Laguny OSTRAMO

Tisk
Lokalita laguny OSTRAMO na mapě

Lokalizace: Moravskoslezský kraj, okres Ostrava

Stručná historie

Současná skládka odpadů s. p. DIAMO v Ostravě známá pod názvem laguny OSTRAMO vznikla ukládáním odpadu z rafinérské výroby zahájené zde na konci 19. století. Od roku 1965 ukládán též odpad z regenerace upotřebených mazacích olejů státního podniku OSTRAMO Ostrava. Od konce 70. let bylo zvažováno ukončení provozu z důvodu havarijních úniků látek z lagun a negativního vlivu na životní prostředí. V roce 1992 změna majitele podniku na OSTRAMO-Vlček a spol., s. r. o.

Provoz zastaven v roce 1996. Rozsah sanačních opatření přerostl technické a finanční možnosti privátní společnosti a vládním usnesením č. 626 z roku 1996 bylo rozhodnuto o převzetí ekologické zátěže státem. Správou, přípravou a zajištěním sanace skládky byl pověřen státní podnik DIAMO.

Popis a situace na skládce odpadů

Skládku tvoří komplex tří lagun (označených R1 až R3) oddělených hrázemi se zemními valy o výšce cca 5 m nad okolním terénem a jedna laguna (označena R0) založená pravděpodobně na počátku 20. století v jámě zemníku bývalé cihelny. Existence této laguny byla potvrzena analýzou rizik až v roce 1999. Laguny založeny na povodňových náplavových materiálech údolní nivy, resp. na navážkách bez dnové izolace a drenážního systému. Dodatečné odizolování lagun provedeno v letech 1972 až 1992 podzemní těsnicí stěnou.

V roce 1994 uvedena do provozu čistírna odpadních (haldových) vod čerpaných z prostoru mezi těsnicími stěnami a v nezbytném rozsahu zahájeno čerpání volné kapalné fáze ropných látek na hladině podzemní vody vně těsnicí stěny, tzv. udržovací čerpání. Od roku 2003 je v provozu vodní dílo „Havarijní nápravná opatření“ k zamezení šíření kontaminace ropných látek vně těsnicí stěny, zahrnující drenážní systém s dekontaminací čerpaných a zapouštěných podzemních vod a monitorovací profil vystrojených hydrogeologických vrtů na výstupu podzemní vody z lokality.

Drenážní systém je od listopadu 2004 uveden do trvalého provozu a od srpna 2005 zajišťuje provoz HNO provozovatel AQUATEST a.s., člen „Sdružení ČISTÁ OSTRAVA", které je vybraným dodavatelem sanace lagun podle schváleného Realizačního projektu „Nápravná opatření - laguny Ostramo" (NO-LO). Čištění vod čerpaných z drénu zajišťoval provozovatel do října roku 2008 na dočasné dekontaminační stanici (DDS) a od 1. 10. 2008 pak na nové dekontaminační stanici (DS), vybudované v rámci akce NO-LO. Čerpání a čištění podzemních vod je prováděno pod pracovním názvem „ochranné čerpání".

1.4.2009 došlo k výpůjčce ČHV účastníku SČO firmě AQUATEST a.s. V roce 2010 byla tato smlouva o výpůjčce ukončena a ČHV byla odstavena z provozu. Následovalo čištění technologie a demontáž části zařízení dále využitelného v rámci s. p. DIAMO, poté byla ČHV zpět předána firmě AQUATEST a. s., která zajistila její demolici, která byla ukončena do konce roku 2010. Tím se uvolnil prostor pro provedení sanačních prací na laguně R0. Funkci ČHV převzala čistírna lagunových vod (ČLV), která byla nově vybudovaná v rámci NO-LO.

Druh činnosti

Rafinérská výroba – zpočátku rafinace destilátu z jiné rafinérie a separace na petrolej a topný olej, výroba parafinu a mazacích olejů, od roku 1981 pouze regenerace upotřebených mazacích olejů. Ukládání odpadu z procesu rafinace do otevřených nádrží se sypanými obvodovými hrázemi.

