Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie

Historie podniku

1945 – 23. 11. 1945 byla podepsána mezistátní dohoda mezi Československou republikou a Sovětským svazem o průzkumu, těžbě a dodávkách radioaktivních surovin do Sovětského svazu.

1946 – 1. 1. 1946 byl v Jáchymově, známém historickou těžbou stříbra a uranu, založen uranový průmysl pod názvem národní podnik Jáchymovské doly v Jáchymově. Tento národní podnik byl podřízen Ústřednímu ředitelství čs. dolů v rámci Ministerstva průmyslu.

1955 – Název Jáchymovské doly, n. p., byl zrušen a byla ustanovena Ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin (ÚSVTRS) s osmi organizačními jednotkami pro těžbu a zpracování uranu, stavební a strojírenskou činnost.

1960 – Ředitelství ÚSVTRS bylo přemístěno z Jáchymova do Příbrami, do oblasti s největší těžbou.

1967 – Název ÚSVTRS byl změněn na Československý uranový průmysl (ČSUP), podřízený Ministerstvu hornictví.

1976 – Zřízena státní hospodářská organizace Československý uranový průmysl, koncern, Příbram.

1988 – K 1. 7. 1988 byl založen státní podnik ČSUP, koncern, Příbram.

1989 – Vláda přijala 19. 10. 1989 usnesení o útlumovém programu těžby uranu a související činnosti. Na základě tohoto rozhodnutí došlo k rozsáhlé restrukturalizaci uranového průmyslu, doprovázené značným omezením všech aktivit včetně výroby uranového koncentrátu a privatizací činností nesouvisejících přímo s těžbou a zpracováním uranové rudy.

1991 – V souvislostFFi s ukončením těžby uranových rud na ložisku Příbram bylo ředitelství ČSUP přestěhováno do Stráže pod Ralskem. Dochází k řadě organizačních změn v souvislosti s restrukturalizací výrobní a hospodářské činnosti uranového průmyslu.

1992 – Státní podnik ČSUP byl přejmenován na DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem (k 1. 5. 1992), byla zahájena privatizace některých odštěpných závodů DIAMO, s. p.

Zahájena výstavba Podzemního plynového zásobníku Háje.

1993 – Po rozdělení ČSFR se stává státní podnik DIAMO právním nástupcem ČSUP a vlastníkem zařízení na území České republiky.

19942000 – DIAMO, státní podnik, pokračuje v procesu privatizace a transformace na tržní ekonomiku, postupně se snižuje produkce uranu.

1995 – Zahájena likvidace hlubinného dolu na uran Hamr I.

1996 – Zahájena likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž pod Ralskem.

2001 – 1. 11. 2001 byl ke státnímu podniku DIAMO připojen bývalý státní podnik Rudné doly.

Státní podnik DIAMO má uzavřenou dlouhodobou odbytovou smlouvu na roky 2001–2005 s a. s. ČEZ Praha.

2002 – 1. 1. 2002 byla ke státnímu podniku připojena likvidovaná část ostravsko-karvinských dolů pod názvem o. z. ODRA.

2004 – Na základě usnesení vlády č. 1128/2003 byla ke státnímu podniku od 1. 1. 2004 připojena lokalita Barbora společnosti OKD, a. s., včetně centra pro výplatu sociálních dávek horníků podle zákona 154/2002 Sb. a UV č. 913 z roku 1999.

2005 – Schváleno usnesení vlády ČR č. 1316 k dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka, umožňující pokračovat v těžbě a úpravě až do roku 2008 a uzavřena smlouva s Fondem národního majetku o úhradě nákladů spojených s likvidací chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem ve výši 1 948 mil. Kč na realizaci investičních akcí, řešících důsledky chemické těžby uranu.

2006 – Výrazný nárůst světových cen uranu vytváří perspektivu pokračování těžby na o. z. GEAM i přes hranici roku 2008, státní podnik realizoval prodej části své výroby do zahraničí za ceny umožňující efektivní těžbu.

2007 – Usnesení vlády č. 565 k prodloužení těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka, sloučení o. z. Sanační práce Ostrava a o. z. ODRA Ostrava-Vítkovice do jednoho subjektu – o. z. ODRA Ostrava-Vítkovice k 1. 2. 2007.

2008 – Usnesení vlády č. 15 ze dne 9. ledna 2008 – k návrhu na vypořádání škod z nedořešených závazků při převodu majetku úpadce společnosti s ručením omezeným OSTRAMO, Vlček a spol., do vlastnictví státu, vzniklých v rámci prohlášeného konkurzu.

Zahájení stavby „Zpracování matečných louhů“ ve Stráži pod Ralskem o celkových nákladech přes 1,4 mld. Kč, která významně zkrátí sanaci ložiska Stráž.

Zahájení projektu, financovaného z fondů EU – Operační program Životní prostředí: „Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže po zpracování uranových rud na lokalitě MAPE Mydlovary“.

Zahájeny práce na odtěžování obsahu lagun OSTRAMO.

2009 – Zahájení provozu „Zpracování matečných louhů“ ve Stráži pod Ralskem.

Usnesení vlády č. 1584 ze dne 21. prosince 2009 ke Zprávě o kritické finanční situaci státních podniků zabezpečujících proces zahlazování následků hornické činnosti a odstraňování ekologických škod v roce 2010 a následujících letech.

2010 – Zahájení „Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách“.

Ukončení technických prací na významné akci financované z Operačního programu ŽP na lokalitě Mydlovary.

2011 – Zahájení ražeb v rámci projektu výstavby podzemního zásobníku plynu Rožná.

Ukončeno vymístění projektovaného objemu materiálu z lagun OSTRAMO.

2012 – Dokončena výstavba technologie neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 a v červenci byla tato technologie uvedena do zkušebního provozu.

Ukončeny práce na akci „Likvidace areálu úpravny Příbram – Březové Hory, včetně sanace souvisejícího území“.

2013 – Technologie neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 uvedena do trvalého provozu.

2014 – Zahájeny práce na akcích „Sanace povrchových areálů“ a „Likvidace Chemické úpravny“ v oblasti Stráž pod Ralskem z prostředků Operačního programu životního prostředí.

Vláda ČR schválila v usnesení č. 1086 z 22. 12. 2014 pokračování těžby a úpravy uranu na ložisku Rožná do roku 2017, a to bez nároku na finanční zdroje státu (tj. po dobu její ekonomické výhodnosti).

2015 – Ukončeny likvidace a sanace posledních povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem.

Podepsána Prováděcí smlouva na vymístění a likvidaci nadbilančních kalů z lokality laguny OSTRAMO.

2016 – Významné historické milníky: výročí 70 let uranového průmyslu v České republice a 50 let od založení účelové organizace Uranové doly.

Vyvedení milionté tuny kontaminantů z cenomanské zvodně zasažené technologickými roztoky po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž pod Ralskem.

Na základě usnesení vlády ČR č. 50 z 25. 1. 2016 byla k 31. 12. 2016 ukončena komerční těžba na ložisku Rožná.