Čištění vod

Tisk
čistírna Příbram

Nedílnou součástí ozdravné činnosti DIAMO, s. p. je čištění a vypouštění důlních vod na lokalitách po těžbě uranu, polymetalických rud a uhlí. DIAMO, s. p. provozuje 22 čistíren důlních vod a 17 čistíren odpadních vod. Ročně je vypouštěno do místních vodotečí cca 30,5 mil. m3 důlních a 0,2 mil. m3 odpadních vod, které splňují zákony stanovené limity. (Pro srovnání – objem Máchova jezera činí 5 mil. m3).

Jedním z nejnáročnějších projektů je sanace po těžbě uranu na Českolipsku spočívající v odstraňování zbytkových technologických roztoků po těžbě uranu z cenomanské zvodně a v ochraně vodárensky významné turonské zvodně.

Mimo čištění důlních vod probíhá také přímé, důsledně monitorované vypouštění důlních vod z opuštěných důlních děl po těžbě rud a kaustobiolitů. Součástí tohoto procesu je také likvidace nadbilančních vod z odkališť po zpracování rud, která vede ke konečné rekultivaci zasažených ploch a jejich navrácení k dalšímu využití v souladu s územními plány.