Odštěpný závod TÚU

Tisk

Útlum těžby a úpravy uranu v oblasti Stráž pod Ralskem byl zahájen již koncem osmdesátých let zastavením výstavby Dolu Hamr II – Lužice a jeho následnou likvidací a likvidací Dolu Křižany I . Na základě usnesení vlády (UV) č. 429 ze dne 11. 8. 1993 byla zastavena těžba na Dole Hamr I a důl byl převeden do konzervačního režimu a UV č. 244 ze dne 26. 4. 1995 bylo rozhodnuto o zahájení jeho likvidace. Následně byla dle UV č. 170 ze dne 6. 3. 1996 zahájena likvidace Dolu chemické těžby.

V organizaci DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem je v posledních letech prováděna výhradně hornická činnost – likvidace těžební jednotky. Probíhá sanace cenomanské a turonské zvodně. Sanační zásah spočívá ve vyvádění kontaminantů z podzemí a v jejich následném přepracování nebo ekologickému uložení na povrchu.

Součástí likvidačních a sanačních pracích je likvidace neprovozovaných a nepotřebných hydrogeologických, geologicko-průzkumných, technických a technologických vrtů.

V rámci sanace musely být vybudovány a jsou provozovány následující sanační technologie – odpařovací stanice (SLKR I), stanice (SLKR II) na přepracování rekrystalovaného kamence, který je jedním z výstupů ze SLKR I, na síran hlinitý. Dále je provozována neutralizační stanice NDS 6, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí s možností zpracovávat až 5,5 m3/min kontaminovaných cenomanských a turonských zbytkových technologických roztoků. Vzniklá pevná fáze ve formě kalů je ukládána na I. etapu odkaliště a vyčištěná voda je vypouštěna do řeky Ploučnice. V návaznosti na provoz vyluhovacích polí musí být po celé období provozována technologie na serapaci uranu ze zbytkových technologických roztoků.

Při sanaci cenomanské a turonské zvodně je ročně průměrně vyčištěno cca 3,6 mil. m3 turonských a cenomanských zbytkových technologických roztoků. V ploše vyluhovacích polí je sanačním zásahem udržována podbilance cenomanské zvodně. tím je zamezováno rozšiřování zbytkových technologických roztoků a zabezpečována pasivní ochrana turonské zvodně tím, hladina cenomanské zvodně je trvale pod úrovní volné hladiny v turonské zvodni. Nedílnou součástí všech sanačních a rekultivačních činností je ochrana životního prostředí a radiační ochrana.

Jsou realizovány drobné rekultivační práce, především výsadba porostů a jejich zabezpečení.

Aktuální informace pro veřejnost
1. Vnější havarijní plán (pdf)
2. Vyhodnocení programu monitorování radiační ochrany (pdf)
3. Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí (pdf)
4. Externí ceny tepla pro rok 2017 (pdf)
5. Externí ceny pitné, odpadní a srážkové vody pro rok 2017 (pdf)
6. Cena za dodávku pitné vody předané pro rok 2017  (pdf)
7. Havarijní plán tepelné soustavy Stráž pod Ralskem (pdf)