Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

ARCHIVNÍ FONDY A SBÍRKY

Fondy uložené v Archivu DIAMO v Příbrami a na jeho územních pracovištích ve Stráži pod Ralskem, Dolní Rožínce a Ostravě

Významnou část archivních fondů tvoří písemnosti související s průzkumem, těžbou a zpracováním radioaktivních surovin. Původcem dokumentů je státní podnik DIAMO a jeho předchůdci – národní podnik Jáchymovské doly v Jáchymově, Ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin a Československý uranový průmysl.

Jedná se zejména o geologicko-měřickou dokumentaci, která obsahuje závěrečné zprávy o jednotlivých ložiskách, výpočty zásob, evidenci stavu a odpisy zásob i samotné horninové vzorky a vrtná jádra z těžebních či zkoumaných lokalit, a sice z Příbrami, Zadního Chodova, Vítkova, Dyleně, Olší, Okrouhlé Radouně, z oblasti Jáchymova, Horního Slavkova a Dolní Rožínky.

Archiv uchovává také neuranovou dokumentaci z bývalých státních podniků Rudné doly Příbram a Rudné doly Jeseník.

Jsou zde uloženy fondy přímých předchůdců státních těžebních podniků s často odlišným výrobním programem. Továrna na poutní a kovové předměty Bratří Weilové a spol. v Příbrami vyráběla svátostky (devocionálie), tj. svaté obrázky, křížky, růžence, medailónky, sošky, a to nejen pro příbramskou Svatou Horu, ale i pro olomoucký Svatý Kopeček či Hostýn, a vyvážela je i do zahraničí.

Z období před rozvojem uranového průmyslu pochází negativy na skleněné podložce (skleněné desky) nebo specifický pramen – knihy osazenstva dolu (Mannschafstbuch), z fondu Báňské ředitelství Příbram a také důlní mapy z 18. a 19. století z oblasti Jáchymova a Příbrami.

Součástí archivních souborů jsou důlní mapy, stavební dokumentace šachet a závodů, fotografický materiál, včetně fotografií areálů dolů i podzemí a volnočasových aktivit horníků a filmy pro výukové a instruktážní účely.

Archiv pečuje o hornické standarty a vyznamenání.

Mezi nejvýznamnější archiválie patří opis československo-sovětské dohody o těžbě uranu a jeho dodávkách do Sovětského svazu z 23. 11. 1945 nebo zápisy z přísně tajných jednáních o tomto projektu, tj. o vytěžení a vývozu uranové rudy do Sovětského svazu, s krycím názvem „Chalupa“.

Značně žádané jsou dokumenty z bývalé „tajné spisovny“ ve fondu Československý uranový průmysl, Generální ředitelství, například roční bilance, geologické údaje, informace o zaměstnancích, hlášení o těžbě, zápisy z porad ředitele, stavy zásob na ložiskách, fotodokumentace, protokoly k závažným úrazům, závěrečné zprávy ke geologickému průzkumu i závěrečné zprávy k likvidacím jednotlivých ložisek.

Za připomenutí stojí dokumenty o výstavbě panelových sídlišť ve fondu Projektový ústav uranového průmyslu Ostrov nad Ohří, dokumentace o vývoji strojů a zařízení pro výstavbu a provoz dolů, řešení dopravy materiálu apod. ve fondu Vývojová základna uranového průmyslu Kamenná, nebo písemný materiál k výstavbě vodního tunelu Želivka, jenž byl ražen hornickým způsobem národním podnikem Podzemní inženýrské stavby.

Hojně jsou využívány osobní spisy, mzdové listy a dozimetrické listy (expoziční karty), ale také odškodňovací, rentové a soudní spisy bývalých zaměstnanců státního podniku DIAMO a jeho právních předchůdců, které slouží zejména k doložení odpracovaných let, případně k potvrzení dosažení nejvyšší přípustné expozice, tj. určeného počtu odpracovaných směn v podzemí.


Fondy a sbírky uložené v Archivu Slezská Ostrava

Archiválie uložené ve fondech a sbírkách zachycují vznik společnosti OKD od existence nejstarších těžařstev po nejnovější vývoj v období akciové společnosti.

Fondy jsou rozděleny do pěti skupin:

  • Fondy s označením I – materiály před znárodněním a vznikem státního podniku. Mezi nejvýznamnější z této skupiny patří bezesporu fond Ředitelská konference Ostravsko-karvinského revíru, což byla zájmová organizace majitelů dolů. Co se týká rozsahu, obsahuje materiál z let 1868–1947, a to především statistické povahy. Jako významné archiválie je možné uvést např. protokoly o poradách ŘK a sboru plnomocníků z let 1888–1909, 1910–1945, 1945–1946, zápisy o poradách báňských inspektorů těžařstev nebo zprávy obchodních komor z let 1919–1945. Z dalších fondů této kategorie je nutné zmínit fond Severní dráha Ferdinandova s časovým rozsahem 1836–1950, zde lze mezi nejdůležitějšími archiváliemi jmenovat zápisy o valných hromadách akcionářů a obchodní zprávy z let 1855–1942 nebo slojový katastr důlních závodů – profily slojí z let 1884–1947. Fondy Báňská a hutní společnost 1857–1955, Vítkovické horní a hutní těžířstvo a další obsahují nenahraditelné informace o těžbě, výrobě a dalších ekonomických záležitostech.
  • Fondy s označením II – materiály po vzniku státního podniku. Zde je největším a nejvýznamnějším pramenem k dějinám OKD po roce 1946 fond OKD, koncern, Ostrava, s časovým rozsahem 1870–1993. Jsou zde uloženy veškeré materiály z činnosti podniku. Obsahuje zápisy o poradách vedení, akty řízení. Zajímavý je věstník OKD z let 1947–1958, normativní základy znárodnění z let 1945–1946, zřizování národních podniků z let 1952–1956 nebo pohledávky vůči Německu z období války z let 1946–1959. Mezi další fondy v této skupině patří fondy jednotlivých důlních i nedůlních podniků koncernu, např. fond OKD, Báňské stavby, koncernový podnik, Ostrava, fond OKD, Ostravsko-karvinské koksovny, koncernový podnik, Přívoz.
  • Fondy s označením III – pozůstalosti významných pracovníků OKD. Jedná se např. o pozůstalost Jana Lisníka, Ing. Miroslava Šmída, Dr. Ing. Otto Golda a dalších.
  • Fondy s označením IV – sbírky vytvořené v archivu, nepocházejí od jednoho původce, ale mají jeden nebo více společných znaků. Zde je asi nevýznamnější Sbírka katastrálních map s časovým rozsahem 1836–1921, která vznikla z činnosti různých dolů a podniků. Na některých katastrálních mapách obcí jsou zvlášť označeny vrty, vrtné kruhy, situace jednotlivých závodů OKR, bytový a pozemkový majetek důlních společností revíru. Z dalších sbírek stojí za zmínku kupříkladu Sbírka soudobé dokumentace, která obsahuje noviny a časopisy jednotlivých dolů a podniků až do současnosti. Významnou součástí sbírky jsou i výstřižky novinových článků o OKR z let 1961–1990. Mezi méně známé sbírky patří třeba Sbírka plakátů z let 1921–1955, která obsahuje plakáty týkající se mzdových a sociálních problémů horníků nebo Sbírka fotokopií, obsahující fotokopie archiválií, týkající se dělnického hnutí a období osvobození v roce 1945.
  • Fondy s označením V – materiály po vzniku akciové společnosti OKD. Fondy jsou většinou neuzavřené.


Přehled fondů a sbírek

Archivní pomůcky