Příbram

Tisk
Lokalita Příbram na mapě

Lokalizace: Středočeský kraj, okres Příbram

Stručná historie

Těžba probíhala v letech 1950 až 1991. Bylo zde 41 jam (z toho 14 slepých), 42 průzkumných šachtic, 4 štoly a 2 188,3 km horizontálních důlních děl. Dobývací prostor zaujímal celkovou plochu 57,6 km2. Hloubka dobývání cca 1 400 m pod povrchem (ložisko ověřeno až do hloubky 1 750 m). Vytěženo celkem 48 432,2 t uranu.

Ruda byla od roku 1958 zpracovávána v místě na fyzikální úpravně v oblasti Bytíz a od roku 1962 též na chemické úpravně v Mydlovarech. Po ukončení těžby byla část podzemí Dolu IV a jámy č. 16 využita v letech 1992 až 1998 pro vybudování kavernového zásobníku zemního plynu o kapacitě 620 000 m3.

Druh činnosti

  • Hlubinná těžba uranu – metoda výstupkové dobývání plným výlomem s vlastní základkou a výběrová metoda
    z mezipatrových chodeb
  • Fyzikální úprava uranové rudy

Současný stav

Doly zlikvidovány, podzemí zatopeno, od roku 2005 v provozu nová čistírna důlních vod u jámy č. 19; vybrané odvaly jsou zpracovávány na drcené kamenivo a kal ukládán do odkaliště. Využitelné objekty a areály dolů připraveny k odprodeji nebo postupně likvidovány. Provozováno čistění důlních vod a vod bezejmenné vodoteče.

Environmentální problém a jeho řešení

Poddolování

Negativní projevy na povrch vlivem hlubinného dobývání žilného ložiska (propady)  zejména v oblasti Bytíz

Důlní vody

Průsakové, drenážní, nadbilanční z odkaliště a oplachové vody z odvalů jsou zapouštěny do ložiska. Následně jsou tyto kontaminované důlní vody čerpány jamou č. 11 a č. 19 na čistírny důlních vod Bytíz a Dubenec s výpustí do Dubeneckého potoka a toku Kocába. Ztráta vody ve vodotečích (Příbramský potok, potok K Sázkám) vlivem hornické činnosti je nahrazována vyčištěnými důlními vodami a vodou z řeky Vltavy.