Rosické uhelné doly

Tisk
Lokalita Rosické uhelné doly na mapě

Lokalizace: Jihomoravský kraj, okres Brno – venkov

Stručná historie

Počátky těžby černého uhlí v oblasti rosických uhelných dolů se datují od roku 1760. V Boskovické brázdě rosicko-oslavanské pánve se vyskytují tři sloje o mocnosti od 0 do 6 m. Dobývací prostor byl stanoven na území o ploše 22,5 km2. Ložisko bylo otevřeno celkem 66 hlavními důlními díly (štolami a jámami), které dosáhly hloubky až 1 450 m (jáma Jindřich II). Těžba byla ukončena v roce 1992. Za celé období zde bylo vytěženo 64 743 124 tun černého uhlí, z toho 21 142 220 tun po roce 1946.

Druh činnosti

  • Hlubinná těžba černého uhlí
  • Základní dobývací metoda – stěnování na zával se sypanou základkou
  • Těžené černé uhlí bylo spalováno v tepelné elektrárně Oslavany.

Současný stav

Povrchové areály dolů Kukla, Jindřich, Ferdinand a Františka a část odvalů byly odprodány a převedeny na cizí subjekty k jinému využití. Likvidace hlavních důlních děl Jindřich II a Kukla. Podzemí revíru je zatopeno.

Důlní vody

Důlní vody vytékají štolou Dědičná v katastrálním území Oslavany. V roce 2001 byla uvedena do provozu nová čistírna důlních vod.

Environmentální problém a jeho řešení

Poddolování

Sledování a postupná sanace poklesů na poddolovaném území, likvidace hlavních důlních děl a jejich kontrola v souladu s platnými báňskými předpisy


Důlní vody

Volně vytékající kontaminované důlní vody z Dědičné štoly jsou čištěny a vypouštěny do řeky Oslavy.