Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie

Činnosti podniku

Státní podnik DIAMO provádí především zahlazování následků hornické činnosti, které zahrnuje likvidační, sanační a rekultivační práce v areálech provozů a zařízení spojených s těžbou a úpravou nerostů a jinou průmyslovou činností, zmírnění ekologických škod způsobených touto činností a správu a údržbu břemen s tím spojených na území České republiky. K významné činnosti náleží také provádění státem garantovaného a ekologicky ohleduplného průzkumu lokalit pro zvláštní zásah do zemské kůry za účelem ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech.

V rámci předmětu činnosti DIAMO, státní podnik, provádí:

 • hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem, zejména úpravu a zpracování radioaktivních nerostů,
 • výkon zeměměřických činností,
 • geologické a hydrogeologické práce,
 • projektovou činnost ve výstavbě,
 • inženýrské a průmyslové stavby, jejich změny a odstraňování,
 • správu a nakládání s majetkem státu, s nímž má právo hospodařit,
 • výrobu a rozvod tepelné energie s provozem lokální distribuční soustavy (LDS),
 • nakládání se zdroji ionizujícího záření a detekci přítomnosti zdrojů ionizujícího záření,
 • silniční motorovou dopravu,
 • výrobu a prodej nebezpečných chemických látek, přípravků a směsí,
 • výrobu, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
 • montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a plnění nádob na plyny,
 • montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
 • ničení, zneškodňování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací,
 • vedení spisovny.

DIAMO, státní podnik, vedle svých hlavních činností provádí a zajišťuje:

 • péči o kulturní památky,
 • likvidaci skládek průmyslových odpadů,
 • vrtné a karotážní práce,
 • provoz akreditovaných zkušebních laboratoří,
 • provoz skládky komunálního odpadu,
 • báňskou záchrannou službu,
 • činnost mezinárodního školicího střediska.