Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Lokalita Frenštát
(← zpět na nabídku)

Zásoby Dolu Frenštát se skládají ze dvou ložisek: Frenštát-západ a Frenštát-východ. Závod Důl Frenštát je situován v dobývacím prostoru Trojanovice, který má rozlohu přes 63 km2. Společně se sousedícím průzkumným územím Čeladná-Krásná jde o jediné významné ložisko uhlí s dobyvatelnými slojemi karvinského souvrství mimo Karvinsko. Existuje zde pět slojí vhodných k využití. Kromě toho je zde i ostravské souvrství.

Průzkumné vrty vedené z povrchu koncem 60. a počátkem 70. let minulého století prokázaly ve frenštátské oblasti rozsáhlý výskyt karvinského souvrství. Na jeho základě bylo rozhodnuto o pokračování průzkumu hloubením důlních děl v definitivních profilech.

V září roku 1984 začalo hloubení jámy 4 projektovaného závodu Frenštát-západ, během prací však došlo ke zřícení výztuže jámy a jejímu závalu po hloubku 660 m od ohlubně. Rekonstrukce jámy byla prováděna zesílenou výztuží. Vyhloubení jámy na celkovou hloubku 903 m bylo dokončeno v červnu 1994.

V září 1985 začalo v téže lokalitě hloubení jámy č. 5. Dokončena byla bez problémů dosažením hloubky 1 088 m. Obě jámy byly spojeny na úrovni -442 m.

K výstavbě projektovaného závodu Frenštát-sever, nacházejícího se na katastrálním území obce Tichá, který měl být těžebním centrem Dolu Frenštát, již nedošlo (bylo provedeno pouze zahloubení jámy č. 2 o světlém průměru 8,5 m do hloubky 8 m), protože v roce 1991 byla výstavba Dolu Frenštát přerušena a byl zahájen přechod na konzervační režim. V roce 1991 se ještě pracovalo na průzkumných vrtech v dobývacím prostoru, stavební práce na samotném dole však byly zastaveny (mimo dokončení jámy č. 4 v roce 1994).

V roce 1995 bylo rozhodnuto o přechodu Dolu Frenštát na konzervační režim, který trvá doposud.