Zahájení provozu čistírny podzemních vod

Tisk
Zahájení provozu čistírny

Laguny Ostramo - Ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Říman a hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský zahájili provoz čistírny podzemních vod. Opakovanou návštěvou na „Lagunách Ostramo“ s. p. DIAMO, o. z. ODRA v Ostravě potvrdil ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Říman svůj zájem o řešení problematiky sanací na této lokalitě.

Dne 29. září 2008 v doprovodu hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Evžena Tošenovského a za účasti tisku a televize se pan ministr seznámil s postupem sanačních prací, s provozem jednotlivých technologií a slavnostně zahájil provoz čistírny podzemních vod.

Ministra Římana přivítal v areálu „Lagun Ostramo“ ředitel s. p. DIAMO Ing. Bc. Jiří Jež. První zastávka směřovala k lince na výrobu alternativního paliva. Přímo za provozu linky byl pan ministr seznámen s technologickým postupem výroby alternativního paliva a s kvalitou vyrobeného produktu. Výrobek splňuje kriteria daná realizačním projektem a jeho kvalita umožňuje jeho uplatnění na trhu. V současné době jsou připravovány obchodní smlouvy na jeho prodej energetickým zařízením u nás i v zahraničí.

Další technologie se kterou se pan ministr a pan hejtman seznámili byla technologie vápnění lagun in situ. Touto technologií - aplikací vápna pod hladinu vody se docílí zpevnění kalů do kvality, která umožňuje jejich těžení a následné přepracování na alternativní palivo. Technologie je ojedinělá v ČR a kromě toho že připraví kaly do těžitelné formy je zároveň velice šetrná k okolí. Při procesu vápnění se nepotvrdily obavy ze znečištění ovzduší a z dalších negativních vlivů na obyvatele přilehlého sídliště.

V době od poslední návštěvy pana ministra na této lokalitě, v létě loňského roku, byla v areálu lagun vybudována čistírna podzemních vod, která odstraňuje organické znečištění z horninového prostředí. Při letošní návštěvě tak mohl pan ministr spolu s hejtmanem moravsko - slezského kraje slavnostně přestřihnout pásku a stisknutím tlačítka uvést novou čistírnu do zkušebního provozu.

V budově nové čistírny byl připraven prostor pro tiskovou konferenci. Na dotazy novinářů odpovídal pan ministr, pan hejtman a Ing. Alena Orlíková – zástupce hlavního dodavatele sanačních prací sdružení „Čistá Ostrava“. Dotazy směřovaly zejména k dalšímu postupu sanačních prací, způsobu financování, k výši celkových nákladů a také k možnosti uplatnění alternativního paliva na trhu.

Ministr Říman zdůraznil nejdůležitější zlom v přípravě sanačních prací a v povolovacím procesu, tj. usnesení vlády ČR, která svým usnesením schválila postup sanace dle realizačního projektu a tím umožnila ověřit technologii výroby alternativního paliva. Pan hejtman Tošenovský zavzpomínal na dobu, kdy se jako zástupce Moravskoslezského kraje snažil prosadit tuto starou ekologickou zátěž mezi priority v ČR. O to více kladně hodnotil současnou realitu.

Bezprostředně po ukončení tiskové konference byl dán novinářům prostor pro individuální rozhovory s panem ministrem a zástupci investora a dodavatelů.

Na závěr návštěvy vyjádřil pan ministr spokojenost a radost z práce, která byla za poslední období na „lagunách“ provedena. Ke spokojenosti přispěla i dobrá organizace celé akce. Vedení s. p. DIAMO i zástupce dodavatelských firem návštěva pana ministra Římana velice potěšila, neboť na tomto kontrolním dni bylo možné předvést skutečné zahájení sanačních prací a velký kus odvedené práce.

 

Další aktuality

Úterý, 19 září 2017
Vláda schválila na svém zasedání dne 18. 9. 2017 uvolnění 6,85 mld. Kč na úhradu nákladů a výdajů spojených s řešením...
Středa, 06 září 2017
V sobotu 9. září 2017 v rámci oslav 750 let Ostravy zpřístupní státní podnik DIAMO pro veřejnost areál Dolu Bezruč...
Pátek, 25 srpen 2017
Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček dnes ve Stráži pod Ralskem navštívil odštěpný závod Těžba a úprava uranu....