Fučík – Petřvaldská dílčí pánev (PDP)

Tisk
Lokalita Fučík na mapě

Lokalizace: Moravskoslezský kraj, okres Karviná

Stručná historie

Dobývání černého uhlí bylo zahájeno v 18. století a ukončeno v důsledku vládou vyhlášeného útlumu v roce 1998 v areálu Pokrok. Celková těžba černého uhlí z dobývacích prostorů petřvaldské dílčí pánve (PDP) a lokality Žofie od roku 1836 činila podle dostupných pramenů 205 175 149 tun. Hloubka dobývání se pohybovala od cca 50 do 900 m pod povrchem a dobývací prostory zaujímaly plochu celkem 46,15 km2. Lokalita Fučík (dříve Důl Fučík) se nachází v petřvaldské dílčí pánvi a tvoří ji od roku 2001 areál Pokrok a areál Plavící jámy č. 5/2.

Dobývací prostory v PDP Bývalý důl Plocha [km2]
Petřvald I (část předána, zbytek zrušen) Fučík 15,99
Petřvald II (zrušen) Fučík 18,47
Poruba Fučík 4,21
Radvanice (zrušen) Fučík 7,48

Druh činnosti

Hlubinná těžba černého uhlí metodou dobývání směrným stěnováním na řízený zával bez zakládání vydobytých prostor u ležmého a šikmého uložení uhelných slojí a metodou směrného stěnování se zakládáním vydobytých prostor sypanou základkou u strmého uložení uhelných slojí

Současný stav

Na lokalitě ukončena technická likvidace hlavních důlních děl a probíhá postupná likvidace nepotřebných povrchových objektů.

Environmentální problém a jeho řešení

Poddolování

Negativní ovlivnění horninového prostředí, změněný hydrogeologický režim a vznik poklesových kotlin v závislosti na úložných poměrech slojí a použité dobývací metodě; odstraňování projevů je řešeno sanačním opatřením v souladu s platnými báňskými předpisy.

Důlní vody

Bez výtoku důlních vod na povrch a jejich vypouštění

Důlní plyny

Nebezpečí volného výstupu důlních plynů se zvýšeným obsahem metanu; provozován systém pasivní ochrany (zařízení pro sledování a odvádění důlních plynů).