Skládka Pozďátky

Tisk
Lokalita Skládka Pozďátky na mapě

Lokalizace: Kraj Vysočina, okres Třebíč

Stručná historie:

Skládka, průmyslového odpadu z výroby firmy BOPO, a. s. Třebíč, byla uvedena do zkušebního provozu 1. července 1994 a zkolaudována 4. ledna 1995. Provoz zajišťovala firma AVE Třebíč, s. r. o. (později IH - ENVI, a. s., Hradec Králové).
V roce 1996 bylo zjištěno nadměrné množství kyselých průsakových vod v tělese skládky a od 1. února 1997 byla skládka rozhodnutím správních úřadů z důvodu nezpůsobilého stavu uvedena mimo provoz. Od ukončení řádného provozu skládka měnila vlastníky a vystřídalo se zde několik provozovatelů, provádějících pouze monitoring a odvoz skládkových vod.

Neutěšený stav s hledáním alternativních řešení bezpečného provozu skládky včetně návrhu na její vymístění trval až do roku 2009, kdy se řešení problému definitivně ujal stát. Vláda ČR usnesením ze dne 2. února 2009 č. 129 schválila odkoupení skládky od firmy Logika s. r. o. Cenu uradil státní podnik DIAMO z vlastních zdrojů, zajistil novou analýzu rizik, studii proveditelnosti a připravil projekt sanace. Financování projektu bylo zajištěno v rámci Oblasti podpory 4.2 z Operačního programu Životní prostředí.

Druh činnosti:

Odstraňování odpadů uložením na zabezpečené skládce.

Popis skládky odpadů:

Skládka byla situována v údolí svažujícím se k toku Prašinec cca 1 km JZ od obce Pozďátky. Postavena byla pouze první část, jako skládka 5. skupiny tehdy platné klasifikace, tvořená nekrytým sektorem ZN-1 (plocha 5 000 m2, kapacita 26 500 m3) k ukládání nebezpečných odpadů v obalech a zastřešeným sektorem ZN-2 (plocha 1 700 m2 o kapacitě 9 800 m3) pro ukládání volně ložených odpadů s vyšší vyluhovatelností. Těleso skládky sestává z vrstvy minerálního těsnění (místní materiál s Ca - bentonitem), dále ze dvou vrstev bentofixových rohoží (D a BFG 5000) a fólie PEHD 2 mm, chráněné geotextilií (800 g.m-2) a 400 mm vrstvou tříděného kameniva 16/32. Pod těsnící vrstvou bylo drenážní potrubí pro odvod čistých podzemních vod. Oba sektory měly gravitační drenážní systém pro odvod skládkových vod do záchytných jímek (28 m3 pro ZN-1 a 5 m3 pro ZN-2). Voda z jímek byla rozstřikována na skládku a odpařována.

Od zahájení zkušebního provozu bylo, podle dostupné evidence, na skládku uloženo celkem 24 173,9 t odpadů (23 340,7 t v sektoru ZN-1 a 833,2 t v ZN-2) z toho je 9 844,5 t odpadní zelené skalice z výroby titanové běloby uložené zde v roce 1996 v rámci likvidace staré ekologické zátěže společnosti Precheza a. s. Přerov. Tento odpad výrazně negativně změnil kvalitu vnitřních skládkových vod.
Stavba skládky podle projektu z roku 1992 nebyla dokončena. Sektory ZN-1, ZN-2 byly cca po 2 letech odstaveny z provozu pro důvodné podezření poškození těsnících vrstev. Sektor ZN-1 byl po té  provizorně vyrovnán pěnobetonem CENIX S/a a překryt svařovanou PE folií, k omezení infiltrace atmosférických srážek do tělesa skládky.

Environmentální problém a jeho řešení

Stěžejním problémem byly odpady včetně odpadů nebezpečných uložené na skládce, která se nacházela v kritickém havarijním stavu nebezpečném životnímu prostředí a zdraví obyvatel. Znečištěné vody (snížené pH, vysoké koncentrace síranů a železa) vytékaly z drenážních systémů šachtou v nejnižším místě skládky a dále po povrchu tekly do toku Prašinec, který se vlévá do Markovky, pravostranného přítoku řeky Jihlavy. Množství vytékajících vod a koncentrace kontaminantů úzce souvisely s intenzitou srážkové činnosti (cca 60 m3.den-1 při jarním tání, méně než 0,5 m3.den-1 v období sucha).
Po převzetí skládky státem, zajistilo DIAMO, s. p.,  o. z. GEAM Dolní Rožínka, havarijní čerpání kontaminovaných vod ze šachet drenážních systémů do akumulační nádrže a jejich čištění na mobilní kontejnerové čistírně společnosti Aquatest a. s. Tím bylo minimalizováno další šíření znečištění mimo areál skládky.
Protože pronikání skládkových vod do vod podzemních nebylo možné efektivně eliminovat, byla přijata sanační koncepce úplného vymístění uložených odpadů s následnou likvidací stavebních objektů skládky a sanací dotčeného území.   
Projekt Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách byl zahájen 26. dubna 2010 a dokončen úspěšným předáním hotové stavby 11. dubna 2012. Práce realizovalo Sdružení Pozďátky (sdružení společností SMP CZ, a. s., GEASAN GROUP a. s.).
Odpady byly odstraněny ex-situ na zařízení pro nakládání s odpady včetně odtěžené kontaminované zeminy v podloží. Stavební objekty skládky byly odstraněny a provedeny terénní úpravy s technickou a biologickou rekultivací dotčeného území v souladu s územním plánem (travní porost v kombinaci se smíšeným lesem).
Závěrečná analýza rizik po provedeném sanačním opatření prokázala splnění stanovených parametrů sanace ve všech ukazatelích. Sanační opatření snížilo znečištění podzemních vod odtékajících do toku Prašinec a zajistilo tím zlepšení kvality podzemních vod, splňující ukazatele požadované podle přílohy č. 2 k nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb.