Řídeč

Tisk
Lokalita Řídeč na mapě

Lokalizace: Olomoucký kraj, okres Olomouc

Stručná historie

Ložisko železných rud bylo těženo již ve středověku. Největší těžba zaznamenána v období třicetileté války, ve 2. polovině 19. století a za 2. světové války. Po té doly zatopeny. V letech 1945 až 1947 provedeno odčerpání, zmáhání jam a zpřístupnění dolu na ložisku Jiří – Hugo a Robert.

Geologický průzkum však neprokázal využitelné zásoby Fe rud a doly byly v roce 1947 zatopeny. Na ložisku jsou jámy Jiří, Hugo (propojeny, hloubka 76 m), jáma Robert a větrací komín K-1. Jáma Jiří v roce 1958 předána k využití jako zdroj pitné vody pro obec Krákořice a posléze pro město Šternberk. Jámy Robert a Hugo byly v roce 1956 zasypány a větrací komín K-1 opatřen betonovým povalem a překryt hlušinou.

Druh činnosti

Povrchová těžba, později těžba hlubinná výstupkovou dobývací metodou.

Současný stav

Na lokalitě jsou provedeny staré likvidační a rekultivační práce, jejichž podrobnější dokumentace není k dispozici. Jáma Jiří je využívána jako vodárenský zdroj pitné vody.

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Důlní vody ze zatopeného ložiska Jiří – Hugo jsou čerpány jámou Jiří do vodojemu a samospádem dopravovány do vodovodního řadu města Šternberk. Chemické složení čerpaných vod splňuje limity pro pitnou vodu.

Odkaliště

Nejsou.

Odvaly

Nejsou.