Příbram

Tisk
Lokalita Příbram na mapě

Lokalizace: Středočeský kraj, okres Příbram

Stručná historie

Žilné polymetalické Pb, Ag, Zn zrudnění v okolí Příbrami, na Březových Horách a Bohutíně bylo pro výskyt ryzího stříbra hlubinně těženo od středověku. Počínaje 18. stoletím bylo v březohorském a bohutínském revíru vyhloubeno 17 jam o celkové hloubce 11 325 m, vyraženo více něž 405 km chodeb a překopů a objem vyrubaných prostor včetně horizontálních a svislých děl činí 9 590 220 m3.

Z ložisek Bohutín a Březové Hory bylo vytěženo celkem 21 502 919 tun rudniny o kvalitě 2,41 % Pb a 178 Ag g. t-1. Celková produkce kovů za celou historii těžby je odhadnuta na 453 tisíc tun olova a 3 378 tun stříbra. Těžba na Březových Horách byla ukončena 30. 6. 1978 a v Bohutíně 31. 12. 1979. Dobývací prostor Březové Hory – Vysoká Pec byl zrušen 18. 11. 1994. Stanoveno je zde chráněné ložiskové území.

Druh činnosti

  • Hlubinná těžba polymetalických rud
  • Z počátku uplatňován výstupkový a sestupkový postup dobývání bez základky, později výstupková dobývací metoda a s nástupem mechanizace i metoda dobývání na skládku.
  • Úprava rud prováděna v místě gravitační a flotační metodou nebo jejich kombinací.

Současný stav

Úvodní důlní díla zlikvidována nebo zajištěna ve smyslu platných báňských předpisů a oba revíry zatopeny. Historické objekty zachovány, nevyužitelné odstraněny. Některá důlní díla (Prokopská štola, Vodní štola Anna) provozuje Hornické muzeum Příbram. V letech 2011 - 2013 proběhla na Březových Horách likvidace areálu bývalé úpravny rud a za spolufinancování Evropské unie sanace odvalu Vojtěch. Provádí se kontrola a údržba historických důlních děl.

Environmentální problém a jeho řešení

Poddolování

Přímé a nepřímé negativní projevy (poklesová kotlina, propady) volných vyrubaných prostor na povrch. Odstraňování projevů je řešeno zpravidla zásypem nebo jiným sanačním postupem. V důsledku poddolování je omezena silniční doprava v části komunikace I/18 přes Březové Hory. Stavební uzávěry pro bývalá otvírková důlní díla částečně omezují  stavební rozvoj města.

Důlní vody

Vody z březohorského a bohutínského revíru jsou odváděny Dědičnou štolou Císaře Františka Josefa I. na úrovni 2. patra do toku Litavka.