Sanační práce - odstraňování následků hornické a jiné činnosti

Tisk

Jedná se o soubor technických opatření, jejichž zavedením se postupně zcela odstraní, nebo přinejmenším výrazně omezí jednotlivé zátěže negativně ovlivňující životní prostředí v daných lokalitách. Cíl těchto aktivit je jasný - navrátit všechna území, která se s těmito zátěžemi potýkají, jejich přirozenému nebo náhradnímu využití.

Mimořádná pozornost je v rámci sanace a ochrany životního prostředí věnována nejzranitelnější složce přírody - vodě.

Sanační práce, které provádí státní podnik DIAMO, zajišťují zkušení odborníci. Podnik disponuje technickým, technologickým a programovým vybavením pro řešení široké problematiky ochrany životního prostředí. DIAMO, s. p., je držitelem certifikátu shody s normou ČSN EN ISO 9001:2009 pro sanační a likvidační činnosti a činnosti podléhající zákonu č. 18/1997 Sb. a vyhlášce SÚJB č. 132/2008 Sb.

Stav životního prostředí v oblastech působnosti státního podniku DIAMO je dlouhodobě sledován a vyhodnocován. Monitoring je zaměřen na všechny složky životního prostředí. Zahrnuje také veličiny, parametry a skutečnosti, které jsou relevantní z hlediska radiační ochrany.

Výsledky monitoringu životního prostředí trvale prokazují, že současná činnost státního podniku DIAMO není spojena se znečišťováním nebo poškozováním životního prostředí, které by přesáhly limity stanovené zákonem. Kromě toho monitoring opakovaně potvrzuje, že se začíná projevovat pozitivní vliv sanačních opatření, která státní podnik DIAMO v rámci své činnosti provádí.