Rozhodnuto o sanaci skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách. Sanací skádky pověřen DIAMO, s. p.

Tisk

pozdatky_.jpg Na svém zasedání dne 2. února 2009 schválila vláda ČR usnesením č. 129 odkoupení havarované skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách v kraji Vysočina státním podnikem DIAMO a schválila možnost realizace sanace skládky z Operačního programu Životní prostředí, tedy z prostředků EU. Zároveň tímto usnesením vláda schválila způsob financování okamžitých havarijních opatření v roce 2009. Pro státní podnik DIAMO je sanace skládky v Pozďátkách velkou výzvou a i přesto, že termíny pro přípravu sanace skládky stanovené vládou ČR jsou velice krátké, je DIAMO, s. p. připraven tento úkol bez zbytku splnit a garantovat nejen vládě ČR, ale zejména občanům dotčeného regionu tj. Třebíčska, že tato ekologická zátěž bude odstraněna. Předmětná skládka nebezpečných odpadů se nachází cca 1 km jihozápadně od obce Pozďátky a asi 5 km od Třebíče. Skládka byla projektována zčásti tak, aby vyhovovala požadavkům na 3. a 4. skupinu skládek podle tehdy platné klasifikace a z části na 5. skupinu skládek.

Postavena byla 1. část, a to nekrytý sektor (cca 5.000 m2 o kapacitě 26.500 m3) určený k ukládání nebezpečných odpadů v obalech a zastřešený prostor (cca 1.700 m3 o kapacitě 9.800 m3) pro ukládání volně ložených odpadů s vyšší vyluhovatelností. Na základě evidence vedené původním provozovatelem skládky bylo na skládku od roku 1994 do roku 1997 uloženo 137 druhů odpadů v celkové hmotnosti 24.174 t. Do otevřeného sektoru bylo uloženo 132 druhů odpadů a do zastřešené haly 34 druhů odpadů. Největším problém představuje uložení 9.850 t kyselých odpadů z Prechezy. Pro neplnění podmínek souvisejících s únikem kyselých vod z tělesa skládky ze strany původního majitele nebyl vydán OKÚ Třebíč souhlas k dalšímu provozu skládky a skládka je od roku 1997 mimo provoz. Na základě předchozích stanovisek obcí a dotčených orgánů státní správy je pro likvidaci skládky upřednostňována varianta ex – situ, tzn. vymístění odpadů z tělesa skládky a jejich zneškodnění. Dne 25. 2. 2009 byla podepsána kupní smlouva mezi s. p. DIAMO a společností Logika, s. r. o. o odkoupení skládky. Uzavření smlouvy je, dle usnesení vlády ČR, koordinováno Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí. DIAMO, s. p. má připraven harmonogram prací pro přípravu podkladů k žádosti o dotaci z fondů EU s cílem předložit žádost do 30. 9. 2009. K hlavním podkladům pro předložení žádosti na MŽP ČR jsou Analýza rizik zasaženého území, Studie proveditelnosti způsobu sanace skládky, podklady pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. a projekt sanace skládky nebezpečných odpadů. Tyto podklady budou připraveny dle usnesení vlády ČR do 31. 7. 2009. Souběžně s přípravou podkladů pro žádost o dotaci bude v březnu 2009 postavena a zprovozněna technologie pro úpravu kyselých skládkových vod – neutralizační stanice. Tímto opatřením dojde k zamezení přímé kontaminace vytékajícími skládkovými vodami a k vytvoření podmínek pro vlastní sanaci skládky. Provoz stanice umožní snížit hladinu vod v tělese skládky a odčerpáním vod se zpomalí proces loužení uložených odpadů. Vlastní sanace skládky bude zahájena bezprostředně po schválení dotace z Operačního programu Životní prostředí. Předpoklad zahájení prací je v první polovině roku 2010. Vlastní sanace bude představovat separované odtěžení uloženého odpadu a zneškodnění odpadu uloženého v kryté části skládky. Přednostně bude nutné odtěžit a odvést ke zneškodnění uložené „kyselé systémy“ z Prechezy. Odstranění odpadů bude vzhledem k jejich různorodosti vyžadovat zavedení vhodného způsobu vzorkování a provedení analýz vzorků pro přepracování či zneškodnění příslušného odpadu. Zneškodnění odpadů ze skládky zajistí firmy oprávněné nakládat s nebezpečnými odpady s příslušnými technologiemi. Po odstranění odpadů bude proveden postsanační průzkum a zhodnocení rozsahu kontaminace spodních vod a podloží pod skládkou. Po vyhodnocení výsledků průzkumu bude rozhodnuto o nutnosti čištění podzemních vod a rozsahu odtěžení kontaminovaného podloží. Provedení technické i biologické rekultivace bude poslední etapou sanace skládky. Předpokládaný termín kompletní sanace skládky a rekultivace území je předpokládán v roce 2015. Celkové náklady na přípravné práce a vlastní sanaci a rekultivaci skládky jsou odhadnuty na 400 mil. Kč. Skutečné náklady bude možné upřesnit až po vyhodnocení výsledků doprůzkumu. Celá akce bude vyžadovat úzkou spolupráci s. p. DIAMO s orgány státní správy. Po prvních jednáních s představiteli a odbornými pracovníky jak ministerstev, tak příslušných regionálních úřadů můžeme konstatovat, že na všech úrovních státní správy je likvidace skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách jednou z priorit.

RNDr. Kamila Trojáčková náměstek ředitele s. p.

 

Další aktuality

Úterý, 19 září 2017
Vláda schválila na svém zasedání dne 18. 9. 2017 uvolnění 6,85 mld. Kč na úhradu nákladů a výdajů spojených s řešením...
Středa, 06 září 2017
V sobotu 9. září 2017 v rámci oslav 750 let Ostravy zpřístupní státní podnik DIAMO pro veřejnost areál Dolu Bezruč...
Pátek, 25 srpen 2017
Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček dnes ve Stráži pod Ralskem navštívil odštěpný závod Těžba a úprava uranu....