Ostrava – Ostravská dílčí pánev (ODP)

Tisk
Lokalita Ostrava na mapě

Lokalizace: Moravskoslezský kraj, okres Ostrava

Stručná historie

Dobývání černého uhlí bylo zahájeno v 18. století a ukončeno v důsledku vládou vyhlášeného útlumu k 30. 6. 1994 v areálu Přívoz. Celková těžba černého uhlí z dobývacích prostorů ostravské dílčí pánve a lokality Jeremenko v 19. a 20. století činila 449 995 239 tun. Hloubka dobývání se pohybovala od cca 50 do 1 300 m pod povrchem a dobývací prostory zaujímaly celkovou plochu 92,91 km2. Lokalitu Ostrava tvoří 4 bývalé doly a 14 jejich areálů.

  • Důl Ostrava – areály Bezruč, Hlubina (do r. 2009), Zárubek, Trojice a Alexander
  • Důl Odra – areály Přívoz, Hrušov a Koblov
  • Důl Heřmanice – areály Heřmanice, Rychvald a Cingr (do r. 2005)
  • Důl Šverma – areály Mariánské Hory, Svinov (do r. 2006) a Oderský
Dobývací prostory v ostravské dílčí pánví Bývalý důl Plocha [km2]
Vítkovice (zmenšen) Ostrava 0,007
Slezská Ostrava I (zrušen 10. 12. 2004) Ostrava 13,29
Slezská Ostrava III (zrušen 12. 7. 1996) Ostrava 5,00
Přívoz (zrušen) Odra 24,37
Heřmanice Heřmanice 17,95
Ostrava-Michálkovice (zrušen 9. 12. 2004) Heřmanice 10,43
Mariánské Hory (zrušen 19. 1. 1996) Šverma 12,87
Svinov (zrušen 19. 1. 1996) Šverma 8,99

Druh činnosti

Hlubinná těžba černého uhlí metodou dobývání směrným stěnováním na řízený zával bez zakládání vydobytých prostor u ležmého a šikmého uložení uhelných slojí a metodou směrného stěnování se zakládáním vydobytých prostor sypanou základkou u strmého uložení uhelných slojí

Současný stav

Provedena technická likvidace dolů. Probíhá dokončení likvidačních a sanačních prací na povrchu s odstraňováním nepotřebných a odprodejem nebo pronájmem využitelných objektů a areálů.

Environmentální problém a jeho řešení

Poddolování

Negativní ovlivnění horninového prostředí, změněný hydrogeologický režim a vznik poklesových kotlin v závislosti na úložných poměrech slojí a použité dobývací metodě; odstraňování projevů je řešeno sanačním opatřením v souladu
s platnými báňskými předpisy.

Důlní vody

Důlní vody jsou z ostravské dílčí pánve čerpány a vypouštěny v komplexu vodní jámy Jeremenko.

Důlní plyny

Nebezpečí volného výstupu důlních plynů se zvýšeným obsahem metanu; externí firmou provozován systém aktivní ochrany před výstupem důlních plynů (degazační stanice), o. z. ODRA provozován systém pasivní ochrany (zařízení pro sledování a odvádění důlních plynů).