Paskov

Tisk
Lokalita Paskov na mapě

Lokalizace: Moravskoslezský kraj, okres Frýdek-Místek

Stručná historie

Dobývání černého uhlí v dobývacím prostoru Paskov bylo zahájeno v roce 1966 a ukončeno v důsledku vládou vyhlášeného útlumu v roce 1999. Celková těžba černého uhlí na lokalitě Paskov činila 18 439 628 tun. Hloubka dobývání se pohybovala od cca 400 do 950 m pod povrchem. Lokalita Paskov (dříve Důl Paskov) se nachází v jižní části ostravsko-karvinské pánve a tvoří ji areál Paskov, Řepiště a Nová Bělá. Zrušený dobývací prostor Paskov má plochu 22,78 km2.

Druh činnosti

Hlubinná těžba černého uhlí metodou dobývání směrným stěnováním na řízený zával bez zakládání vydobytých prostor u ležmého a šikmého uložení uhelných slojí

Současný stav

Provedena technická likvidace dolů, jámy zlikvidovány, areály Nová Bělá a Řepiště prodány. Dokončuje se likvidace nepotřebných povrchových objektů v areálu Paskov.

Environmentální problém a jeho řešení

Poddolování

Negativní ovlivnění horninového prostředí, změněný hydrogeologický režim a vznik poklesových kotlin v závislosti na úložných poměrech slojí a použité dobývací metodě; odstraňování projevů je řešeno sanačním opatřením v souladu s platnými báňskými předpisy.

Důlní vody

Bez výtoku důlních vod na povrch a jejich vypouštění

Důlní plyny

Nebezpečí volného výstupu důlních plynů se zvýšeným obsahem metanu; externí formou provozován systém aktivní ochrany před výstupem důlních plynů (degazační stanice), o. z. ODRA provozován systém pasivní ochrany (zařízení pro sledování a odvádění důlních plynů).