do oblasti budované oddělovací vzdušné stěny už nesmí být navážen žádný další materiál, a to i přesto, že v roce 2020 právě tento úřad na heřmanickém odvalu provedl mj. kontrolu návozu a odvozu materiálu a ve své závěrečné zprávě konstatuje, že kontrola je bez závad (viz Protokol o kontrole OBÚ).

Státní podnik DIAMO zadal také vypracování expertních posouzení, a to jak na kvalitu materiálů uložených do oddělovací vzdušné stěny, tak také na funkčnost oddělovací vzdušné stěny. Z prvního posudku vyplývá, že některé materiály uložené zhotovitelem do stěny nejsou deklarovaným výrobkem, ale mají také charakter stavebních odpadů s nadlimitním obsahem PAU. Posudek, zda materiál plní podmínku nehořlavosti, lze očekávat v dubnu 2024. Prozatím lze konstatovat, že podle posudku, který si nechala zpracovat dodavatelská společnost Ridera Bohemia a.s. na nehořlavost materiálu, k přenosu termické aktivity dojít nemůže.