Současný stav

Skládka (4 laguny) zaplněna odpadem z rafinérské výroby a stavebních sutí z demolic provozních budov. Laguna R0 zcela zavezena a povrchově rekultivována, laguna R1 částečně zavezena stavební sutí, laguny R2 a R3 s otevřenou hladinou tekutých odpadů.


Dne 9.8.2004 byla uzavřena Realizační smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci mezi státním podnikem DIAMO a sdružením firem „Sdružení ČISTÁ OSTRAVA", jako vítězem veřejné obchodní soutěže nazvané: Obchodní veřejná soutěž na výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě ekologické zátěže „Skládky odpadů s.p. DIAMO v Ostravě, Nápravná opatření - LAGUNY OSTRAMO". Na základě této smlouvy, Realizačního projektu a v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné obchodní soutěže jsou „Sdružením Čistá OSTRAVA" realizovány práce za účelem nápravy staré ekologické zátěže skládky odpadů s.p. DIAMO v Ostravě (tzv. lagun Ostramo).


Rozsah nápravy ekologické zátěže byl vymezen Stanoviskem MŽP ČR k realizaci nápravných opatření vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže skládky odpadů s.p. DIAMO - lagun OSTRAMO v Ostravě - Mariánských Horách č.j. NM 700/2003/03 ze dne 5.9.2003.

V průběhu vlastních sanačních prací vydala Vláda ČR usnesení č. 1584 ze dne 21. prosince 2009, kterým uložila ministru životního prostředí vydat Stanovisko, definující nové podmínky realizace opatření vedoucí k nápravě ekologické zátěže skládky odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě „Nápravná opatření - laguny Ostramo". Původní, výše uvedené stanovisko MŽP tak bylo nahrazeno stanoviskem novým č.j.30357/ENV/10 ze dne 7. dubna 2010.

„Sdružení Čistá OSTRAVA" postupuje při sanaci lagun dle schváleného Realizačního projektu „Nápravná opatření - LAGUNY OSTRAMO" a řeší nápravu ekologické zátěže v následujících krocích:

  • využití ropných kalů přepracováním na palivové směsi
  • odstranění nebezpečných vlastností kontaminovaných zemin nepřímou termickou desorpcí
  • sanace kontaminovaného okolí lagun ve vymezených prostorech v navážkách technologií promývání horninového prostředí roztokem biotenzidu a ve štěrkopískovém kolektoru hydraulickou sanací a technologií biodegradace in situ
  • rekultivace v souladu s územním plánem na les zvláštního určení.


Aktuální informace o průběhu sanace můžete sledovat na http://www.cistaostrava.cz/

Environmentální problém a jeho řešení Environmentální politika.pdf

Odkalištní – haldové vody

Srážkové vody odčerpané z prostoru lagun uzavřeného podzemní těsnicí stěnou (haldové vody) a kontaminované vody z ochranného čerpání.

Vody čerpané na vodním díle „Havarijní nápravná opatření“ v rámci ochranného čerpání jsou po přečištění na dekontaminační stanici zapouštěny zpět do vod podzemních. Vody haldové jsou v současné době čištěny na čistírně lagunových vod a vypouštěny do městské kanalizace se zaústěním na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě – Přívoze.

Odkaliště – laguny

Realizační projekt „Nápravná opatření – laguny Ostramo“ řeší nápravu ekologické zátěže v následujícím rozsahu:

  • využití ropných kalů přepracováním na palivové směsi
  • odstranění nebezpečných vlastností kontaminovaných zemin nepřímou termickou desorpcí
  • sanace kontaminovaného okolí lagun ve vymezených prostorech v navážkách technologií promývání horninového prostředí roztokem biotenzidu a ve štěrkopískovém kolektoru hydraulickou sanací a technologií biodegradace in situ
  • rekultivace v souladu s územním plánem na les zvláštního určení