František

Tisk
Lokalita František na mapě

Lokalizace: Moravskoslezský kraj, okres Karviná

Stručná historie

Hloubení vtažné a výdušné jámy bylo zahájeno v roce 1911. Těžba černého uhlí započala v roce 1913. Jámy byly postupně prohlubovány, hloubka vtažné jámy dosáhla 1 153 m. V roce 1957 zahájeno hloubení druhé výdušné jámy. Celková těžba černého uhlí na lokalitě František od roku 1913 činila podle dostupných pramenů 48 033 863 tun. Těžba byla ukončena v roce 1999.

Hloubka dobývání se pohybovala od cca 350 do 950 m pod povrchem. Těžba ukončena v důsledku vládou vyhlášeného útlumu v roce 1999. Likvidace jam dokončena v roce 2002. Povrchový areál bývalého dolu převeden v roce 2005 na obec Horní Suchá. Lokalita František (dříve Důl František) se nachází v karvinské dílčí pánvi (KDP) a zahrnuje pouze areál František. Zrušený dobývací prostor Horní Suchá má plochu 7,81 km2.

Druh činnosti

Hlubinná těžba černého uhlí metodou dobývání směrným stěnováním na řízený zával bez zakládání vydobytých prostor nebo se zakládáním vydobytých prostor foukanou základkou u ležmých a sedlových uhelných slojí

Současný stav

Provedena technická likvidace dolu včetně 3 jam a větrní šachtice, zbývá dokončit likvidaci posledního nepotřebného objektu. Areál byl k 1. 2. 2005 bezúplatně převeden na obec Horní Suchá.

Environmentální problém a jeho řešení

Poddolování

Negativní ovlivnění horninového prostředí, změněný hydrogeologický režim a vznik poklesových kotlin v závislosti na úložných poměrech slojí a použité dobývací metodě; odstraňování projevů je řešeno sanačním opatřením v souladu s platnými báňskými předpisy.

Důlní vody

Bez výtoku důlních vod na povrch a jejich vypouštění

Důlní plyny

Nebezpečí volného výstupu důlních plynů se zvýšeným obsahem metanu; externí firmou provozován systém aktivní ochrany před výstupem důlních plynů (degazační stanice), o. z. ODRA provozován systém pasivní ochrany (zařízení pro sledování a odvádění důlních plynů).