Jeremenko (komplex vodní jámy Jeremenko)

Tisk
Lokalita Jeremenko na mapě

Lokalizace: Moravskoslezský kraj, okres Ostrava

Stručná historie

Hloubení větrní jámy Jeremenko č. 2 a těžní jámy Jeremenko č. 1 proběhlo v letech 1891 až 1896 a postupně byly prohlubovány v letech 1914, 1917 až 1919 a 1942 až 1943. V roce 1943 zahájeno hloubení nové těžní jámy Jeremenko č. 3 dokončené v roce 1961 na celkovou hloubku 1 062 m. Těžba černého uhlí byla zahájena koncem 19. století a ukončena v roce 1992. Lokalita Jeremenko zahrnuje pouze areál Jeremenko v dobývacím prostoru Vítkovice. Areál byl při zahájení útlumu v roce 1991 součástí bývalého Dolu Ostrava. Údaje o dobývacím prostoru, těžbě a důlních dílech jsou uvedeny pod lokalitou Ostrava.

Druh činnosti

Hlubinná těžba černého uhlí metodou dobývání směrným stěnováním na řízený zával bez zakládání vydobytých prostor u ležmého a šikmého uložení uhelných slojí

Současný stav

Jáma Jeremenko č. 2 zlikvidována, jámy Jeremenko č. 1 a 3 slouží k čerpání důlních vod z ostravské dílčí pánve. Po ukončení čerpání důlních vod (předpoklad rok 2028) budou vodní jámy zlikvidovány a dokončena technická likvidace nepotřebných objektů v areálu.

Environmentální problém a jeho řešení

Poddolování

Negativní ovlivnění horninového prostředí, změněný hydrogeologický režim a vznik poklesových kotlin v závislosti na úložných poměrech slojí a použité dobývací metodě; odstraňování projevů je řešeno sanačním opatřením v souladu s platnými báňskými předpisy.

Důlní vody

Neutrální až mírně alkalické vody základního natrium-chloridového typu se zvýšeným obsahem radionuklidů, dominantně původem z pokryvu karbonských hornin (baden), kvarterních zvodní a povrchových toků přímou filtrací přes karbonská okna; vody jsou vpouštěny do toku Ostravice.

Důlní plyny

Nebezpečí volného výstupu důlních plynů se zvýšeným obsahem metanu; provozován systém pasivní ochrany před výstupem důlních plynů (zařízení pro sledování a odvádění důlních plynů).