Odštěpný závod GEAM

Tisk

Odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka pokračoval ve výběrové těžbě zásob uranové rudy v souladu s Usnesením vlády ČR č. 1316/2005, kterým bylo schváleno pokračování těžby a úpravy uranu na ložisku Rožná do konce roku 2008. Usnesením vlády ČR č. 565/2007 ze dne 23. května 2007 došlo k prodloužení těžby a úpravy uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka po dobu ekonomické výhodnosti těžby bez nároku na finanční zdroje státního rozpočtu České republiky. Na základě Usnesení vlády č. 50 ze dne 25. ledna 2016 byla aktivní těžba na ložisku Rožná ukončena k 31. 12. 2016.

Rudnina byla těžena z hloubky větší jak 1 000 m pod povrchem a následně zpracovávána v chemické úpravně na uran v chemickém koncentrátu na závodě CHÚ, kde je také prováděna rafinace U-kovu sorbovaného na ionexech dekontaminačních stanic při čištění důlních vod. V technologickém procesu čištění odkalištních vod úpravny je získáván jako doprovodný produkt síran sodný.

V rámci zahlazování důlní činnosti probíhalo na lokalitách s ukončenou těžební činností čištění důlních vod. V posledních letech bylo hlavními výpustnými profily o. z. GEAM do vodotečí vypouštěno cca 6,5 mil. m3 vod ročně včetně vyčištěných nadbilančních odkalištních vod z ložiska Rožná. Ústí opuštěných hlavních důlních děl ve správě o. z. GEAM v minulosti likvidovaných po ukončení průzkumu a těžby uranu, polymetalických rud, uhlí a lignitu jsou pravidelně kontrolována. Na rekultivovaných odvalech je prováděna pěstební činnost, spočívající v dosadbě poškozených lesních kultur a opravách oplocení. Součástí těžebních, likvidačních a sanačních prací je monitorování jejich vlivu na životní prostředí.

Nižší organizační jednotky
  • Závod Rožná I (R I)
  • Závod Chemická úpravna (CHÚ)
  • Závod Doprava a mechanizace (DM)
  • Provoz RD Jeseník(RDJE)
  • Provoz JLD Hodonín (JLDH)

Aktuální informace pro veřejnost
1. Vyhodnocení programu monitorování radiační ochrany (pdf)
2. Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí (pdf) 
3. Pracovní příležitosti v regionu (pdf)