Odštěpný závod ODRA

Tisk

Odštěpný závod ODRA vznikl jako nástupnická organizace uzavíraných dolů Šverma, Heřmanice , Ostrava a Odra, tj. dolů z ostravské části revíru , ke kterým byl k 1. 1. 1998 organizačně začleněn Důl J. Fučík a 1. 7. 1999 byly připojeny závody František a Paskov z karvinské a jižní části revíru. K 1. 1. 2002 byl odštěpný závod ODRA prodejem části OKD, a. s. v souladu s usnesením vlády č. 453/2001 převeden na DIAMO, státní podnik. K 1. 1. 2004 byla k odštěpnému závodu ODRA prodejem části OKD, a. s. v souladu s usnesením vlády č. 1128/2003 přičleněna lokalita Barbora.

Organizační změnou byl k 1. 2. 2007 zrušen odštěpný závod SAP (Sanační práce) a začleněn jako středisko Laguny do organizační struktury odštěpného závodu ODRA. K 1.1.2011 bylo středisko Laguny organizačně začleněno do střediska Povrch. Odštěpný závod ODRA se nachází ve stadiu pokročilého útlumu těžby a organizačně se skládá ze středisek Důl a Povrch a odborných úseků řízení vedoucího o. z., náměstka pro výrobu, techniku a ekologii a náměstka pro ekonomiku a personalistiku.

Středisko Povrch spravuje všechny areály bývalých dolů v ostravské a petřvaldské dílčí pánvi (dále ODP a PDP), v jižní části revíru – bývalý Důl Paskov  a v karvinské části – bývalý Důl Barbora  s ukončenou „technickou likvidací důl“. Dále středisko Povrch spravuje areál skládky odpadů tzv. laguny OSTRAMO . Středisko Důl spravuje důlní části areálů  Jeremenko a Žofie (tj. vodní jámy).

Odštěpný závod ODRA zabezpečuje:
 • Péči o všechna hlavní důlní díla, která byla zlikvidována po 1. 1. 1946 v přidělených dobývacích prostorech. Těchto hlavních důlních děl je celkem 99.
 • Čerpání důlních vod z ostravské dílčí pánve na lokalitě Jeremenko a čerpání důlních vod z petřvaldské dílčí pánve na lokalitě Žofie do doby ukončení potřeby ochrany chráněného ložiskového území před zatopením.
 • Správu svěřeného majetku - areálu skládky odpadů Laguny (tzv. laguny OSTRAMO ) a zajišťování inženýrské a kontrolní činnosti při čerpání veřejných prostředků zhotovitelem „Nápravných opatření - LAGUNY OSTRAMO".
 • Zajišťování inženýrské a kontrolní činnosti při čerpání veřejných prostředků zhotoviteli akcí v rámci revitalizace moravskoslezského kraje – „Příprava území po ukončení hornické činnosti DIAMO, s.p., o.z. ODRA“ a „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“.
 • Péči o majetek ve správě o. z. ODRA - zajišťuje správu svěřeného majetku, jako základní údržba a opravy majetku, pronájem a převody nevyužívaného majetku, zajišťování oprávněných zájmů o. z. k cizím subjektům (vstupy na pozemky, vyjadřování k akcím a stanovení podmínek k jejich realizaci, věcná břemena), účetní a daňové činnosti, součinnost při správě majetku s úřady státní správy (katastrální úřady, odb. stavební, odb. ochrany životního prostředí aj.)
 • Vyřizování sociálně zdravotních nároků spojených s hornickou činností v minulosti (náhrady za ztrátu na výdělku dle ZP a zvláštní příspěvek horníkům, které vznikly do 31. 12. 1992 a deputát, jehož nárok vznikl do 16. 1. 1992). Dále se vyřizují nároky na zvláštní příspěvky horníkům a náhrady za ztrátu na výdělku vzniklé po 1. 1. 1993 na utlumovaných dolech.
 • Demolici nepotřebných objektů ve své správě vlastními pracovníky nebo dodavatelsky
 • V rámci investic realizaci řady staveb vyvolaných útlumem, např. rekonstrukce důlních čerpacích stanic, rekonstrukce rozvoden, rekonstrukce energetických sítí v areálech apod.
 • V rámci řešení problematiky výstupu plynů provoz podstatné části systému pasivní ochrany ostravské a petřvaldské dílčí pánve sestávající ze sítě 50 odplyňovacích vrtů a odfukových komínků instalovaných na jamách nebezpečných výstupem důlních plynů. Současně zabezpečuje provoz monitorovacího systému sledování výstupu plynů na vybraných jamách a objektech v jejich blízkosti.
 • V rámci zahlazování následků hornické činnosti vyřizování důlních škod fyzických a právnických osob a sanaci a rekultivaci území dotčených těžbou.
 • Péči o 14 nemovitých a 3 movité kulturní památky v 5 areálech.
Nižší organizační jednotky
 • středisko Důl
 • středisko Povrch

Aktuální informace pro veřejnost
1. Vyhodnocení programu monitorování radiační ochrany
2. Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí   (pdf)
3. Mapa kategorizace území OKR - aktualizace za rok 2016  (pdf)