Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek

Odštěpný závod Správa uranových ložisek zajišťuje správu likvidovaných těžebních a úpravárenských kapacit uranových a ostatních rudních ložisek na území Čech, mimo severočeskou a východočeskou oblast. Jedná se o celkem 19 dílčích oblastí po těžbě uranových a ostatních rud s více než pěti tisíci evidovanými zátěžemi.

Na zátěžích po těžbě a úpravě uranových rud pokračovaly v posledních letech práce v souladu s aktualizovanými útlumovými projekty pro jednotlivé regiony a v rozsahu přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Významným fenoménem v činnosti odštěpného závodu je čištění důlních vod v příbramské oblasti. To je zabezpečováno především prostřednictvím nově postavené velkokapacitní čistírny důlních vod v areálu bývalé šachty č. 19. S ohledem na možné extrémní přítoky vod do ložiska byla její kapacita posílena rekonstrukcí starší ČDV-1 Bytíz.

Při likvidaci následků činnosti chemické úpravny MAPE Mydlovary je prováděna sanace kalových polí K I - 4, K III, K IV/D. Na sanaci a rekultivaci chemické úpravny a odkaliště K IV/D získal s. p. DIAMO prostředky z Operačního programu Životní prostředí ČR, spolufinancovaného z EU.

Zahlazování následků hornické činnosti a likvidace havarijních stavů probíhá převážně v lokalitách Horní Slavkov, Jáchymov, Příbram.

Nepřetržitou činností je báňsko-technický monitoring opuštěných důlních děl a monitoring vybraných složek životního prostředí ve všech problémových oblastech.


Aktuální informace pro veřejnost

  1. Vyhodnocení programu monitorování radiační ochrany 
  2. Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí