Odštěpný závod SUL

Tisk

Odštěpný závod zajišťuje správu likvidovaných těžebních a úpravárenských kapacit uranových a ostatních rudních ložisek na území Čech, mimo severočeskou a východočeskou oblast. Jedná se o celkem 19 dílčích oblastí po těžbě uranových a ostatních rud s více než pěti tisíci evidovaných zátěžemi.

Na zátěžích po těžbě a úpravě uranových rud pokračovaly v posledních letech práce v souladu s aktualizovanými útlumovými projekty pro jednotlivé regiony a v rozsahu přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Významným fenoménem v činnosti odštěpného závodu je čištění důlních vod v příbramské oblasti. To je zabezpečováno především prostřednictvím nově postavené velkokapacitní čistírny důlních vod v areálu bývalé šachty č. 19. S ohledem na možné extrémní přítoky vod do ložiska byla její kapacita posílena rekonstrukcí starší ČDV-1 Bytíz. Objem vyčištěných důlních vod dosáhl od zahájení provozu nové čistírny hodnoty přes 9 mil. m3.

Při likvidaci následků činnosti chemické úpravny MAPE Mydlovary je prováděna sanace kalových polí K I - 4, K III, K IV/D.

Na sanaci a rekultivaci chemické úpravny a odkaliště K IV/D získal DIAMO, s. p. prostředky z Operačního programu Životní prostředí ČR, spolufinancovaného z EU. Podrobnosti a aktuální informace k realizaci projektu naleznete na www.sanacemydlovary.cz.

Zahlazování následků hornické činnosti a likvidace havarijních stavů probíhá převážně v lokalitách Horní Slavkov , Jáchymov , Příbram .

Nepřetržitou činností je báňsko - technický monitoring opuštěných důlních děl a monitoring vybraných složek životního prostředí ve všech problémových oblastech.

Aktuální informace pro veřejnost
1. Vyhodnocení programu monitorování radiační ochrany (pdf)
2. Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí   (pdf)