Sociální program

Tisk

Významnou činností v oblasti sociální politiky ve státním podniku DIAMO je výplata obligatorních sociálně zdravotních dávek jak současným, tak bývalým zaměstnancům státního podniku DIAMO a také bývalým zaměstnancům rušených, privatizovaných nebo jinak reorganizací dotčených hornických podniků nebo jejich částí, pro které je DIAMO státní podnik na základě rozhodnutí zakladatele nástupnickou organizací. Patří sem Rudné doly /RD/ Příbram a Jeseník, Jihomoravské lignitové doly /JLD/ Hodonín a Doly Odra a Barbora včetně Sociálního centra z OKD a. s. Ostrava.

Sociálně zdravotní náklady tvoří jak sociálně zdravotní náklady ve smyslu usnesení vlády ČR č. 429/1993 a č. 1128/2003 (tzv. útlumové), tak i obligatorní (povinné) sociálně zdravotní náklady (tzv. staré, nesouvisející s útlumem) ve smyslu zákona č. 154/2002 Sb. účinného od 16. dubna 2002. Finanční prostředky státního rozpočtu na úhradu těchto sociálně zdravotních nákladů jsou přidělovány státnímu podniku DIAMO na základě příslušných rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky o poskytnutí dotace na útlum hornictví na příslušný kalendářní rok.

Přehled vyplácených obligatorních sociálně zdravotních dávek hrazených ze státního rozpočtu:

  • Náhrady za ztrátu na výdělku (tzv. renta) a náhrada škody přiznaná zaměstnancům pro nemoc z povolání nebo pracovní úraz podle zákoníku práce ve znění pozdějších právních předpisů, na které vznikl nárok do 31. prosince 1992.
  • Zvláštní příspěvek horníkům (tzv. zdravotní nebo útlumový) podle zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům ve znění zákona č. 160/1989 Sb.
  • Deputátní uhlí a dříví podle výnosu FMPE ze dne 13. 1. 1990 č. 1/1990 o deputátním uhlí a dříví, reg. pod č. 59/1990 Sb., a to ve výši nevalorizovaného finančního plnění v úrovni skutečných výplat roku 1992, na které vznikl nárok do 16. ledna 1992.
  • Odstupné podle § 60a odst. 1 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
  • Mzdové vyrovnání, příp. doplatek do průměrného výdělku podle vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci – nároky vzniklé 30. 11. 2003 ve smyslu vyhlášky č. 405/2003 Sb., která zrušuje vyhlášku č. 19/1991 Sb., včetně příslušejících odvodů pojistného na sociální pojištění a zdravotní pojištění podle zákonů č. 589/1992 Sb. a č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  • Věrnostní přídavek horníků (VPH) podle zákona č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků a nařízení vlády č. 67/1983 Sb., kterým se provádí zákon o věrnostním přídavku horníků.