Hájek - výsypka lomu

Tisk
Lokalita Hájek na mapě

Lokalizace: Karlovarský kraj, okres Karlovy Vary

Stručná historie

Povrchová – lomová těžba uranu v letech 1965 až 1966 a 1968 až 1971. Bylo zde vytěženo 202,7 t uranu a dále byl těžen čedič (846 458 m3), kaolín (243 617 m3) a bentonit (5 325 m3). Hloubka lomu 85 m. Dobývací prostor 0,73 km2. Na výsypku lomu bylo v letech 1966 až 1968 uloženo také 5 000 t balastních izomerů a chlorbenzenu z chemické výroby lindanu (gama hexachlorcyklohexan) podniku SPOLANA Neratovice.

Druh činnosti

Ukládání hlušiny z lomového dobývání uranových rud na výsypku

Současný stav

Lom zlikvidován a povrch rekultivován (stará zátěž). V minulosti provedeno několik neúspěšných sanačních opatření, v letech 2011-2016 realizován výzkum, doprůzkum a pilotní zkoušky včetně vypracování projektu sanačních prací, který řeší definitivní technické opatření k nápravě závadného stavu. V roce 2017 budou zahájeny práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení. Vlastní realizace definitivních nápravných opatření je uvažována v letech 2018 - 2020. 

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Výtok vod kontaminovaných  z drenážního systému výsypky do Ostrovského potoka; je nutné nové sanační opatření (samoobslužné čištění na bázi přírodních materiálů, odvodňovací vrty, těsnění odvalu) včetně přitěžovací lavice k zajištění stability tělesa odvalu.