Dětkovice

Tisk
Lokalita Dědkovice na mapě

Lokalizace: Olomoucký kraj, okres Prostějov

Stručná historie

Předběžný průzkum na lokalitě proveden v letech 1974 až 1984. Ložisko rozfáráno štolou Jindřich v jednom horizontu v délce 1 080 m a vyraženo bylo 584,5 m průzkumných překopů po křemenné žíle (mocnost žíly až 20,5 m). V podloží ve vzdálenosti 602 m od ústí byl větrací vrt o hloubce 52 m.

Celkový objem vyražených důlních děl činí cca 9 800 m3. Dobývací prostor nestanoven, chráněné ložiskové území vyhlášeno v roce 1974. Plán likvidace realizoval v letech 1979 až 1983 tehdejší Geologický průzkum, n. p., Ostrava a RD Jeseník, n. p. převzal lokalitu v roce 1984.

Druh činnosti

  • Geologický průzkum, odběr vzorků čistého ručně separovaného křemene k poloprovozním zkouškám
  • Těžba a úprava křemene pro výrobu čirého skla nebyla realizována.

Současný stav

Provedeny likvidační práce, ústí štoly uzavřeno betonovou zdí. Úsek štoly pod silnicí Ludmírov-Dětkovice zajištěn atypickou ocelovou výztuží a obložen betonovými pažinami. Provádí se dlouhodobý monitoring.

Enviromentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Volný výtok důlních vod ze štoly do vodoteče Špraněk.

Odkaliště

Nejsou

Odvaly

Hlušinový odval (cca 10 000 m3) odstraněn, povrch rekultivován, vegetační kryt přírodním náletem dřevin a travin.