Medlov

Tisk
Lokalita Medlov na mapě

Lokalizace: Olomoucký kraj, okres Olomouc

Stručná historie

Ložisko železných rud bylo těženo již před třicetiletou válkou. V 15. století u Medlova byla v provozu také huť. Těžba definitivně ukončena roce 1965. Byly zde dvě jámy (Barbora a Větrní), větrací komín K-213 a údajně dědičná štola. Těžba do 20. století je odhadnuta na 130 kt rud.

Za období od 1. světové války do konce roku 1965 se uvádí vytěžení celkem 860 kt železné rudy s vyšším obsahem SiO2 a kolem 30 % Fe. Hloubka dobývání pod povrchem 145 m. Dobývací prostor byl stanoven v roce 1961 o ploše 39,59 ha a zrušen v roce 2001.

Druh činnosti

  • Původně těžba z povrchu a postupně hlubinně výstupkovou dobývací metodou se zakládkou
  • Od roku 1945 dobývání metodou – komora s mezipatrovým závalem
  • Vytěžená ruda po podrcení na lokalitě transportována visutou lanovkou na nádraží v Troubelicích a po železnici dopravována do ostravských hutí.

Současný stav

Důl zlikvidován a podzemí zatopeno. Jámy zajištěny železobetonovými ohlubňovými povaly, komín zasypán, propadliny nad ložiskem sanovány hlušinou z odvalu u jámy Barbora. Likvidační práce ukončeny k 1. 7. 1966. Povrch rekultivován.

Environmetální problém a jeho řešení

Poddolování

Významné poklesy povrchu z období intenzivní těžby v letech 1961 až 1965. Povrch konsolidován a poklesy ustaly v roce 1978.

Důlní vody

Hladina důlních vod v jámě Barbora zjištěna v hloubce 12,5 m pod povrchem tj. v úrovni 284,6 m n. m. Výtok důlních vod v prameništi pod Větrní jámou (možné ústí starého důlního díla na povrchu) do Hlivického potoka.