Jihomoravské lignitové doly Hodonín

Tisk
Lokalita Jihomoravské lignitové doly Hodonín na mapě

Lokalizace: Jihomoravský kraj, okres Hodonín a Břeclav

Stručná historie

Jihomoravská lignitová pánev o celkové rozloze 320 km2 se dělí na Kyjovskou a Dubňanskou sloj. Lignitová sloj má mocnost cca 4 m a je uložena od 0 do 260 m pod povrchem. Těžba zde započala roku 1824 (Důl Herbert, Důl Adolf - Stefan) a posledním provozovaným dolem je Důl Mír v Mikulčicích s roční těžbou 460 000 t. Ložisko bylo postupně otevřeno více než 220 hlavními důlními díly a cca 45 ostatními hlavními důlními díly (úpadnice, štoly). Od roku 1825 do roku 1994 bylo vytěženo celkem 93 180 200 tun lignitu. Útlum těžby zahájen na základě vládního usnesení v roce 1991 (I. etapa – dolové pole G – jih, Důl Dukla).

Druh činnosti

  • Hlubinná těžba lignitu
  • Z počátku ražba štol a šachtic, později dobývání sloje zátinkováním a stěnováním na řízený zával
  • Vytěžený lignit se používal k otopu domácností, v místních sklárnách, cukrovarech, cihelnách a postupem času k výrobě energie v tepelných elektrárnách Hodonín, Nováky a Opatovice.

Současný stav

Zlikvidován Důl Osvobození Ratíškovice, Důl Dukla Šardice, Důl l. máj Dubňany a vydobytá část Dolu Mír v Mikulčicích. Z podzemí dolů bylo vyvezeno technologické vybavení včetně kontaminantů (olej, nafta, emulze apod.) důlních vod. Podzemí a hlavní důlní díla likvidována s ohledem na nutnost zajištění stability povrchu. Využitelné objekty a areály odprodány včetně činného Dolu Mír Mikulčice. Podzemí zlikvidovaných dolů se zatápí.

Environmentální problém a jeho řešení

Poddolování

Sledování a postupná sanace poklesů poddolovaného území, likvidace hlavních důlních děl a jejich kontrola v souladu s platnými báňskými předpisy. Průběžně jsou prováděny na poddolovaných územích rekultivace, sanační opatření včetně rekonstrukce a údržby meliorací.

Důlní vody

Bez výtoku důlních vod na povrch a jejich vypouštění

Odkaliště

Nejsou

Odvaly

Hlušinové odvaly odstraněny.